Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen en toepassingsgebied
+ § 2. De heffing
+ § 3. Overige bepalingen en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening heffing bloemen en planten 2007

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 4 oktober 2008. U leest nu de tekst die gold op 3 oktober 2008.
Verordening van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel van 3 mei 2007, houdende regels ter zake van aan de groothandelaar, de commissionair, de tussenpersoon, de handelskweker of de exporteur in bloemkwekerijproducten op te leggen heffing voor het jaar 2007 (Verordening heffing bloemen en planten 2007)
Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel,
gelet op artikel 100, derde lid, van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en op artikel 13 van het instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel (Staatsblad 2002 nr. 155),
heeft na advies van de Commissie Bloemkwekerijproducten de volgende verordening vastgesteld:
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt overgenomen de terminologie van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel en wordt verstaan onder:
1. voorzitter: de voorzitter van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel;
3. de ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft dan wel de natuurlijke personen of rechtspersonen die gezamenlijk een onderneming drijven;
4. het begrotingstijdvak: de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007;
5. het instellingsbesluit: het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel ;
Artikel 2
Deze verordening is van toepassing op de ondernemer die een onderneming drijft zoals genoemd in artikel 3, tweede lid, onder b, van het Instellingsbesluit.
1.
De grondslag van de heffing is het bedrag van de inkoop van bloemkwekerijproducten door de ondernemer gedurende een begrotingstijdvak.
2.
Over bloemkwekerijproducten, die afkomstig zijn uit andere lidstaten van de EU en in Nederland worden verhandeld, wordt niet geheven.
Artikel 4
Voor het begrotingstijdvak bedraagt de heffing € 0,90 per € 1.000,– ingekochte bloemkwekerijproducten.
1.
Aan de ondernemer die lid is van Plantum NL en over het jaar 2007 aan deze organisatie contributie heeft betaald, wordt op de heffing een aftrek toegestaan van 50% van de totaal betaalde contributie over 2007, met een maximum van 50% van de verschuldigde heffing.
2.
De aftrek wordt slechts toegestaan als aangetoond is dat de ondernemer de in het eerste lid bedoelde contributie heeft voldaan.
3.
De in het vorige lid bedoelde aftrek wordt slechts toegestaan indien daartoe door de desbetreffende organisatie een verzoek is gedaan.
4.
Op een verzoek als in het derde lid van dit artikel bedoeld, wordt door het dagelijks bestuur van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel beslist.
Artikel 6
Het dagelijks bestuur van het hoofdbedrijfschap is bevoegd omtrent de bij of krachtens deze verordening geregelde onderwerpen nadere uitvoeringsvoorschriften te stellen.
Artikel 7
De voorzitter neemt de krachtens deze verordening te nemen besluiten, met uitzondering van het besluit voortvloeiende uit artikel 5, vierde lid.
Artikel 8
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van afkondiging in het Verordeningenblad bedrijfsorganisatie.
Artikel 9
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening heffing bloemen en planten 2007 en vervangt de Verordening heffing bloemen en planten 2007 zoals eerder goedgekeurd in het HBAG bestuur van 21 december 2006.
Aalsmeer, 3 mei 2007
voorzitter
secretaris