Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Verbodsbepalingen
+ § 3. Overige bepalingen
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening HPA wratziekte 2006

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Verordening van het Hoofdproductschap Akkerbouw van 9 november 2006 houdende regels over maatregelen ter voorkoming van wratziekte bij aardappelen (verordening HPA wratziekte 2006)
Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw;
Gelet op de artikelen 93, 95, 104, eerste en derde lid, 106 en 126, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 3, 5, 17 en 18 van het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen;
Gehoord de Commissie Aardappelen;
Besluit:
Artikel 1
Deze verordening verstaat onder:
a. hoofdproductschap Hoofdproductschap Akkerbouw;
b. bestuur bestuur van het hoofdproductschap;
c. dagelijks bestuur dagelijks bestuur van het hoofdproductschap;
d. voorzitter voorzitter van het hoofdproductschap;
e. secretaris secretaris van het hoofdproductschap die belast is met teeltaangelegenheden;
f. commissie Commissie Aardappelen;
g. ondernemer natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het hoofdproductschap is ingesteld;
h. aardappelen planten van de soort Solanum Tuberosum;
i. zetmeelaardappelen aardappelen bestemd om te worden verwerkt tot zetmeel;
j. pootaardappelen aardappelen kennelijk bestemd voor wederuitplant;
k. perceel een ononderbroken oppervlakte grond, in eigendom of in gebruik bij een onderneming, waarop één soort gewas geteeld wordt;
l. wratziekte de aantasting van aardappelen door de schimmel Synchytrium endobioticum.
1.
Het is de ondernemer met ingang van 1 januari 2008 verboden op een perceel, in daartoe in bijlage 1 onder A aangewezen gebieden, zetmeelaardappelen, als opgenomen in de bijlage onder A van de Verordening HPA aardappelteelt 2003 , te telen, tenzij zij behoren tot een ras, zoals genoemd in bijlage 1 onder B .
2.
a. Het is de ondernemer verboden op een perceel, in een daartoe in bijlage 2 onder A aangewezen gebied, aardappelplanten te telen, tenzij zij behoren tot een ras, als genoemd in bijlage 2 onder C1 . Voor de teelt van pootaardappelen geldt dat tevens het telen van de in bijlage 2 onder C2 vermelde rassen toegestaan is;
b. Het is de ondernemer verboden op een perceel, in een daartoe in bijlage 2 onder B aangewezen gebied, zetmeelaardappelen, als opgenomen in de bijlage onder A van de Verordening HPA aardappelteelt 2003 , te telen, tenzij zij behoren tot een ras als genoemd in bijlage 2 onder C 1 .
3.
Het is de ondernemer verboden op een perceel, in een daartoe in bijlage 3 onder A aangewezen gebied, aardappelplanten te telen, tenzij zij behoren tot een ras, zoals genoemd in bijlage 3 onder B .
4.
De in het eerste, tweede en derde lid bedoelde gebieden betreffen niet de door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op basis van het Besluit bestrijding wratziekte aangewezen terreinen, waarbinnen of waarop de aanwezigheid van de wratziekte of de schimmel is aangetoond of de wratziekte dreigt op te treden.
1.
De voorzitter is, namens het bestuur, bevoegd bij besluit, gehoord de commissie, andere dan de in de bijlagen 1 , 2 en 3 onder A en B genoemde gebieden onderscheidenlijk de in de bijlagen 1 , 2 en 3 onder B en C genoemde rassen, vanwege te nemen preventieve maatregelen teneinde uitbreiding van wratziekte te voorkomen, aan te wijzen, totdat bij verordening tot wijziging van de betreffende bijlage daarin is voorzien. Als dan wordt het betreffende besluit geacht te zijn ingetrokken.
2.
Het bestuur kan bij besluit, gehoord de commissie, vrijstelling verlenen van een of meer bepalingen uit deze verordening en daarbij nadere voorschriften vaststellen.
3.
Een besluit als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt bekendgemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van haar bekendmaking, tenzij het betreffende besluit anders bepaalt.
4.
De secretaris kan, namens het bestuur, op schriftelijk verzoek van de ondernemer ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 2, eerste, tweede of derde lid, en kan daarbij nadere voorschriften vaststellen.
Artikel 4
Het bepaalde bij of krachtens deze verordening, waarbij aan ondernemers verplichtingen worden opgelegd, is mede bindend voor andere natuurlijke en rechtspersonen, voor zover deze handelingen verrichten die bedrijfsmatig in ondernemingen waarvoor het hoofdproductschap is ingesteld, plegen te worden verricht.
Artikel 5
Overtredingen van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden aangewezen als feiten waarvoor een tuchtrechtelijke maatregel kan worden opgelegd.
Artikel 6
De verordening HPA wratziekte 2003 wordt ingetrokken.
Artikel 7
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2007, met uitzondering van het in artikel 2, eerste lid bepaalde, dat met ingang van 1 januari 2008 in werking treedt. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2006, treedt zij in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2007, met uitzondering van het in artikel 2, eerste lid en artikel 5 bepaalde.
Artikel 8
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening HPA wratziekte 2006.
Den Haag, 9 november 2006
Th.A.M. Meijer
voorzitter
secretaris