{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 12
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening HPA zaaizaad 2005

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 28 mei 2006. U leest nu de tekst die gold op 27 mei 2006.
Verordening van het Hoofdproductschap Akkerbouw van 9 juni 2005 tot vaststelling van de Verordening HPA zaaizaad 2005
Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw;
Gelet op artikel 1 van de Overdrachtsregeling bevoegdheden Landbouwwet 1966 Algemeen, artikel 115 van de regeling GLB-inkomenssteun, de artikelen 96, 97 en 98 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, artikel 16, derde lid, van het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen, en in aanmerking nemende Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad van 29 september 2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers (PbEG L 270);
Gehoord het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten;
Besluit:
Artikel 1
Deze verordening verstaat onder:Verordening nr. 2358/71 Verordening (EEG) nr. 2358/71 Verordening nr. 1782/2003 Verordening (EG) nr. 1782/2003 Verordening nr. 1973/2004 Verordening (EG) nr. 1973/2004 Verordening nr. 1782/2003 Verordening nr. 796/2004 Verordening (EG) nr. 796/2004 Verordening (EG) nr. 1782/2003 Verordening nr. 2081/2004 Verordening (EG) nr. 2081/2004 Verordening (EEG) nr. 2358/71 Verordening nr. 2514/78 Verordening (EEG) nr. 2514/78 Verordening nr. 1782/2003 Verordening nr. 1973/2004 Verordening nr. 1973/2004 Verordening nr. 1973/2004 Verordening nr. 796/2004
a. hoofdproductschap : Hoofdproductschap Akkerbouw;
b. : van de Raad van 26 oktober 1971 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector zaaizaad
c. : van de Raad van 29 september 2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers;
d. : van de Commissie van 29 oktober 2004 houdende uitvoeringsbepalingen van van de Raad met betrekking tot de bij de titels IV en IVbis van die verordening ingestelde steunregelingen en het gebruik van braakgelegde grond voor de productie van grondstoffen;
e. : van de Commissie van 21 april 2004 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de randvoorwaarden, de modulatie en het geïntegreerd beheers- en controlesysteem waarin is voorzien bij van de Raad;
f. : van de Commissie van 6 december 2004 tot vaststelling van regels voor het verstrekken van de nodige gegevens voor de toepassing van van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector zaaizaad;
g. : van de Commissie van 26 oktober 1978 inzake de registratie in de lidstaten van de contracten voor de vermeerdering van zaaizaad in derde landen;
h. EG-verordeningen : de onder a tot en met g genoemde verordeningen alsmede de ter uitvoering daarvan vastgestelde verordeningen van de Raad en de Commissie;
i. zaaizaad van vezelvlas : zaaizaad ten behoeve van de teelt van vezelvlas;
j. overige zaaizaden : zaaizaden ten behoeve van de teelt van grassen, klavers, hennep en olievlas waarvoor in het kader van steun voor de productie verleend kan worden;
k. teler : zaadvermeerderingsbedrijf bedoeld in artikel 47 van ;
1. zaaizaadhandelsbedrijf : de kweker/zaadhandelaar die is geregistreerd ingevolge artikel 47 van ;
m. vermeerderingscontract : contract tot vermeerdering van zaaizaad, gesloten tussen een teler en een zaaizaadhandelsbedrijf ingevolge artikel 47, eerste lid, onder a, van Verordening nr. 1973/ 2004;
n. aangifteformulier : vermeerderingsaangifte, bedoeld in artikel 47, eerste lid, onder b, van ;
o. overdrachtsformulier : formulier tot overdracht door de teler van zijn recht op steun voor zaaizaad van vezelvlas aan het zaaizaadhandelsbedrijf;
p. registratieformulier : formulier ter begeleiding onderscheidenlijk opgave van de gegevens, bedoeld in artikel 13, achtste lid, onder a onderscheidenlijk b, van , voor zover het overige zaaizaden betreft;
q. Dienst Regelingen : Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
r. NAK : Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen, dan wel een officiële keuringsdienst in een andere lidstaat van de Europese Unie;

en neemt overigens over de terminologie van de EG-verordeningen.
1.
Met inachtneming van het bij of krachtens deze verordening en de EG-verordeningen bepaalde, verstrekt het hoofdproductschap jaarlijks op aanvraag aan telers onderscheidenlijk zaaizaadhandelsbedrijven een bedrag aan steun terzake van de productie van door de NAK overeenkomstig het bepaalde in artikel 46 van Verordening nr. 1973/2004 goedgekeurd zaaizaad.
