Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Titel l. Begripsbepalingen
+ Titel II. Heffingen
+ Titel III. Algemene bepalingen en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening heffingen opfokbedrijven (PPE) 2004

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 23 oktober 2003, houdende vaststelling van huishoudelijke en bestemmingsheffingen ten aanzien van de pluimveesector voor het jaar 2004 (Verordening heffingen opfokbedrijven (PPE) 2004)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en de artikelen 5 en 9 van de Instellingsverordening Productschap Pluimvee en Eieren 1998-I;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
productschap : het Productschap Pluimvee en Eieren;
bestuur : het bestuur van het productschap;
voorzitter : de voorzitter van het productschap;
onderneming : een onderneming waarvoor het productschap is ingesteld;
ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft;
broedeieren : eieren van kippen, onderscheidenlijk kalkoenen, die zich ter verkrijging van kuikens in een broedmachine bevinden, dan wel kennelijk bestemd zijn om tot dit doel in een broedmachine te worden ingelegd;
samengestelde groep : een groep hoenders opgebouwd uit meer dan één ras;
legrassen : : rassen van kippen, dan wel samengestelde groepen van deze rassen, waarvan het eindmateriaal bestemd is voor de productie van consumptie- eieren;
vleesrassen : rassen van kippen, dan wel samengestelde groepen van deze rassen, waarvan het eindmateriaal bestemd is voor de productie van pluimveevlees, alsmede kalkoenen;
eindmateriaal : kuikens direct bestemd voor de productie van consumptie-eieren ;
afleveren : het verzenden vanaf de broederij naar een andere plaats binnen of buiten Nederland;
eendagskuikens : levend pluimvee dat per stuk niet meer dan 185 gram weegt;
moederdieren : vrouwelijke ouderdieren bestemd voor de productie van broedeieren ter verkrijging van eindmateriaal;
grootmoederdieren : vrouwelijke ouderdieren bestemd voor de productie van broedeieren ter verkrijging van moederdieren;
pluimveevlees : vlees van hoenders en kalkoenen;
KIP : Koppel Informatiesysteem Pluimvee.
1.
De ondernemer die bedrijfsmatig eendagskuikens plaatst om deze op te fokken tot (groot)moederdieren en/of eindmateriaal is aan het productschap een heffing verschuldigd over de aantallen door hem met dat doel in het kalenderjaar 2004 geplaatste eendagskuikens.
2.
Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt:
a. wat legrassen kippen betreft
aa. Ingeval van opfok eindmateriaal € 0,00708 per eendagskuiken, waarvan
€ 0,00425 voor de dekking van huishoudelijke uitgaven,
€ 0,0018 voor het gezondheidszorgfonds,
€ 0,00101 voor het o. en o.-fonds en
€ 0,00002 voor hel kwaliteitsverbeteringsfonds bestemd is;
ab. Ingeval van opfok (groot)moederdieren € 0,01787 per eendagskuiken, waarvan € 0,0083 voor de dekking van huishoudelijke uitgaven,
€ 0,0059 voor het gezondheidszorgfonds,
€ 0,00327 voor het o. en o.-fonds en
€ 0,0004 voor het kwaliteitsverbeteringsfonds bestemd is;
b. wat vleesrassen kippen betreft ingeval van opfok (groot)moederdieren € 0,01787 per eendagskuiken, waarvan
€ 0,0083 voor de dekking van huishoudelijke uitgaven,
€ 0,0059 voor het gezondheidszorgfonds,
€ 0,00327 voor het o. en o.-fonds en
€ 0,0004 voor het kwaliteitsverbeteringsfonds bestemd is;
c. wat kalkoenen betreft ingeval van opfok (groot)moederdieren € 0,11863 per eendagskuiken, waarvan
€ 0,01928 voor de dekking van huishoudelijke uitgaven,
€ 0,07045 voor het gezondheidszorgfonds en
€ 0,0289 voor het o. en o.-fonds bestemd is.
1.
Op voet van het bepaalde in artikel 2, eerste lid, is de ondernemer tevens een heffing verschuldigd ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE.
2.
Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt per eendagskuiken:
a. € 0,00981 voor eendagskuikens opfok eindmateriaal legrassen kippen;
b. € 0,029 voor eendagskuikens opfok (groot)moederdieren legrassen kippen;
c. € 0,02309 voor eendagskuikens opfok (groot)moederdieren vleesrassen en
d. € 0,06796 voor eendagskuikens opfok(groot)moederdieren kalkoenen.
1.
Op voet van het bepaalde in artikel 2, eerste lid, is de ondernemer tevens een heffing verschuldigd ten behoeve van het Veeziekten PPE rekening a.
2.
Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt per eendagskuiken:
a. € 0,00023 ten behoeve van rekening a, voor eendagskuikens opfok eindmateriaal legrassen kippen;
b. € 0,00925 ten behoeve van rekening a, voor eendagskuikens opfokmoederdieren legrassen kippen;
c. € 0,01341 ten behoeve van rekening a, voor eendagskuikens opfokmoederdieren vleesrassen.
1.
De door een ondernemer ingevolge deze verordening verschuldigde heffingsbedragen worden door het productschap vastgesteld op basis van de aan het productschap ten dienste staande gegevens zoals deze worden ontleend aan het KIP.
2.
In het geval de aan het KIP ontleende gegevens naar oordeel van het productschap onjuist of onvolledig zijn en het productschap hem daarvan op de hoogt heeft gesteld, is de ondernemer gehouden om maandelijks, uiterlijk 10 dagen na het verstrijken van een kalendermaand, door middel van invulling en ondertekening van een hem door het productschap verstrekt opgavenformulier, naar waarheid opgave te doen van die bedrijfsgegevens waarvan de opgave in dat formulier wordt verlangd.
3.
De heffing die aan de ondernemer wordt opgelegd kan in voorkomend geval worden aangemerkt als voorlopige aanslag. Na afloop van het kalenderjaar wordt dan de heffing definitief opgelegd, zo nodig onder verrekening van het verschuldigde bedrag en het bij voorlopige aanslag opgelegde bedrag.
4.
De in het opgavenformulier te verstrekken gegevens kunnen onder meer betrekking hebben op de door de ondernemer in de desbetreffende kalendermaand geplaatste eendagskuikens, onderscheiden naar vleesras of legraskip of kalkoen.
5.
Iedere ondernemer is verplicht van dag tot dag een zodanige administratie te voeren, dat de gegevens, benodigd voor de vaststelling van de heffing, te allen tijde op een eenvoudige wijze kunnen worden gekend.
6.
Het bestuur kan bij uitvoeringsbesluit minimumeisen stellen waaraan de door de ondernemer met betrekking tot de opzet van eendagskuikens te voeren administratie dient de voldoen.
7.
In het geval aan een ondernemer de verplichting uit het tweede lid is opgelegd en de ondernemer niet of niet naar behoren heeft voldaan aan deze op hem rustende verplichting, waaronder begrepen de verstrekking van onvolledige of onjuiste gegevens, kan te zijnen aanzien de in artikel 2 omschreven heffing ambtshalve door het productschap worden vastgesteld aan de hand van aan het productschap ten dienste staande gegevens, zo nodig door middel van een schatting.
Artikel 4
Een ingevolge deze verordening verschuldigd heffingsbedrag dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat dit bedrag aan de betrokken ondernemer in rekening is gebracht, aan het productschap te worden voldaan.
1.
De ondernemer, die enige door hem uit hoofde van deze verordening verschuldigde heffing niet tijdig of niet volledig heeft betaald na bij aangetekend schrijven te zijn aangemaand om binnen een termijn van 10 dagen de heffing te voldoen, is aan het productschap de heffing verschuldigd, verhoogd met de op de invordering vallende kosten, waaronder begrepen de wettelijke rente.
2.
De in het eerste lid bedoelde rente wordt berekend vanaf de dag waarop de in dat lid genoemde termijn is verstreken tot aan de dag van de algehele voldoening
1.
Op overtreding van het bij of krachtens artikel 3 bepaalde worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld.
2.
De tuchtrechtelijke maatregelen zijn:
a. een berisping, die bestaat uit een schriftelijk of mondeling vermaan tot de ondernemer, in verband met het begane feit;
b. een geldboete van ten hoogste € 4500, welke geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk kan worden opgelegd;
c. openbaarmaking van de tuchtbeschikking op kosten van de veroordeelde.
1.
De door het productschap uit hoofde van deze verordening verkregen gegevens worden in handen gesteld van de voorzitter. De gegevens worden, behoudens aan het secretariaat van het productschap, niet bekendgemaakt.
2.
De voorzitter kan, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, besluiten tot bekendmaking van getotaliseerde gegevens omtrent groepen van ondernemingen, doch nimmer op zodanige wijze dat daaruit gegevens omtrent een bepaalde onderneming kunnen worden afgeleid.
Artikel 8
De voorzitter kan, namens het bestuur, in bepaalde gevallen ontheffing verlenen van de bepalingen in de artikelen 2 en 3, tweede en vijfde lid, van deze verordening. Een ontheffing kan onder beperkingen worden verleend. Aan een ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden. Een verleende ontheffing kan te allen tijde door de voorzitter, namens het bestuur, worden ingetrokken.
Artikel 9
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2004. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2004, treedt zij in werking met ingang van de dag na dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2004, met uitzondering van artikel 6.
Artikel 10
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening heffingen opfokbedrijven (PPE) 2004.
Zoetermeer, 23 oktober 2003
voorzitter
plv. secretaris