Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Heffingen
+ § 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening heffingen 2003

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 21 mei 2008. U leest nu de tekst die gold op 20 mei 2008.
Verordening van het Bedrijfschap Natuursteenbedrijf van 8 april 2003, houdende regels ter zake van het vaststellen van het tarief, als bedoeld in artikel 3 van de Algemene heffingsverordening, voor het jaar 2003 (Verordening heffingen 2003)
Het Bestuur van het Bedrijfschap Natuursteenbedrijf,
Gelet op artikel 93 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, artikel 8 van de instellingsverordening Bedrijfschap Natuursteenbedrijf en artikel 6 van de Algemene Heffingsverordening,
Besluit vast te stellen de navolgende
VERORDENING
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
Bedrijfschap : Bedrijfschap voor het Natuursteenbedrijf;
Onderneming : onderneming waarvoor het bedrijfschap is ingesteld;
Omzet : omzet in euros uitgedrukt, behaald met de onderneming op de Nederlandse markt in het. kalenderjaar dat twee jaar vooraf gaat aan het tijdvak waarover wordt geheven
Artikel 2
Aan degene die een onderneming drijft wordt een heffing opgelegd op grondslag van de omzet. Het tarief bedraagt:
over de omzet tot en met € 115.000: € 2,75 per duizend euro omzet;
over het gedeelte van de omzet vanaf € 115.000 en tot en met € 225.000: € 1,60 per duizend euro, omzet;
over het gedeelte van de omzet vanaf € 225.000 en tot en met € 450.000: € 1,05 per duizend euro, omzet;
over het gedeelte van de omzet vanaf € 450.000 en tot en met € 2.250.000: € 0,70 per duizend euro, omzet;
over omzetten vanaf € 2.250.000: nihil,
een en ander met een minimum van € 50,--.
1.
Aan de ondernemers die lid zijn van de Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven (ABN) en van de Vereniging van Nederlandse Natuur-M steenimporteurs, (VNNI) alsmede van andere ondernemersorganisaties wordt een aftrek toegestaan van een deel van het bedrag dat zij als contributie aan deze organisaties hebben betaald voor het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de heffing betrekking heeft.
De aftrek bedraagt 50% van het bedrag dat als contributie is betaald, doch niet meer dan de helft van het krachtens deze verordening op basis van artikel 1 verschuldigde.
2.
De in lid 1 bedoelde aftrek wordt toegestaan, mits degene die de onderneming drijft aan de secretaris op eerste verzoek gegevens overlegt of doet overleggen waaruit het bedrag en de betaling van de contributie blijkt.
3.
De aftrek wordt slechts toegepast als de contributie ter zake waarvan aftrek wordt toegestaan, daadwerkelijk is voldaan voor het verstrijken van het betreffende contributiejaar.
Artikel 4
Ten aanzien van de verstrekking van gegevens, de oplegging van een ambtshalve aanslag indien deze gegevens niet worden verstrekt, de geheimhouding van deze gegevens en de bevoegdheid tot inzage van boeken en bescheiden, zijn van toepassing de bepalingen van de Algemene heffingsverordening en van de Registratieverordening.
Artikel 5
De in artikel 2 bedoelde heffing wordt rechtstreeks door het bedrijfschap door middel van een op te leggen aanslag geïnd.
Artikel 6
Het bestuur van het bedrijfschap is bevoegd om op een daartoe strekkend verzoek gehele of gedeeltelijke ontheffing te verlenen van de plicht tot betaling van een overeenkomstig deze verordening opgelegde heffing, indien het dit als gevolg van bijzondere omstandigheden redelijk dan wel billijk voorkomt.
Artikel 7
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening heffingen 2003.
Artikel 9
Deze verordening treedt in werking op verordening treedt in werking op 10 april 2003 en werkt terug tot 1 januari 2003.
Rijswijk, 8 april 2003
Voorzitter
secretaris