Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 15
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening HPA vezelvlas en vezelhennep 2006

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 14 februari 2009. U leest nu de tekst die gold op 13 februari 2009.
Verordening van het Hoofdproductschap Akkerbouw van 7 juni 2007, houdende regels met betrekking tot de communautaire steunverlening voor de verwerking van vezelvlas en vezelhennep (Verordening HPA vezelvlas en vezelhennep 2006)
Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw;
Gelet op artikel 23 van de Landbouwwet, artikel 2 van de Regeling medebewind Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, artikel 49a van de Regeling In- en uitvoer landbouwgoederen, de artikelen 96, 97 en 98 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, artikel 16, derde lid, van het Instellingsbesluit Akkerbouwproductschappen en Verordening (EG) nr. 1673/2000 van de Raad van 27 juli 2000 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector vezelvlas en -hennep (PbEG L 193);
Gehoord de Commissie Vlas;
Besluit:
Artikel 1
Deze verordening verstaat onder:Verordening (EG) nr. 1673/2000 Verordening (EG) nr. 245/2001 Verordening (EG) nr. 1673/2000 artikel 55 van de Regeling GLB-inkomenssteun 2006
a. hoofdproductschap Hoofdproductschap Akkerbouw:
b. raadsverordening van de Raad van 27 juli 2000 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector vezelvlas en -hennep;
c. commissieverordening van de Commissie van 5 februari 2001 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector vezelvlas en -hennep;
d. EG-verordeningen de raadsverordening, de commissieverordening en de ter uitvoering daarvan vastgestelde verordeningen van de Raad en de Commissie;
e. verwerker de eerste verwerker van vezelvlas onderscheidenlijk vezelhennep, bedoeld in artikel 1, tweede lid, onder b) van de raadsverordening, die is erkend ingevolge artikel 3 van de commissieverordening alsmede de landbouwer, bedoeld in artikel 2, eerste lid, derde alinea, onder a) van de raadsverordening, die zich ertoe verbindt vezelvlas onderscheidenlijk vezelhennep voor eigen rekening en risico te verwerken en die is erkend ingevolge voornoemd artikel 3;
f. gelijkgestelde teler de met een verwerker gelijkgestelde teler bedoeld in artikel 2, eerste gedachtestreepje van de commissieverordening;
g. vezels vezels bedoeld in artikel 2, tweede gedachtestreepje, van de commissieverordening;
h. vezelvlas vlas bedoeld in artikel 1, eerste lid van de raadsverordening;
i. vezelhennep hennep bedoeld in artikel 1, eerste lid van de raadsverordening;
j. verzamelaanvraag formulier, bedoeld in ;
k. steunaanvraag aanvraag bedoeld in artikel 9 van de commissieverordening;
l. koopcontract aankoop-verkoopcontract bedoeld in artikel 5 van de commissieverordening;
m. loonverwerkingscontract contract voor loonverwerking bedoeld in artikel 5 van de commissieverordening;
n. verwerkingsverbintenis verbintenis bedoeld in artikel 5 van de commissieverordening;
o. verwerkstaat overzicht bedoeld in artikel 6, tweede lid van de commissieverordening;
p. verkoopseizoen de periode bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de commissieverordening;
q. relatienummer relatienummer dat de Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de landbouwer heeft toegekend;
r. importeur de importeur van de uit derde landen afkomstige producten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de raadsverordening;
s. erkende importeur de importeur van niet voor inzaai bestemd hennepzaad, die is erkend ingevolge artikel 5, tweede lid, derde gedachtestreepje, van de raadsverordening.

en neemt overigens over de terminologie van de EG-verordeningen.
1.
Met inachtneming van het bij of krachtens deze verordening en de EG-verordeningen bepaalde, stelt het hoofdproductschap jaarlijks, overeenkomstig de artikelen 2 en 4 van de raadsverordening, op aanvraag een subsidie, en in voorkomend geval een aanvullende subsidie, vast voor:
verwerkers: voor het tot vezels verwerken van vezelvlas en vezelhennep, afkomstig van in Nederland gelegen percelen;
gelijkgestelde telers: voor het in de handel brengen van de in het eerste gedachtestreepje bedoelde vezels, welke zijn verkregen van de verwerker, met wie hij een loonverwerkingscontract heeft gesloten.
2.
