Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Titel I. Begripsbepalingen
+ Titel II. Heffingen
+ Titel III. Algemene bepalingen en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening heffingen consumptie-eieren (PPE) 2004

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 23 oktober 2003, houdende vaststelling van huishoudelijke en bestemmingsheffingen ten aanzien van de handel in consumptie-eieren voor het jaar 2004 (Verordening heffingen consumptie-eieren (PPE) 2004)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en de artikelen 5 en 9 van de Instellingsverordening Productschap Pluimvee en Eieren 1998-1;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder: Verordening heffingen eiproducten 2004
productschap : het Productschap Pluimvee en Eieren;
bestuur : het bestuur van het productschap;
voorzitter : de voorzitter van het productschap;
onderneming : een onderneming waarvoor het productschap is ingesteld;
ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft;
eieren : kippeneieren in de schaal, met uitzondering van eieren die zich ter verkrijging van kuikens in een broedmachine bevinden, dan wel kennelijk bestemd zijn om voor dit doel in een broedmachine te worden ingelegd;
verzamelaar : de ondernemer die ongesorteerde eieren ophaalt bij of koopt van een pluimveehouder teneinde deze eieren af te (doen) leveren of te (doen) verkopen aan de houder van een pakstation of de industrie;
houder van een pakstation : de ondernemer die ongesorteerde eieren koopt van een pluimveehouder of van een verzamelaar teneinde deze eieren, gesorteerd naar kwaliteit en gewicht te leveren aan anderen dan consumenten;
grossier : : de ondernemer, die naar kwaliteit en gewicht gesorteerde eieren koopt, teneinde deze eieren te leveren aan anderen dan consumenten;
eiproducten : producten die zijn verkregen uit eieren, uit bestanddelen van eieren of mengsels daarvan, na verwijdering van schaal en vliezen en die bestemd zijn voor menselijke consumptie;
eiproductenfabrikant : ondernemer als bedoeld in de ;
sorteren : het indelen van eieren in gewichts- en kwaliteitsklassen;
legpluimveebedrijf : inrichting die wordt gebruikt voor het houden van kippen voor de productie van consumptie-eieren;
consument : degene die eieren koopt uitsluitend bestemd voor en in overeenstemming met zijn persoonlijke behoefte.
1.
a. Houders van een pakstation zijn aan het productschap over het kalenderjaar 2004 een vaste heffing verschuldigd van € 249,57.
b. In afwijking van het bepaalde onder a. is de houder van een pakstation, indien zijn bedrijf in het kalenderjaar 2004 is beëindigd, een vaste heffing verschuldigd van € 20,80 per maand of gedeelte daarvan, dat de betrokken ondernemer bij het productschap staat geregistreerd als houder van een pakstation met een maximum van € 249,57 per jaar.
2.
Houders van een pakstation zijn aan het productschap voorts een heffing verschuldigd over de door hen in het kalenderjaar 2004 van een legpluimveebedrijf ontvangen eieren ten bedrage van € 0,000045 per ei.
3.
Houders van een pakstation zijn aan het productschap voorts een heffing verschuldigd over de door hen in het kalenderjaar 2004 afgeleverde eieren ten bedrage van
€ 0,0000315 per ei waarvan:
€ 0,000027 voor de dekking van huishoudelijke uitgaven, en
€ 0,0000045 voor het kwaliteitsverbeteringsfonds
is bestemd.
4.
De in het derde lid bedoelde heffingen zijn, in zoverre zij daarin bestemd zijn voor de daarin genoemde fondsen, niet verschuldigd voor die eieren ten aanzien waarvan naar genoegen van het productschap wordt aangetoond dat zij niet in Nederland zijn geproduceerd.
5.
De in het derde lid bedoelde heffing is niet verschuldigd voor die eieren ten aanzien waarvan naar genoegen van het productschap wordt aangetoond dat zij gesorteerd ontvangen zijn van een andere houder van een pakstation, als zodanig geregistreerd bij het productschap.
6.
De in het derde lid bedoelde heffing is niet verschuldigd voor die eieren ten aanzien waarvan naar genoegen van het productschap wordt aangetoond dat zij afgeleverd zijn aan een eiproductenfabrikant.
7.
De in het tweede lid bedoelde heffing is niet verschuldigd voor die eieren ten aanzien waarvan naar genoegen van het productschap wordt aangetoond dat zij ontvangen zijn van een verzamelaar.
Artikel 3
Verzamelaars zijn aan het productschap een heffing verschuldigd over de door hen in het kalenderjaar 2004 van een legpluimveebedrijf ontvangen eieren ten bedrage van € 0,000045 per ei.
1.
Grossiers, met uitzondering van eigen-formule detaillisten, zijn aan het productschap over het kalenderjaar 2004 een vaste heffing verschuldigd van € 68,08.
2.
In afwijking van het bepaalde onder het eerste lid is een grossier, indien zijn bedrijf in het kalenderjaar 2004 is beëindigd, een vaste heffing verschuldigd van € 5,67 per maand of gedeelte daarvan, dat de betrokken ondernemer bij het productschap staat geregistreerd als grossier met een maximum van € 68,08 per jaar.
