Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Bepalingen met betrekking tot de erkenning van marktdeelnemers
+ § 3. Bepalingen met betrekking tot de mededeling van prijzen
+ § 4. Bepalingen met betrekking tot de productie buiten het quotum
+ § 5. Bepaling met betrekking tot de productieheffing
+ § 6. Bepalingen met betrekking tot de herstructureringsheffing
+ § 7. Bepalingen met betrekking tot het extra suikerquotum
+ § 8. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening HPA suiker en isoglucose 2007

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 19 april 2014. U leest nu de tekst die gold op 18 april 2014.
Verordening van het Hoofdproductschap Akkerbouw van 8 maart 2007, houdende regels ter zake van de uitvoering van de suikermarktordening (Verordening HPA suiker en isoglucose 2007)
Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw,
Gelet op artikel 23 van de Landbouwwet, artikel 2 van de Regeling medebewind Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de artikelen 96, 97 en 98 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, in aanmerking nemende Verordeningen (EEG) nr. 318/2006, houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker, Verordening (EEG) nr. 320/2006, houdende een tijdelijke regeling voor de herstructurering van de suikerindustrie in de Europese Gemeenschap en tot de wijziging van Verordening (EG) nr. 1290/2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Raad van 20 februari 2006 en de daarbij behorende uitvoeringsverordening van de Raad van de EU en de Commissie (Pb EG L 58).
Gehoord de Suikerbegeleidingscommissie;
Besluit:
Artikel 1
Deze verordening verstaat onder:Verordening (EEG) nr. 318/2006 Verordening (EEG)nr. 320/2006
a. hoofdproductschap: Hoofdproductschap Akkerbouw;
b. minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
c. raadsverordeningen: of van de Raad van 20 februari 2006;
d. uitvoeringsverordeningen: verordening van de Raad van de EU of van de Commissie van de EG ter uitvoering van de raadsverordening.

Overigens wordt de terminologie van de EG-verordeningen overgenomen.
Artikel 2
Het hoofdproductschap verleent op verzoek een erkenning aan producenten van suiker en isoglucose en aan de verwerkers van deze producten tot de in de raadsverordening bedoelde producten. De erkende ondernemingen verstrekken maandelijks van de voorgaande maand aan het hoofdproductschap de in de raadsverordening gevraagde gegevens. Het hoofdproductschap kan aanvullende gegevens verlangen.
Artikel 3
Erkende suikerondernemingen die over een productiequotum beschikken en erkende ondernemingen die industriële suiker verwerken geven, overeenkomstig de uitvoeringsbepalingen, maandelijks met ingang van het tweede kwartaal van 2008 het hoofdproductschap gegevens door over het door hun gehanteerde prijsniveau. Voor gegevens betreffende het seizoen 2006/2007 en het eerste en tweede kwartaal van het seizoen 2007/2008 worden deze rechtstreeks door de ondernemingen en erkende ondernemingen of via een intermediair gemeld aan de commissie.
Artikel 4
Voor 14 april van elk jaar deelt elke door het hoofdproductschap erkende suikerfabrikant de hoeveelheid suiker mee die hij boven zijn productiequotum heeft geproduceerd in het lopende verkoopseizoen. Voor elk verkoopseizoen is de fabrikant aan het hoofdproductschap een overschotheffing verschuldigd, te bepalen over de geproduceerde hoeveelheden bedoeld in de raadsverordening.
Artikel 5
Het hoofdproductschap vordert een productieheffing in over het quotum, voor het betrokken verkoopseizoen overeenkomstig de raadsverordening bij de producent die een suiker of isoglucose quotum beschikt.
Artikel 6
Het hoofdproductschap vordert een herstructureringsheffing in over het quotum, voor het betrokken verkoopseizoen overeenkomstig de raadsverordening bij de producent die over een suiker of isoglucose quotum beschikt.
1.
Het hoofdproductschap vordert bij de producent een heffing van € 730 per ton in over het extra quotum, dat voor het betrokken verkoopseizoen overeenkomstig de raadsverordening wordt toegekend.
2.
Voor het seizoen 2006/2007 moet deze heffing vóór 31 juli 2007 worden betaald, voor het seizoen 2007/2008 moet deze heffing vóór 28 februari 2008 worden betaald.
Artikel 8
Verordening HPA suiker, isoglucose en inulinestroop 1999 wordt ingetrokken.
Artikel 9
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2006.
Artikel 10
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening HPA suiker en isoglucose 2007.
Den Haag, 8 maart 2007
voorzitter
secretaris