2.
In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt het aan de teler toekomende bedrag uitbetaald aan het zaaizaadhandelsbedrijf, indien de teler zijn recht op steun heeft overgedragen aan dat bedrijf door middel van hetzij het overdrachtsformulier, indien het zaaizaad van vezelvlas betreft, hetzij het registratieformulier, indien het overige zaaizaden betreft.
3.
Het steunbedrag wordt mede vastgesteld op basis van de door de Dienst Regelingen aan het hoofdproductschap verstrekte gegevens en wordt betaald na ontvangst van de in artikel 13, achtste lid, van Verordening nr. 796/2004 genoemde documenten en met inachtneming van de EG-verordeningen genoemde termijnen en toe te passen kortingen.
Artikel 3
Het zaaizaadhandelsbedrijf wordt door het hoofdproductschap beschouwd als te zijn geregistreerd als kweker/handelaar, indien en voor zolang deze als kweker/handelaar is aangesloten bij de NAK dan wel is geregistreerd in een andere lidstaat conform artikel 47 van Verordening nr. 1973/2004.
1.
De teler is verplicht het door de Dienst Regelingen aan hem toegekende relatienummer op het aangifteformulier te vermelden.
2.
Het aangifteformulier wordt tijdig ingediend bij de NAK, een en ander overeenkomstig door de NAK gegeven aanwijzingen.
1.
De artikel 13, achtste lid, onder c en d, van Verordening nr. 796/2004 bedoelde gegevens worden door de teler dan wel het zaaizaadhandelsbedrijf naar de NAK gestuurd, een en ander overeenkomstig door de NAK gegeven aanwijzingen, en dienen voor een door de NAK te bepalen datum van het jaar volgende op het jaar waarin het zaad wordt geoogst, door de NAK te zijn ontvangen.
2.
De in het eerste lid bedoelde gegevens dienen uiterlijk 15 juni van het jaar volgende op het jaar waarin het zaad wordt geoogst, door het hoofdproductschap te zijn ontvangen.
1.
Het registratieformulier moet door het hoofdproductschap zijn ontvangen op de uiterste datum die geldt voor de indiening van de Verzamelaanvraag.
2.
De opgave van de gegevens, bedoeld in artikel 13, achtste lid, onder a en b, van Verordening nr. 796/2004, voorzover het de vermeerdering van vezelvlas betreft, gebeurt door inzending van een kopie van het contract naar de Dienst Regelingen, welke uiterlijk 15 september door de Dienst Regelingen dient te zijn ontvangen.
1.
Het zaaizaadhandelsbedrijf is verplicht op verzoek van het hoofdproductschap gegevens te verstrekken als bedoeld in Verordening nr. 2081/2004 onderscheidenlijk Verordening nr. 2514/78 door middel van een bij het hoofdproductschap te verkrijgen formulier.
2.
De teler onderscheidenlijk het zaaizaadhandelsbedrijf is verplicht de door of namens het hoofdproductschap dan wel de NAK gegeven aanwijzingen op te volgen.
Artikel 8
Indien blijkt dat de teler onderscheidenlijk het zaaizaadhandelsbedrijf niet aan één of meer van de in de vorige artikelen gestelde voorwaarden en voorschriften heeft voldaan, kan het hoofdproductschap de aan hem uitbetaalde bedragen, onverminderd het recht tot terugvordering daarvan, in mindering brengen op de later uit hoofde van deze verordening uit te betalen bedragen dan wel overgaan tot inhouding onderscheidenlijk uitsluiting van de steun ingevolge de EG-verordeningen.
Artikel 9
In afwijking van het bepaalde in deze verordening is het de teler onderscheidenlijk het zaaizaadhandelsbedrijf toegestaan in plaats van de bij het hoofdproductschap te verkrijgen formulieren gebruik te maken van eigen formulieren, mits deze vooraf zijn goedgekeurd door het hoofdproductschap.
1.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2005.
2.
De Verordening HPA zaaizaad 1999 wordt alsdan ingetrokken. Voor steunaanvragen in het kader van Verordening nr. 2358/71, betrekking hebbend op de oogst van 2004, blijft de Verordening HPA Zaaizaad 1999 van kracht tot en met 31 juli 2005.
3.
Verwijzingen naar de in het tweede lid bedoelde verordening moeten worden beschouwd als verwijzingen naar de onderhavige verordening.
Artikel 12
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening HPA zaaizaad 2005.
Den Haag, 9 juni 2005
voorzitter
secretaris