Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen en toepassingsgebied
+ § 2. De heffing
+ § 3. Overige bepalingen en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening heffing bloemen en planten 2006

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Verordening van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel van 17 november 2005, houdende regels ter zake van aan de groothandelaar, de commissionair, de tussenpersoon, de handelskweker of de exporteur in bloemkwekerijproducten op te leggen heffing voor het jaar 2006 (Verordening heffing bloemen en planten 2006)
Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel,
Gelet op artikel 100, lid 3 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en op artikel 13 van het instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel (Staatsblad 2002 nr. 155),
Heeft na advies van de Commissie Bloemkwekerijproducten de volgende verordening vastgesteld:
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt overgenomen de terminologie van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel en wordt verstaan onder:
1. voorzitter: de voorzitter van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel;
2. HBAG Commissie bloemkwekerijproducten: de op grond van artikel 5 van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel ingestelde commissie bloemkwekerijproducten;
3. de ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft dan wel de natuurlijke personen of rechtspersonen die gezamenlijk een onderneming drijven;
4. het begrotingstijdvak: de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2006;
5. het instellingsbesluit: het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel .
Artikel 2
Deze verordening is van toepassing op de ondernemer die een onderneming drijft zoals genoemd in artikel 3, tweede lid, onder b, van het instellingsbesluit.
1.
De grondslag van de heffing is het bedrag van de inkoop van bloemkwekerijproducten door de ondernemer gedurende een begrotingstijdvak.
2.
Over bloemkwekerijproducten, die afkomstig zijn uit andere lidstaten van de EU en in Nederland worden verhandeld, wordt niet geheven.
Artikel 4
Voor het begrotingstijdvak bedraagt de heffing € 0,90 per € 1.000,– ingekochte bloemkwekerijproducten.
1.
Aan de ondernemer die lid is van de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB) of Plantum NL en over het jaar 2005 aan één van deze of aan beide organisaties contributie heeft betaald, wordt op de heffing een aftrek toegestaan van 50% van de totaal betaalde contributie over 2005, met een maximum van 50% van de verschuldigde heffing.
2.
De aftrek wordt slechts toegestaan als aangetoond is dat de ondernemer de in het eerste lid bedoelde contributie heeft voldaan. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de ondernemers die lid zijn van een organisatie van ondernemers die een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is en die:
a. krachtens haar statutaire doelstelling haar werkzaamheid kan uitstrekken tot ten minste een belangrijk gedeelte van het terrein waarop het bedrijfslichaam een taak heeft te vervullen;
b. voldoet aan de kwalitatieve representativiteitscriteria, genoemd in de artikelen 3 tot en met 7 van de Verordening representativiteit organisaties;
c. tot de werkingssfeer van het bedrijfslichaam behorende leden heeft, waarvan het gewogen aantal niet-onbetekenend is;
d. met betrekking tot de behartiging van sociaal-economische belangen van ondernemers een positie van enige betekenis inneemt binnen de groep van ondernemers die zij beoogt te organiseren, hetgeen onder meer kan blijken uit de mate van representativiteit binnen die groep, de deelname aan het arbeidsvoorwaardenoverleg, het verrichten van studies of diensten die ook buiten die groep van belang worden geacht en de deelname aan regelmatig overleg met de overheid;
e. en haar activiteiten, al dan niet door middel van een federatie van gelijksoortige organisaties, landelijk ontplooit.
4.
De in het vorige lid bedoelde aftrek wordt slechts toegestaan indien daartoe door de desbetreffende organisatie een verzoek is gedaan.
5.
Op een verzoek als in het vierde lid van dit artikel bedoeld, wordt door het dagelijks bestdur van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel beslist.
Artikel 6
Het dagelijks bestuur van het hoofdbedrijfschap is bevoegd omtrent de bij of krachtens deze verordening geregelde onderwerpen nadere uitvoeringsvoorschriften te stellen.
Artikel 7
De voorzitter neemt de krachtens deze verordening te nemen besluiten, met uitzondering van het besluit voortvloeiende uit artikel 5, vijfde lid.
Artikel 8
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van afkondiging in het Verordeningenblad bedrijfsorganisatie.
Artikel 9
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening heffing bloemen en planten 2006.
Aalsmeer, 17 november 2005
voorzitter
secretaris