{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Verplichtingen
+ § 3. Gebruik gegevens
+ § 4. Overige bepalingen
+ § 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening HPA algemene bepalingen 2003

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Verordening van het Hoofdproductschap Akkerbouw van 20 maart 2003 houdende regels omtrent het houden van een administratie en de inzage daarin en het gebruik van verstrekte gegevens (verordening HPA algemene bepalingen 2003)
Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw;
Gelet op de artikelen 93, 95, 104, eerste en derde lid en 106 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en op de artikelen 2, 4, 15 en 16 van de instellingsverordening akkerbouwproductschappen 1997;
Besluit:
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 01-07-2008]
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. hoofdproductschap : Hoofdproductschap Akkerbouw
b. voorzitter : voorzitter van het hoofdproductschap
1.
Iedere natuurlijke persoon en elke rechtspersoon, die een onderneming drijft waarvoor het hoofdproductschap is ingesteld is verplicht:
a. de door of vanwege het hoofdproductschap met betrekking tot het voeren van een administratie gegeven voorschriften en aanwijzingen na te komen en deze administratie volledig en naar waarheid bij te houden en te bewaren;
b. de vragen, welke hem door of vanwege het hoofdproductschap betreffende de administratie van en de werkzaamheden in zijn onderneming worden gesteld, prompt, volledig en naar waarheid te beantwoorden, zomede op eerste vordering de door of vanwege het hoofdproductschap verlangde boeken, papieren en/of andere bescheiden tegen ontvangstbewijs in te leveren of in te zenden;
c. indien hij mondeling of schriftelijk - al dan niet op door of vanwege het hoofdproductschap of enige andere instantie of instelling verstrekte formulieren of soortgelijke bescheiden - gegevens, inlichtingen, opgaven of andere mededelingen, waaruit voor hemzelf of voor een ander enig recht of enig voordeel ontstaat of voortvloeit, dan wel zou kunnen ontstaan of voortvloeien, aan het hoofdproductschap of aan enig(e) door of vanwege het hofdproduktschap aangewezen instantie, instelling of persoon verstrekt, zulks prompt, volledig en naar waarheid te doen;
d. de schriftelijke kennisgevingen, hem door of vanwege het hoofdproductschap toegezonden, blijkens welk hem enig recht of enige bevoegdheid wordt toegekend, ter plaatse waar het bedrijf wordt uitgeoefend te bewaren;
e. op eerste vordering van functionarissen behorende tot de door het bestuur aangewezen toezichthouder, die in het bezit zijn van een door de voorzitter afgegeven legitimatiebewijs en zich desgevraagd hebben gelegitimeerd, toe te laten dat deze personen inzage nemen van de in de Onderneming aanwezige boeken, papieren en/of andere bescheiden, zomede dat zij de in de onderneming aanwezige voorraden, alsmede de bedrijfsmiddelen bezichtigen en opnemen, hen daartoe de vrije gelegenheid te geven en hen daarbij desgevraagd behulpzaam te zijn.
2.
De in het eerste lid gestelde regelen binden mede alle andere dan de aldaar bedoelde natuurlijke personen en rechtspersonen, die ondernemingen drijven, waarvoor het hoofdproductschap is ingesteld, voor zover deze handelingen verrichten, waarvoor het hoofdproductschap is ingesteld.
1.
De in artikel 2 bedoelde gegevens, zullen - voor zover bij of krachtens de wet niet anders is bepaald - zonder toestemming van de belanghebbende:
a. slechts worden gebruikt ter vervulling van de taak van het hoofdproductschap;
b. niet onder vermelding of aanduiding van de persoon en/of onderneming, waarop zij betrekking hebben, worden bekend gemaakt aan anderen dan de voorzitter, de secretarissen of andere personen van het secretariaat van het hoofdproductschap, de met financiële controle op het hoofdproductschap belaste accountant en diens personeel alsmede de door het bestuur aangewezen toezichthouder, voorzover het kennis nemen van die gegevens voor die controle dan wel het toezicht noodzakelijk is.
2.
Bekendmaking van gegevens, als in het eerste lid bedoeld, blijft ook zonder vermelding of aanduiding van de persoon en/of onderneming, waarop zij betrekking hebben, achterwege in de gevallen waarin uit de aard der gegevens dan wel of zomede uit een of meer andere omstandigheden zou kunnen blijken op welke persoon en/of onderneming die gegevens betrekking hebben.
Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 01-07-2008]
Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld. Een door het bevoegde tuchtgerecht op te leggen geldboete mag niet hoger zijn dan € 450,-- per overtreding, totdat het op 24 februari 2000 ingediende voorstel van wet “ Nieuwe regelen inzake tuchtrechtspraak in de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2002) ”, Kamerstukken II nr. 27025 (1999-2000), tot wet wordt verheven en in werking treedt.
Artikel 5 [Materieel uitgewerkt per 01-07-2008]
De verordening Algemene bepalingen HPA 1980 wordt ingetrokken.
Artikel 6 [Materieel uitgewerkt per 01-07-2008]
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1juli 2003.
Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 juni 2003, treedt zij in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 juli 2003, met uitzondering van het in artikel 4 bepaalde.
Artikel 7 [Materieel uitgewerkt per 01-07-2008]
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening HPA algemene bepalingen 2003
Den Haag, 20 maart 2003
voorzitter
secretaris