Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Verbodsbepalingen
+ § 3. Overige bepalingen
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Verordening HPA aardappelmoeheid 2003

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Verordening van het Hoofdproductschap Akkerbouw van 20 maart 2003 houdende regels over de bestrijding van aardappelmoeheid (verordening HPA aardappelmoeheid 2003)
Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw;
Gelet op de artikelen 93, 95, 104, eerste en derde lid, 106 en 126, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 2, 4, 15, 16, 18 en 25 van de Instellingsverordening akkerbouwproductschappen 1997;
Gehoord de Commissie Aardappelen;
Besluit:
Artikel 1
Deze verordening verstaat onder:
a. hoofdproductschap : Hoofdproductschap Akkerbouw;
b. bestuur : bestuur van het hoofdproductschap;
c. dagelijks bestuur : dagelijks bestuur van het hoofdproductschap;
d. voorzitter : voorzitter van het hoofdproductschap;
e. secretaris : secretaris van het hoofdproductschap;
f. commissie : Commissie Aardappelen;
g. ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het hoofdproductschap is ingesteld;
h. aardappelen : planten van de soort Solanum Tuberosum;
i. perceel : een oppervlakte grond, in eigendom of in gebruik bij een onderneming;
j. NAK : Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen, gevestigd te Emmeloord;
k. NAK-teler : de ondernemer die aardappelplanten ter veldkeuring heeft aangegeven bij de NAK;
l. NAK-pootaardappelen : aardappelen die kennelijk bestemd zijn voor wederuitplant en die door de NAK-teler ter veldkeuring zijn aangegeven bij de NAK;
m. topografische kaart : topografische kaart, schaal 1 :10.000, verstrekt door de dienst Landelijke Service bij Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LASER), welke kaart onderdeel is van de Aanvraag Oppervlakten die bij LASER wordt ingediend;
1.
Het is de ondernemer verboden aardappelen te telen in de volle grond op een perceel, gelegen in een daartoe in bijlage 1 aangewezen gebied.
2.
De in het eerste lid bedoelde gebieden betreffen niet de door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij op basis van de Regeling aanwijzing gebieden, terreinen en planten aardappelmoeheid aangewezen gebieden of terreinen, waarbinnen of waarop de aanwezigheid van het aardappelcysteaaltje is aangetoond of wordt vermoed.
1.
Het is een ondernemer verboden aardappelen te telen op een perceel, waarop zich binnen de twee aan dat tijdstip voorafgaande kalenderjaren zulke planten hebben bevonden.
2.
Het verbod gesteld in het eerste lid is niet van toepassing op de teelt van aardappelen op een perceel gelegen in daartoe in bijlage 2 aangewezen gebieden, mits voldaan wordt aan de in die bijlage gestelde regelen.
3.
In afwijking van het bepaalde in het tweede lid, is het de NAK-teler verboden in de in bijlage 2 genoemde gebieden pootaardappelen te telen, indien in die gebieden binnen de twee aan dat tijdstip voorafgaande kalenderjaren aardappelen zijn geteeld,
Artikel 4
De NAK-teler is verplicht, indien de NAK daarom verzoekt, aan de NAK voor een door de NAK te bepalen datum een kopie van de topografische kaart te verstrekken waarop of waarbij de percelen voor de aardappelteelt zijn aangegeven.
1.
De voorzitter is namens het bestuur bevoegd bij besluit, gehoord de commissie, andere dan de in de bijlage 1 en 2 genoemde gebieden aan te wijzen, totdat bij verordening tot wijziging van de betreffende bijlage daarin is voorzien. Alsdan wordt het betreffende besluit geacht te zijn ingetrokken.
2.
Het bestuur kan bij besluit, gehoord de commissie, vrijstelling verlenen van een of meer bepalingen uit deze verordening en daarbij nadere voorschriften vaststellen.
3.
De secretaris kan namens het bestuur op schriftelijk verzoek van de ondernemer ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 2, eerste lid, artikel 3, eerste lid (met uitzondering van de teelt van NAK-pootaardappelen) of artikel 3, tweede lid.
4.
De voorzitter stelt namens het bestuur bij besluit de voorschriften vast waaronder ontheffing van het bepaalde in artikel 3, eerste lid verleend kan worden.
5.
Een besluit als bedoeld in het eerste, tweede en vierde lid wordt bekend gemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van bekendmaking, tenzij het betreffende besluit anders bepaalt.
6.
Het verzoek om ontheffing wordt niet eerder in behandeling genomen dan nadat door de ondernemer de navolgende retributie is voldaan:
a. met betrekking tot het verzoek om ontheffing ten aanzien van het bepaalde in artikel 2, eerste lid een bedrag van € 50,--;
b. met betrekking tot het verzoek om ontheffing ten aanzien van het bepaalde in artikel 3, eerste lid een bedrag van € 125,--;
c. met betrekking tot het verzoek om ontheffing ten aanzien van het bepaalde in artikel 3, tweede lid een bedrag van € 100,--.
Artikel 6
Het bepaalde bij of krachtens deze verordening, waarbij aan ondernemers verplichtingen worden opgelegd, is mede bindend voor andere natuurlijke en rechtspersonen, voor zover deze handelingen verrichten die bedrijfsmatig in ondernemingen plegen te worden verricht.
Artikel 7
Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld. Een door het bevoegde tuchtgerecht op te leggen geldboete mag niet hoger zijn dan € 450,-- per overtreding, totdat het op 24 februari 2000 ingediende voorstel van wet " Nieuwe regelen inzake tuchtrechtspraak in de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2002) ", Kamerstukken II nr. 27025 (1999-2000), tot wet wordt verheven en in werking treedt.
Artikel 8
De verordening HPA aardappelmoeheid 1997 wordt ingetrokken.
Artikel 9
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2003.
Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 juni 2003, treedt zij in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 juli 2003, met uitzondering van het in artikel 7 bepaalde.
Artikel 10
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening HPA aardappelmoeheid 2003.
Den Haag, 20 maart 2003
voorzitter
secretaris