Artikel 5
Ondernemers die een legpluimveebedrijf exploiteren zijn aan het productschap over de door hen geproduceerde eieren welke zij in het kalenderjaar 2004 niet in Nederland aan een houder van een pakstation, een verzamelaar, een eiproductenfabrikant en/of consument hebben afgeleverd een heffing verschuldigd ten bedrage van € 0,000045 per ei.
1.
De ondernemer die de in de hoedanigheid van verzamelaar en/of houder van een pakstation en/of grossier een onderneming drijft en/of een legpluimveebedrijf exploiteert is gehouden, uiterlijk binnen 10 dagen na het verstrijken van een kalendermaand, door middel van invulling en ondertekening van een hem door het productschap verstrekt opgaveformulier, naar waarheid opgave te doen van die bedrijfsgegevens over de verstreken kalendermaand waarvan de opgave in dat formulier wordt verlangd. Indien in het voorgaande jaar het totale aantal ontvangen eieren, als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderscheidenlijk artikel 3, dan wel het totaal aantal afgeleverde eieren, als bedoeld in artikel 5, minder dan 4 miljoen stuks bedroeg kan de ondernemer volstaan met het doen van de even bedoelde opgave binnen 10 dagen na afloop van het betreffende kalenderjaar.
2.
De in het opgaveformulier te verstrekken gegevens hebben betrekking op de in de desbetreffende kalendermaand ontvangen, afgeleverde en/of in voorraad gehouden eieren.
3.
De heffing die aan de ondernemer wordt opgelegd kan in voorkomend geval worden aangemerkt als voorlopige aanslag. Na afloop van het kalenderjaar wordt dan de heffing definitief opgelegd, zo nodig onder verrekening van het verschuldigde bedrag en het bij voorlopige aanslag opgelegde bedrag.
4.
Iedere ondernemer is verplicht van dag tot dag een zodanige administratie te voeren, dat de gegevens, benodigd voor de vaststelling van de heffing, te allen tijde op een eenvoudige wijze kunnen worden gekend.
5.
Het bestuur van het productschap is bevoegd bij uitvoeringsbesluit minimumeisen te stellen waaraan de door verzamelaar, houder van een pakstation, grossier en/of legpluimveebedrijf, met betrekking tot de ontvangst, de aflevering en de voorraad eieren te voeren administratie dient de voldoen.
6.
In het geval aan een ondernemer de verplichting uit het eerste lid is opgelegd en de ondernemer niet of niet naar behoren heeft voldaan aan deze op hem rustende verplichting, waaronder begrepen het verstrekken van onvolledige of onjuiste gegevens, kan te zijnen aanzien de in artikel 2, 3, 4 en 5 omschreven heffing ambtshalve door het productschap worden vastgesteld aan de hand van aan het productschap ten dienste staande gegevens, zo nodig door middel van een schatting.
Artikel 7
Een ingevolge deze verordening verschuldigd heffingsbedrag dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat dit bedrag aan de betrokken ondernemer in rekening is gebracht, aan het productschap te worden voldaan.
1.
De ondernemer, die enige door hem uit hoofde van deze verordening verschuldigde heffing niet tijdig of niet volledig heeft betaald na bij aangetekend schrijven te zijn aangemaand om binnen een termijn van 10 dagen de heffing te voldoen, is aan het productschap deze heffing verschuldigd, verhoogd met de op de invordering vallende kosten, waaronder begrepen de wettelijke rente.
2.
De in het eerste lid bedoelde rente wordt berekend vanaf de dag waarop de in dat lid genoemde termijn is verstreken tot aan de dag van de algehele voldoening.
1.
Op overtreding van het bij of krachtens artikel 6 bepaalde worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld.
2.
De tuchtrechtelijke maatregelen zijn:
a. een berisping, die bestaat uit een schriftelijk of mondeling vermaan tot de ondernemer, in verband met het begane feit;
b. een geldboete van ten hoogste € 4500, welke geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk kan worden opgelegd;
c. openbaarmaking van de tuchtbeschikking op kosten van de veroordeelde.
1.
De door het productschap uit hoofde van deze verordening verkregen gegevens worden in handen gesteld van de voorzitter. De gegevens worden, behoudens aan het secretariaat van het productschap, niet bekendgemaakt.
2.
De voorzitter kan, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, besluiten tot bekendmaking van getotaliseerde gegevens omtrent groepen van ondernemingen, doch nimmer op zodanige wijze dat daaruit gegevens omtrent een bepaalde onderneming kunnen worden afgeleid.
Artikel 11
De voorzitter kan, namens het bestuur, in bepaalde gevallen ontheffing verlenen van de bepalingen in de artikelen 2, 3, 4, 5 en 6, eerste en vierde lid, van deze verordening. Een ontheffing kan onder beperkingen worden verleend. Aan een ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden. Een verleende ontheffing kan te allen tijde door de voorzitter, namens het bestuur, worden ingetrokken.
Artikel 12
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2004. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2004, treedt zij in werking met ingang van de dag na dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2004, met uitzondering van artikel 9.
Artikel 13
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening heffingen consumptie-eieren (PPE) 2004.
Zoetermeer, 23 oktober 2003
voorzitter
plv. secretaris