Met inachtneming van het bij of krachtens deze verordening en de EG-verordeningen bepaalde stelt het hoofdproductschap voor de verkoopseizoenen 2001/2002 tot en met 2007/2008 jaarlijks op aanvraag een subsidie vast voor de productie van korte vlasvezels en hennepvezels, bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel b, tweede en derde alinea, van de raadsverordening. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen moet de verwerker onderscheidenlijk de gelijkgestelde teler in de steunaanvraag opgeven welk percentage aan onzuiverheden en scheven hij voor het betreffende verkoopseizoen in acht zal nemen. Dit percentage moet voor korte vlasvezels liggen tussen 7,5 en 15 en voor hennepvezels tussen 7,5 en 25.
3.
Het steunbedrag wordt mede vastgesteld op basis van de door de Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan het hoofdproductschap verstrekte gegevens over beteelde oppervlakten vezelvlas en vezelhennep.
1.
De erkenning als verwerker bedoeld in de artikelen 3 en 17, tweede lid, van de commissieverordening wordt bij het hoofdproductschap aangevraagd door middel van een bij het hoofdproductschap te verkrijgen formulier. De erkenning wordt door het hoofdproductschap verleend en kan worden ingetrokken overeenkomstig het bepaalde in de EG-verordeningen.
2.
De erkenning als importeur bedoeld in artikel 17bis, tweede lid, van de commissieverordening, wordt bij het hoofdproductschap aangevraagd door middel van een bij het hoofdproductschap te verkrijgen formulier. De erkenning wordt door het hoofdproductschap verleend nadat is geverifieerd dat aan alle in het derde lid gestelde voorwaarden is voldaan.
3.
a. De erkenning als importeur wordt slechts verleend aan in Nederland gevestigde importeurs die ten genoegen van het hoofdproductschap een voldoende activiteit gedurende 12 maanden, voorafgaand aan de erkenningsaanvraag, kunnen aantonen in de handel in granen, zaden en of peulvruchten ten behoeve van diervoeders, dan wel bewijsstukken, waaronder een bedrijfsplan, kunnen overleggen waaruit blijkt dat de genoemde activiteiten op korte termijn zullen worden gestart;
b. De erkenning wordt tevens verleend aan in Nederland gevestigde organisaties die kunnen aantonen hennepzaad te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek en in dat kader in aanmerking willen komen voor een erkenning als importeur.
4.
De erkende importeur is verplicht:
a. volledig en naar waarheid een voorraadboekhouding te voeren waarin worden opgenomen de aangevoerde partijen, de be- of verwerkte partijen en de afgeleverde partijen;
b. binnen 3 maanden na de in artikel 17bis, tweede lid, tweede alinea van de commissieverordening genoemde termijn van 12 maanden, verklaringen te overleggen waaruit blijkt dat de ingevoerde partijen, waarvoor een certificaat, bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de raadsverordening, is afgegeven, voldoen aan de voorwaarden, bedoeld in voornoemd artikel 17bis, tweede lid, tweede alinea;
c. de onder a. bedoelde voorraadboekhouding en overige bewijsstukken over te leggen aan de met controle en/of uitvoering van deze verordening belaste instanties, indien deze zulks verzoeken;
d. alle op de voorraadboekhouding onderscheidenlijk administratie betrekking hebbende bescheiden gedurende een periode van ten minste 5 jaar in chronologische volgorde te bewaren.
5.
Overeenkomstig artikel 17bis, tweede lid, derde alinea van de commissieverordening kan het hoofdproductschap op verzoek van de erkende importeur overgaan tot verlenging van de in het vierde lid onder b genoemde termijn van 12 maanden met één of twee periodes van 6 maanden.
6.
Indien niet wordt voldaan aan een of meer voorwaarden, genoemd in het vierde lid, wordt
a. in geval van een in Nederland gevestigde importeur, de erkenning door het hoofdproductschap ingetrokken voor een door het hoofdproductschap naar gelang van de aard van de overtreding vast te stellen periode, gedurende welke geen certificaten voor de invoer van niet voor de inzaai bestemd hennepzaad kunnen worden aangevraagd, maar reeds afgegeven certificaten wel mogen worden benut;
b. in geval van een in een andere Lidstaat gevestigde importeur, de bevoegde autoriteit van die Lidstaat hiervan in kennis gesteld.
