Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Verbodsbepalingen
+ § 3. Overige bepalingen
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening HPA wratziekte 2003

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 8 juli 2007. U leest nu de tekst die gold op 7 juli 2007.
Verordening van het Hoofdproductschap Akkerbouw van 20 maart 2003 houdende regels over maatregelen ter voorkoming van wratziekte bij aardappelen (verordening HPA wratziekte 2003)
Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw;
Gelet op de artikelen 93, 95, 104, eerste en derde lid, 106 en 126 , tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 2, 4, 15, 16, 18 en 25 van de Instellingsverordening akkerbouwproductschappen 1997;
Gehoord de Commissie Aardappelen;
Besluit:
Artikel 1
Deze verordening verstaat onder:
a. hoofdproductschap : Hoofdproductschap Akkerbouw;
b. bestuur : bestuur van het hoofdproductschap;
c. dagelijks bestuur : dagelijks bestuur van het hoofdproductschap;
d. voorzitter : voorzitter van het hoofdproductschap;
e. secretaris : secretaris van het hoofdproductschap;
f. commissie : Commissie Aardappelen;
g. ondernemer : natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het hoofdproductschap is ingesteld;
h. aardappelen : planten van de soort Solanum Tuberosum;
i. perceel : een oppervlakte grond, in eigendom of in gebruik bij een onderneming;
j. wratziekte : de aantasting van aardappelen door de schimmel Synchytrium endobioticum.
1.
Het is de ondernemer verboden op een perceel, in een daartoe in de bijlage 1 onder A aangewezen gebied, aardappelplanten te telen, tenzij zij behoren tot een ras, zoals genoemd in de bijlage 1 onder B .
2.
Het is de ondernemer verboden op een perceel, in een daartoe in de bijlage 2 onder A aangewezen gebied, aardappelplanten te telen, tenzij zij behoren tot een ras, zoals genoemd in de bijlage 2 onder B .
3.
a. Het is de ondernemer verboden op een perceel, in een daartoe in de bijlage 3 onder A aangewezen gebied, aardappelplanten te telen, tenzij zij behoren tot een ras, als genoemd in bijlage 3 onder C .
b. Het is de ondernemer verboden op een perceel, in een daartoe in de bijlage 3 onder B aangewezen gebied, aardappelplanten van zetmeelrassen, als opgenomen in de bijlage onder A van de Verordening HPA aardappelteelt 2003 , te telen, tenzij zij behoren tot een ras zoals bedoeld in bijlage 3 onder C .
c. Ten aanzien van de in bijlage 3 onder C genoemde rassen geldt het volgende:-
met ingang van 1 januari 2003 is het telen van de onder C1 en C2 vermelde rassen met een veldresistentie van 5 of hoger toegestaan. Voor zover het de teelt van NAK-pootaardappelen of consumptieaardappelen in gebied A betreft, is het telen van de onder C1 en C2 vermelde rassen van 5 of hoger en het ras Première tot 1 januari 2006 toegestaan;-
met ingang van 1 januari 2004 is het telen van de onder C1 vermelde rassen met een veldresistentie van 6 of hoger toegestaan, alsmede het ras Kartel tot 1 januari 2007, met uitzondering van de teelt van NAK-pootaardappelen of consumptieaardappelen in gebied A. Voor de teelt van consumptieaardappelen geldt dat met ingang van 1 januari 2006 het telen van rassen met een veldresistentie van 6 of hoger is toegestaan. Voor de teelt van NAK-pootaardappelen geldt dat het telen van de onder C2 vermelde rassen met een veldrecistentie van 5 of hoger toegestaan blijft.
4.
De in het eerste, tweede en derde lid bedoelde gebieden betreffen niet de door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij op basis van het Besluit bestrijding wratziekte aangewezen terreinen, waarbinnen of waarop de aanwezigheid van de wratziekte of de schimmel is aangetoond of de wratziekte dreigt op te treden.
1.
De voorzitter is, namens het bestuur, bevoegd bij besluit, gehoord de commissie, andere dan de in de bijlagen 1 , 2 en 3 onder A en B genoemde gebieden onderscheidenlijk de in de bijlagen 1 , 2 en 3 onder B en C genoemde rassen, vanwege te nemen preventieve maatregelen teneinde uitbreiding van wratziekte te voorkomen, aan te wijzen, totdat bij verordening tot wijziging van de betreffendebijlage daarin is voorzien. Als dan wordt het betreffende besluit geacht te zijn ingetrokken.
2.
Het bestuur kan bij besluit, gehoord de commissie, vrijstelling verlenen van een of meer bepalingen uit deze verordening en daarbij nadere voorschriften vaststellen.
3.
Een besluit als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt bekendgemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van haar bekendmaking, tenzij het betreffende besluit anders bepaalt.
4.
De secretaris kan, namens het bestuur, op schriftelijk verzoek van de ondernemer ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 2, eerste, tweede of derde lid, en kan daarbij nadere voorschriften vaststellen.
Artikel 4
Het bepaalde bij of krachtens deze verordening, waarbij aan ondernemers verplichtingen worden opgelegd, is mede bindend voor andere natuurlijke en rechtspersonen, voor zover deze handelingen verrichten die bedrijfsmatig in ondernemingen plegen te worden verricht.
Artikel 5
Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld. Een door het bevoegde tuchtgerecht op te leggen geldboete mag niet hoger zijn dan € 450,-- per overtreding, totdat het op 24 februari 2000 ingediende voorstel van wet “Nieuwe regelen inzake tuchtrechtspraak in de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2002)”, Kamerstukken II nr. 27025 (1999-2000), tot wet wordt verheven en in werking treedt.
Artikel 6
De verordening HPA wratziekte 1999 wordt ingetrokken.
Artikel 7
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2003.
Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 juni 2003, treedt zij in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 juli 2003, met uitzondering van het in artikel 5 bepaalde.
Artikel 8
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening HPA wratziekte 2003.
Den Haag, 20 maart 2003
voorzitter
secretaris