Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening HPA vezelvlas en vezelhennep 2008

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 19 april 2014. U leest nu de tekst die gold op 18 april 2014.
Verordening van het Hoofdproductschap Akkerbouw van 13 november 2008, houdende regels met betrekking tot de communautaire steunverlening voor de verwerking van vezelvlas en vezelhennep en de invoer van hennep en hennepzaad (Verordening HPA vezelvlas en vezelhennep 2008 )
Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw;
Gelet op artikel 23 van de Landbouwwet, artikel 2 van de Regeling medebewind Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, artikel 3:13 van de Algemene douaneregeling, de artikelen 96, 97 en 98 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, artikel 16, derde lid, van het Instellingsbesluit Akkerbouwproductschappen en Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten ( Integrale-GMO-verordening ) (PbEG L 299);
Gehoord het Productschap Akkerbouw alsmede de Commissie Vlas van dat productschap;
Besluit:
Artikel 1
Deze verordening verstaat onder:
a. hoofdproductschap : Hoofdproductschap Akkerbouw;
b. raadsverordening : Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten ( Integrale-GMOverordening );
c. commissieverordening : Verordening (EG) nr. 507/2008 van de Commissie van 6 juni 2008 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1673/2000 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector vezelvlas en -hennep;
d. EG-verordeningen : de raadsverordening, de commissieverordening en de ter uitvoering daarvan vastgestelde verordeningen van de Raad en de Commissie, alsmede Verordening (EG) nr. 376/2008 van de Commissie van 23 april 2008 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwproducten;
e. importeur : de importeur van de uit derde landen afkomstige producten bedoeld in artikel 157,eerste lid, van de raadsverordening;
f. erkende importeur : de importeur van niet voor inzaai bestemd hennepzaad, die is erkend ingevolge artikel 157, eerste lid, onderdeel c, van de raadsverordening.

en neemt overigens over de terminologie van de EG-verordeningen.
1.
[Vervallen.]
2.
De erkenning als importeur bedoeld in artikel17, tweede lid, van de commissieverordening, wordt bij het hoofdproductschap aangevraagd door middel van een bij het hoofdproductschap te verkrijgen formulier. De erkenning wordt door het hoofdproductschap verleend nadat is geverifieerd dat aan alle in het derde lid gestelde voorwaarden is voldaan.
3.
a. De erkenning als importeur wordt slechts verleend aan in Nederland gevestigde importeurs die ten genoegen van het hoofdproductschap een voldoende activiteit gedurende 12 maanden, voorafgaand aan de erkenningsaanvraag, kunnen aantonen in de handel in granen, zaden en of peulvruchten ten behoeve van diervoeders, dan wel bewijsstukken, waaronder een bedrijfsplan, kunnen overleggen waaruit blijkt dat de genoemde activiteiten op korte termijn zullen worden gestart;
b. De erkenning wordt tevens verleend aan in Nederland gevestigde organisaties die kunnen aantonen hennepzaad te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek en in dat kader in aanmerking willen komen voor een erkenning als importeur.
4.
De erkende importeur is verplicht:
a. volledig en naar waarheid een voorraadboekhouding te voeren waarin worden opgenomen de aangevoerde partijen, de be- of verwerkte partijen en de afgeleverde partijen;
b. binnen 3 maanden na de in artikel 17, tweede lid, tweede alinea van de commissieverordening genoemde termijn van 12 maanden, verklaringen te overleggen waaruit blijkt dat de ingevoerde partijen, waarvoor een certificaat, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de commissieverordening, is afgegeven, voldoen aan de voorwaarden, bedoeld in voornoemd artikel 17, tweede lid, tweede alinea;
c. de onder a. bedoelde voorraadboekhouding en overige bewijsstukken over te leggen aan de met controle en/of uitvoering van deze verordening belaste instanties, indien deze zulks verzoeken;
d. alle op de voorraadboekhouding onderscheidenlijk administratie betrekking hebbende bescheiden gedurende een periode van ten minste 5 jaar in chronologische volgorde te bewaren.
5.
Overeenkomstig artikel 17, tweede lid, derde alinea van de commissieverordening kan het hoofdproductschap op verzoek van de erkende importeur overgaan tot verlenging van de in het vierde lid onder b genoemde termijn van 12 maanden met één of twee periodes van 6 maanden.
6.
Indien niet wordt voldaan aan een of meer voorwaarden, genoemd in het vierde lid, wordt
a. in geval van een in Nederland gevestigde importeur, de erkenning door het hoofdproductschap ingetrokken voor een door het hoofdproductschap naar gelang van de aard van de overtreding vast te stellen periode, gedurende welke geen certificaten voor de invoer van niet voor de inzaai bestemd hennepzaad kunnen worden aangevraagd, maar reeds afgegeven certificaten wel mogen worden benut;
b. in geval van een in een andere Lidstaat gevestigde importeur, de bevoegde autoriteit van die Lidstaat hiervan in kennis gesteld.
7.
Het certificaat, bedoel in het vierde lid, onder b, moet door de importeur worden aangevraagd bij het hoofdproductschap. Het certificaat wordt afgegeven door het hoofdproductschap overeenkomstig het bepaalde in de EG-verordeningen en is geldig tot en met het einde van de zesde maand na de maand van afgifte. Het certificaat moet bij invoer aan de douane worden overgelegd ter afschrijving en moet worden teruggezonden naar het hoofdproductschap binnen twee maanden na afloop van de maand, waarin de geldigheidsduur van het certificaat is verstreken. Indien de ingevoerde hoeveelheid ten hoogste 5% hoger is dan de op het certificaat genoemde hoeveelheid, wordt zij beschouwd als op grond van dat certificaat te zijn ingevoerd.
1.
De (erkende) importeur is verplicht de door of namens het hoofdproductschap gegeven aanwijzingen op te volgen.
2.
In afwijking van het bepaalde in deze verordening is het de (erkende) importeur toegestaan om in plaats van de bij het hoofdproductschap te verkrijgen formulieren gebruik te maken van eigen formulieren, mits deze vooraf zijn goedgekeurd door het hoofdproductschap.
1.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 juli 2008.
2.
De Verordening HPA vezelvlas en vezelhennep 2006 wordt ingetrokken op de dag na publicatie van onderhavige verordening in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie; zij blijft echter van toepassing op steunaanvragen, die zijn ingediend voor 1 juli 2008.
3.
Verwijzingen naar de in het tweede lid bedoelde verordening moeten worden beschouwd als verwijzingen naar de onderhavige verordening.
Artikel 14
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening HPA vezelvlas en vezelhennep 2008.
Den Haag, 13 november 2008
voorzitter
secretaris