Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen en toepassingsgebied
+ § 2. De heffingsplicht
+ § 3. Grondslag en hoogte
+ § 4. Oplegging en inning
+ § 5. Overige bepalingen en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening HBAG heffing bloemen en planten 2011

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Verordening van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel van 10 maart 2011, houdende regels ter zake van aan de groothandelaar, de commissionair, de tussenpersoon de handelskweker of de exporteur van bloemkwekerijproducten op te leggen heffing voor het jaar 2011 (Verordening HBAG heffing bloemen en planten 2011)
Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel;
Gelet op artikel 93 en artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op artikel 13 van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel;
Gelet op het advies van de HBAG Commissie Bloemkwekerijproducten van 23 februari 2011
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt overgenomen de terminologie van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel en wordt verstaan onder:
a. aankoopwaarde: het totaal van de bruto inkoopfactuurbedragen van in Nederland aangekochte bloemkwekerijproducten exclusief BTW.
b. bloemkwekerijproducten: I. siergewassen,
    II. teeltmateriaal,
    III. hydrocultuur, en
    IV. bloemzaden;
c voorzitter: de voorzitter van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel;
d. hoofdbedrijfschap: Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel;
e. hydrocultuur: siergewassen die bestemd zijn voor gebruik in plantenbakken of potten, waarbij de plant met zijn wortels houvast heeft in poreuze korrels in een bak of pot, met daarin een laag water en voedingsstoffen;
f. ondernemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of een niet rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap die enige periode in een kalenderjaar een onderneming drijft of heeft gedreven waarvoor het hoofdbedrijfschap is ingesteld;
g. siergewassen: gewassen voor de sier in blad-, bloem- of vruchtendragende toestand in hun geheel of gedeeltelijk, met uitzondering van:
    I. winterharde houtgewassen in hun geheel voorzover niet vervroegd of verlaat, alsmede kerstbomen met wortels en delen van winterharde houtgewassen welke voor vermeerdering zijn bestemd;
    II. voorzover in groene toestand de Japanse azalea's, alsmede variëteiten en hybriden daarvan;
    III. dahliastekken, begonia- en gloxiniaplantjes, uitsluitend bestemd voor de teelt van knollen, en
    IV. aquariumplanten en niet-levende bloemkwekerijproducten;
h. teeltmateriaal: planten en plantendelen die bestemd zijn om voor de teelt van bloemkwekerijproducten of ter vermeerdering te dienen dan wel daartoe gebruikt worden;
i. telersvereniging: een samenwerkingsverband van producenten van bloemkwekerijproducten;
j. veiling: een organisatie die bemiddelt bij aan- en verkopen van bloemkwekerijproducten of teeltmateriaal
1.
De ondernemer is over de door hem aangekochte bloemkwekerijproducten per kalenderjaar een heffing verschuldigd.
2.
De heffing is aan het hoofdbedrijfschap verschuldigd ten behoeve van activiteiten als het verrijken van informatie, het stimuleren van informatie- en communicatietechnologie, het professionaliseren van kwaliteitszorg, kennisoverdracht en opleidingen en het beïnvloeden van regelgeving, alsmede ten behoeve van de algemene kosten van het hoofdbedrijfschap.
3.
de heffing wordt opgelegd bij wege van aanslag met inachtneming van het in de volgende artikelen bepaalde.
1.
De ondernemer doet aangifte van de door hem aangekochte bloemkwekerijproducten in enig kalenderjaar.
2.
De aangifte wordt gedaan op een daartoe bestemd aangifteformulier of via elektronische aangifte, met inachtneming van de daarop gestelde vragen en gegeven aanwijzingen.
1.
De heffing die de ondernemer is verschuldigd wordt berekend over de aankoopwaarde van de door hem in Nederland aangekochte bloemkwekerijproducten in het betreffende kalenderjaar.
2.
De heffing wordt uitgedrukt in een percentage van de aankoopwaarde en bedraagt 0,09%.
3.
Voor de berekening van de heffing worden aankopen voor doorteelt binnen eigen bedrijf op de aankoopwaarde in mindering gebracht.
4.
Voor de berekening van de heffing worden aankopen van de bloemzaden op de aankoopwaarde in mindering gebracht.
5.
Voor de berekening van de heffing worden aankopen door de ondernemer of de telersvereniging van door hem, respectievelijk door haar leden, geteeld product op de aankoopwaarde in mindering gebracht.
6.
Voor de berekening van de heffing worden aankopen waarover op basis van deze verordening reeds heffing wordt afgedragen vanwege een voorafgaande transactie op de aankoopwaarde in mindering gebracht.
7.
Voor de vaststelling van de aankoopwaarde dient de ondernemer zich bij aankoop van bloemkwekerijproducten te vergewissen van de heffingsplicht van de verkopende ondernemer over deze aangekochte bloemkwekerijproducten op grond van deze verordening.
1.
De oplegging van de heffing geschiedt door toezending of uitreiking van een heffingsnota aan de ondernemer na afloop van het betreffende kalenderjaar.
2.
Indien geen aangifte als bedoeld in artikel 3 is gedaan kan de ondernemer een ambtshalve heffing worden opgelegd.
3.
Nadat door de ondernemer alsnog aangifte als bedoeld in artikel 3 is gedaan, wordt de ambtshalve heffing verrekend met de op basis van deze aangifte verschuldigde heffing.
Artikel 6
Indien uit ter beschikking gekomen gegevens blijkt dat de verstrekking van de gegevens of een ambtshalve schatting, niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, kan een opgelegde heffing aan de hand van deze gegevens worden herzien en opnieuw worden opgelegd.
1.
Indien een ondernemer aantoont dat hij aangekochte bloemkwekerijproducten geheel of gedeeltelijk door tussenkomst van de Nederlandse veiling heeft verhandeld en dat over deze transactie reeds een voorschot aan de veiling is betaald, wordt dit betaalde voorschot in mindering gebracht op de berekende heffing ingevolge artikel 4.
2.
In de in het eerste lid bedoelde situatie wordt op de ingevolge artikel 4 over veilingtransacties berekende heffing een korting toegepast ter hoogte van 5%.
Artikel 8
De oplegging en inning van de heffing en alle hiermee samenhangende werkzaamheden geschieden namens het hoofdbedrijfschap door het Productschap Tuinbouw.
1.
De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in dele verordening worden in handen van de secretaris of door deze aan te wijzen personen van het secretariaat van het hoofdbedrijfschap gesteld.
2.
Deze gegevens worden slechts gebruikt voor de vervulling van de taak van het hoofdbedrijfschap.
Artikel 10
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van afkondiging in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2011.
Artikel 11
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening HBAG heffing bloemen en planten 2011.
Aalsmeer, 10 maart 2011
voorzitter
secretaris