7.
Het certificaat, bedoel in het vierde lid, onder b, moet door de importeur worden aangevraagd bij het hoofdproductschap. Het certificaat wordt afgegeven door het hoofdproductschap overeenkomstig het bepaalde in de EG-verordeningen en is geldig tot en met een kwartaal na het kwartaal van afgifte. Het certificaat moet bij invoer aan de douane worden overgelegd ter afschrijving en moet worden teruggezonden naar het hoofdproductschap binnen twee maanden na afloop van het kwartaal, waarin de geldigheidsduur van het certificaat is verstreken. Indien de ingevoerde hoeveelheid ten hoogste 5% hoger is dan de op het certificaat genoemde hoeveelheid, wordt zij beschouwd als op grond van dat certificaat te zijn ingevoerd.
Artikel 4
Het voornemen tot loonschonen bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de commissieverordening moet op het in artikel 3, eerste lid, bedoelde formulier bij het hoofdproductschap kenbaar worden gemaakt. De toestemming wordt door het hoofdproductschap verleend overeenkomstig het bepaalde in de EG-verordeningen.
Artikel 5
De verwerker die na 1 januari van het betrokken verkoopseizoen het koopcontract of het loonverwerkingscontract wil overdragen aan een andere verwerker, dient hiervoor vooraf toestemming te vragen aan het hoofdproductschap. De toestemming wordt door het hoofdproductschap verleend overeenkomstig het bepaalde in de EG-verordeningen.
1.
Om voor subsidie in aanmerking te komen, moeten de verwerker onderscheidenlijk de gelijkgestelde teler binnen de in de EG-verordeningen gestelde termijnen bij het hoofdproductschap de volgende, bij het hoofdproductschap te verkrijgen en door de verwerker onderscheidenlijk gelijkgestelde teler volledig ingevulde en ondertekende documenten indienen:
a. een kopie van de koopcontracten, de loonverwerkingscontracten en de verwerkingsverbintenissen;
b. een steunaanvraag voor de totale oppervlakten, waarop de in het eerste lid genoemde documenten betrekking hebben;
c. verwerkstaten.
Deze documenten moeten voor vlas en hennep afzonderlijk worden ingediend en dienen vergezeld te gaan van alle bewijsstukken waarvan zulks wordt verlangd bij of krachtens de EG-verordeningen en deze verordening.
2.
De identificatie van het betrokken perceel als bedoeld in artikel 5 onder c van de commissieverordening geschiedt door vermelding van het volgnummer van het perceel, dat door de landbouwerd is vermeld op de verzamelaanvraag, ingediend in het jaar waarop de documenten, bedoeld in het eerste lid onder a, betrekking hebben.
3.
De gelijkgestelde teler dient tegelijk met de verwerkstaat de in artikel 6, tweede lid, voorlaatste alinea, tweede volzin, van de commissieverordening genoemde documenten te overleggen ten bewijze dat de vezels in de handel zijn gebracht. Het in genoemd lid bedoelde certificaat kan door de verwerker bij het hoofdproductschap worden aangevraagd.
4.
De verwerker moet binnen de in de EG-verordeningen gestelde termijn aan het hoofdproductschap mededelen:
de bestemming/gebruiksdoeleinden van de vezels,
de per maand verkochte hoeveelheden en daarmee corresponderende prijzen,
de voorraden aan vezels aan het einde van de maand.
1.
Het hoofdproductschap stelt per verkoopseizoen de voor subsidie in aanmerking komende hoeveelheid vezels per hectare vast overeenkomstig het bepaalde in de EG-verordeningen en deelt de verwerker onderscheidenlijk gelijkgestelde teler mede welke hoeveelheid is toegewezen voor de in artikel 6, eerste lid, onderdeel b, opgegeven oppervlakten. Op verzoek van een bedrijf dan wel groep van bedrijven kan het hoofdproductschap de toegewezen hoeveelheid verlagen.
2.
Het hoofdproductschap verdeelt de in artikel 3, tweede lid, onderdeel a, van de raadsverordening aan Nederland toegewezen Gegarandeerde Nationale Hoeveelheid van 5.550 ton over de korte vlasvezels en de hennepvezels jaarlijks bij bestuursbesluit.
3.
