Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening heffingen fonds sociale aangelegenheden vleeswarenindustrie (PVV) 2004

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 10 december 2003, houdende vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van het fonds sociale aangelegenheden vleeswarenindustrie voor het jaar 2004 (Verordening heffingen fonds sociale aangelegenheden vleeswarenindustrie (PVV) 2004)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie, en de artikelen 10 en 15 van de Instellingsverordening Productschap Vee en Vlees 1999-1 dan wel de artikelen 10 en 12 van het Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees zodra dit in werking is getreden;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder: artikel 2 van de Verordening fonds sociale aangelegenheden vleeswarenindustrie (PVV) 2003
bestuur: bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
onderneming: onderneming waarin de vleeswaren- en vleesconservenindustrie of de baconindustrie wordt uitgeoefend;
ondernemer: een natuurlijke of rechtspersoon, die een onderneming drijft;
omzet: omzet behaald met de onderneming over het kalenderjaar dat voorafgaat aán het tijdvak waarover wordt geheven;
fonds: het fonds als bedoeld in .
Artikel 2
Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening houdende bepalingen betreffende het opleggen van heffingen bij de producenten van vee en vlees en registratie van vleesgrossiers PVV 2003 .
Artikel 3
De ondernemer is over de periode vanaf 1 januari 2004 tot en met 31 december 2004 op basis van omzet, ten behoeve van het fonds, een heffing verschuldigd volgens het navolgende tarief:
Van 0,– tot en met 45.000,– 58,–
Vanaf 45.001,– tot en met 225.000,– 89,–
Vanaf 225.000,– tot en met 450.000,– 110,–
Vanaf 450.001,– tot en met 900.000,– 150,–
Vanaf 900.001,– tot en met 2.250.000,– 258,–
Vanaf 2.500.001,– tot en met 4.500.000,– 406,–
Vanaf 4.500.001,– tot en met 7.000.000,– 536,–
Vanaf 7.000.001,– tot en met 9.000.000,– 641,–
Vanaf 9.000.001,– tot en met 14.000.000,– 794,–
Vanaf 14.000.001,– tot en met 27.000.000,– 1093,–
Vanaf 27.000.001,– tot en met 50.000.000,– 1286,–
      en meer dan 50.000.001 ,– 1774,–

Voor een ondernemer, die na 1 januari 2003 aangevangen heeft een onderneming te drijven als bedoeld in artikel 1 bedraagt de heffing € 58,–.
1.
Aan de ondernemer, die contributie heeft betaald als lid of indirect lid van een overeenkomstig het derde lid aangewezen ondernemersorganisatie, wordt op zijn verzoek een aftrek toegestaan op het totaal aan heffing verschuldigde bedrag op grond van de Verordening huishoudelijke heffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2004 , de Verordening heffingen O&O fonds vleeswarenindustrie (PVV) 2004 en de Verordening heffingen fonds sociale aangelegenheden vleeswarenindustrie (PVV) 2004 .
2.
De aftrek beloopt 50% van het bedrag, dat de ondernemer als contributie aan de betreffende ondernemersorganisatie over het betrokken kalenderjaar heeft betaald tot ten hoogste de helft van hetgeen hij in totaal is verschuldigd aan heffing, op grond van de in het eerste lid genoemde heffingsverordeningen, over datzelfde betrokken kalenderjaar.
3.
De in het eerste lid bedoelde ondernemersorganisatie wordt aangewezen door het bestuur, met inachtneming van het bepaalde in het Besluit beleidsregel Schilthuisaftrek van de Sociaal- Economische Raad.
Artikel 5
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2004. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2004, treedt zij in werking met ingang van de dag na dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2004.
Artikel 6
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening heffingen fonds sociale aangelegenheden vleeswarenindustrie (PVV) 2004.
Zoetermeer, 10 december 2003
voorzitter
secretaris