Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening heffingen vleesindustrie (PVV) 2003

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Verordening heffingen vleesindustrie (PVV) 2003
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,
gelet op artikel 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie, en
de artikelen 10 en 15 van de Instellingsverordening Productschap Vee en Vlees 1999-1,
op 12 februari 2003 vastgesteld de navolgende
VERORDENING
Artikel 1
Richtlijn 64/433/EEG
onderneming : slachterijen, uitsnijderijen en voorverpakkers als bedoeld in artikel 10 van d.d. 26 juni 1964 inzake gezondheidsvraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in vers vlees;
ondernemer : een natuurlijke of rechtspersoon welke een onderneming in stand houdt;
werknemer : een ieder die een arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek is aangegaan met een ondernemer, alsmede diegene werkzaam in de onderneming, als zelfstandige zonder personeel, als uitzendkracht of als inleenkracht en die werkzaamheden verricht als bedoeld in artikel 1b sub 1a van de CAO Vleessector;
f.t.e. : fulltime-equivalent van de werknemer.
1.
Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening houdende bepalingen betreffende het opleggen van heffingen bij de producenten van vee en vlees en registratie van vleesgrossiers PVV 2003 .
2.
In deze verordening wordt verstaan onder:
1.
De ondernemer is voor het kalenderjaar 2003 op basis van het aantal werknemers dat op 1 juni 2003 werkzaam is in de onderneming een heffing verschuldigd van € 24,- per f.t.e..
2.
De ondernemer is verplicht om uiterlijk 1 augustus 2003, door middel van invulling en ondertekening van een hem door het productschap verstrekt opgaveformulier, naar waarheid opgave te doen van het aantal werknemers dat op dat tijdstip in de onderneming werkzaam is.
1.
Aan de ondernemer, die contribute heeft betaald als lid van een overeenkomstig het tweede lid aangewezen ondernemersorganisatie wordt op zijn verzoek een aftrek toegestaan op de in artikel 2 bedoelde heffing.
Deze aftrek beloopt 50% van het bedrag, dat de betrokkene als contribute aan de betreffende vereniging over het betrokken kalenderjaar heeft betaald tot ten hoogste de helft van hetgeen hij is verschuldigd aan heffing, op grond van artikel 2 over datzelfde betrokken kalenderjaar.
2.
De in het vorige lid bedoelde ondernemersorganisatie wordt aangewezen door het bestuur van het Productschap Vee en Vlees, met inachtneming van het bepaalde in het Besluit beleidsregel Schilthuisaftrek van de Sociaal-Economische Raad.
1.
Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening heffingen vleesindustrie (PVV) 2003'.
2.
Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad bedrijfsorganisatie.
Voor het bestuur
voorzitter
secretaris