Indien blijkt dat de Gegarandeerde Nationale Hoeveelheid korte vlasvezels en hennepvezels enerzijds en de Gegarandeerde Nationale Hoeveelheid lange vlasvezels anderzijds niet geheel zijn benut, zal het hoofdproductschap, overeenkomstig het bepaalde in artikel 8, vierde lid, van de commissieverordening, de niet benutte hoeveelheden herverdelen.
4.
Indien het hoofdproductschap besluit tot toepassing van artikel 3, vijfde lid, van de raadsverordening, worden de voor het betreffende verkoopseizoen over te dragen hoeveelheden vastgesteld bij bestuursbesluit.
1.
Indien de verwerker bij het indienen van de verwerkstaat daarom verzoekt, kan een voorschot worden verleend, gelijk aan 80% van de subsidie voor de op de verwerkstaat aangegeven geproduceerde vezels, mits bij het hoofdproductschap een zekerheid is gesteld overeenkomstig het bepaalde in de EG-verordeningen.
2.
De in het eerste lid bedoelde zekerheid wordt gesteld hetzij in de vorm van een bedrag in Euro, hetzij in de vorm van een door het hoofdproductschap aanvaarde garantie van een kredietinstelling als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, hetzij van een der kredietinstellingen welke door de Minister van Financiën is toegelaten dan wel van een der kredietinstellingen die ingevolge artikel 6 van Richtlijn 2006/48/EG een vergunning heeft verkregen alsmede instellingen die door het hoofdproductschap als zodanig worden aanvaard.
3.
Het hoofdproductschap geeft de in het eerste lid bedoelde zekerheid vrij overeenkomstig het bepaalde in de EG-verordeningen.
Artikel 9
De verwerker onderscheidenlijk de gelijkgestelde teler zijn verplicht:
a. zorg te dragen voor de in de artikel 3 van de commissieverordening bedoelde voorraadboekhouding onderscheidenlijk het in artikel 4 van de commissieverordening bedoelde register;
b. de in deze verordening bedoelde formulieren volledig, deugdelijk en naar waarheid in te vullen;
c. de bij of krachtens de EG-verordeningen en deze verordening verlangde bewijsstukken te overleggen aan de met controle en/of uitvoering van deze verordening belaste instanties en alle ter zake van die gegevens gevraagde nadere inlichtingen terstond en naar waarheid te verstrekken;
d. te voldoen aan alle andere in de EG-verordeningen gestelde voorwaarden om aanspraak op subsidie te kunnen maken.
Artikel 10
Indien blijkt dat de verwerker onderscheiden de gelijkgestelde teler niet aan één of meer in de vorige artikelen gestelde voorwaarden en voorschriften heeft voldaan, kan het hoofdproductschap het recht op subsidie geheel of gedeeltelijk intrekken overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de EG-verordeningen. In dat geval kan het hoofdproductschap de aan de verwerker onderscheidenlijk gelijkgestelde teler uitgekeerde bedragen terugvorderen, zo nodig door deze in mindering te brengen op de later uit hoofde van deze verordening uit te keren bedragen.
1.
De verwerker onderscheidenlijk gelijkgestelde teler onderscheidenlijk (erkende) importeur is verplicht de door of namens het hoofdproductschap gegeven aanwijzingen op te volgen.
2.
In afwijking van het bepaalde in deze verordening is het de verwerker onderscheidenlijk gelijkgestelde teler onderscheidenlijk (erkende) importeur toegestaan om in plaats van de bij het hoofdproductschap te verkrijgen formulieren gebruik te maken van eigen formulieren, mits deze vooraf zijn goedgekeurd door het hoofdproductschap.
Artikel 12
De bestuursbesluiten, bedoeld in artikel 7, tweede en vierde lid, worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treden daags na publicatie in werking, tenzij het desbetreffende besluit anders bepaalt.
1.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 juli 2006.
2.
De Verordening HPA vezelvlas en vezelhennep 2001 wordt ingetrokken op de dag na publicatie van onderhavieg verordening in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie; zij blijft echter van toepassing op steunaanvragen, die zijn ingediend voor 1 juli 2006.
3.
Verwijzingen naar de in het tweede lid bedoelde verordening moeten worden beschouwd als verwijzingen naar de onderhavige verordening.
Artikel 15
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening HPA vezelvlas en vezelhennep 2006.
Den Haag, 7 juni 2007
voorzitter
secretaris