Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen en toepassingsgebied
+ § 2. De heffingsplicht
+ § 3. Grondslag en hoogte
+ § 4. Oplegging en inning
+ § 5. Overige bepalingen en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening HBAG heffing bloemen en planten 2014

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Verordening van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel van 13 november 2013, houdende regels ter zake van de aan de onder het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel ressorterende ondernemers op te leggen heffing voor het jaar 2014 (Verordening HBAG heffing bloemen en planten 2014)
Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel;
Gelet op artikel 93 en artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op artikel 13 van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel;
Gelet op het advies van de Commissie bloemkwekerijproducten van 25 september 2013;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt overgenomen de terminologie van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel en wordt verstaan onder: artikel 5 van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel
a. aankoopwaarde : het totaal van de bruto inkoopfactuurbedragen van in Nederland aangekochte bloemkwekerijproducten exclusief BTW.
b. bloemkwekerijproducten : siergewassen en hydrocultuur, met uitzondering van teeltmateriaal en bloemzaden.
c. siergewassen : gewassen voor de sier in blad-, bloem- of vruchtendragende toestand in hun geheel of gedeeltelijk, met uitzondering van:
    I. winterharde houtgewassen in hun geheel voor zover niet vervroegd of verlaat, alsmede kerstbomen met wortels en delen van winterharde houtgewassen welke voor vermeerdering zijn bestemd;
    II. voor zover in groene toestand de Japanse azalea's, alsmede variëteiten en hybriden daarvan;
    III. Dahliastekken, begonia- en gloxiniaplantjes, uitsluitend bestemd voor de teelt van knollen, en
    IV. aquariumplanten en niet-levende bloemkwekerijproducten;
d. hydrocultuur : siergewassen die bestemd zijn voor gebruik in plantenbakken of potten, waarbij de plant met zijn wortels houvast heeft in poreuze korrels in een bak of pot, met daarin een laag water en voedingsstoffen;
e. teeltmateriaal : planten en plantendelen, die bestemd zijn voor de teelt van bloemkwekerijproducten, of om ter vermeerdering te dienen dan wel daartoe gebruikt worden;
f. telersvereniging : een samenwerkingsverband van producenten van bloemkwekerijproducten;
g. onderneming : de natuurlijke persoon of rechtspersoon of een niet rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap die gedurende enige periode in 2014 een onderneming drijft of heeft gedreven;
h. ondernemer : de natuurlijke persoon of rechtspersoon of een niet rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap die gedurende enige periode in 2014 een onderneming drijft of heeft gedreven;
i. veiling : een organisatie die bemiddelt bij aan- en verkopen van bloemkwekerijproducten.
j. commissie : de Commissie bloemkwekerijproducten van het hoofdbedrijfschap als ingesteld in ;
k. secretaris : de secretaris van de commissie
1.
De ondernemer is over de in 2013 aangekochte bloemkwekerijproducten een heffing verschuldigd.
2.
De heffing is aan het hoofdbedrijfschap verschuldigd ten behoeve van algemene kosten, alsmede afbouw van activiteiten, van het hoofdbedrijfschap en de commissie.
3.
De heffing wordt opgelegd bij wege van aanslag, met inachtneming van het in de volgende artikelen bepaalde.
1.
De ondernemer doet binnen twee maanden na verzending van een door of namens de commissie vastgesteld aangifteformulier aangifte van de in 2013 aangekochte bloemkwekerijproducten.
2.
De aangifte wordt gedaan op het daartoe verstrekte aangifteformulier of via elektronische aangifte, met inachtneming van de daarop gestelde vragen en gegeven aanwijzingen.
1.
De heffing wordt berekend over de aankoopwaarde van de door de ondernemer in 2013 in Nederland aangekochte bloemkwekerijproducten.
2.
De heffing wordt uitgedrukt in een percentage van de aankoopwaarde en bedraagt 0,09%.
3.
Voor de berekening van de heffing verschuldigd door een telersvereniging worden aankopen van de vereniging van door een lid van de vereniging geteeld product op de aankoopwaarde in mindering gebracht.
4.
Voor de berekening van de heffing worden aankopen waarover op basis van deze verordening reeds heffing is verschuldigd vanwege een voorafgaande transactie op de aankoopwaarde in mindering gebracht.
5.
Voor de vaststelling van de aankoopwaarde dient de ondernemer zich bij aankoop van bloemkwekerijproducten te vergewissen van de heffingsplicht van de verkopende ondernemer over de aangekochte bloemkwekerijproducten op grond van deze verordening.
1.
De oplegging van de heffing geschiedt door toezending of uitreiking van een heffingsnota aan de ondernemer na ontvangst van de aangifte als bedoeld in artikel 3.
2.
Indien geen aangifte is gedaan kan de ondernemer een ambtshalve heffing worden opgelegd.
3.
Nadat door de ondernemer binnen zes weken na verzending van een ambtshalve opgelegde heffing alsnog aangifte is gedaan, wordt de opgelegde heffing herzien onder verrekening met de ambtshalve opgelegde heffing.
Artikel 6
Indien uit andere gegevens dan de door de ondernemer verstrekte aangifte blijkt dat de verstrekking van gegevens of een ambtshalve schatting, niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, kan een opgelegde heffing worden herzien en opnieuw worden opgelegd.
1.
Indien een ondernemer aantoont dat hij bloemkwekerijproducten geheel of gedeeltelijk door tussenkomst van een veiling heeft aangekocht en dat over deze transactie reeds een voorschot over de verschuldigde heffing aan de veiling is betaald, wordt dit voorschot in mindering gebracht op de ingevolge artikel 5 opgelegde heffing.
2.
Op de in het eerste lid bedoelde veilingtransacties wordt op de door de ondernemer verschuldigde heffing een korting toegepast van 5%.
1.
De oplegging en inning van de heffing geschiedt door de commissie.
2.
De commissie kan de in het eerste lid bedoelde taken mandateren.
3.
Indien mandaat is verleend als bedoeld in het tweede lid is ondermandaat toegestaan, behoudens ten aanzien van tegen opgelegde heffingen ingediende bezwaarschriften.
1.
De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening worden in handen gesteld van de secretaris of door deze aan te wijzen personen van het secretariaat van het hoofdbedrijfschap.
2.
De gegevens worden slechts gebruikt voor de vervulling van de taak van het hoofdbedrijfschap.
Artikel 10
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van afkondiging in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2014.
Artikel 11
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening HBAG heffing bloemen en planten 2014.
Deze regeling zal met de toelichting in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie worden geplaatst.
Aalsmeer, 13 november 2013
voorzitter
secretaris a.i.