Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen en toepassingsgebied
+ § 2. De heffing
+ § 3. Overige bepalingen en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening HBAG heffing bloemen en planten 2008

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 24 januari 2009. U leest nu de tekst die gold op 23 januari 2009.
Verordening van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel van 19 december 2007, houdende regels ter zake van aan de groothandelaar, de commissionair, de tussenpersoon, de handelskweker of de exporteur in bloemkwekerijproducten en teeltmateriaal op te leggen heffing voor het jaar 2008 (Verordening HBAG heffing bloemen en planten 2008) Terugwerkende kracht In Vbbo. 2009, 7, datum inwerkingtreding 24-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-01-2008.
Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel,Terugwerkende kracht In Vbbo. 2009, 7, datum inwerkingtreding 24-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-01-2008.
gelet op artikel 126, van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en op artikel 13 van het instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel (Staatsblad 2002 nr. 155), heeft na advies van de HBAG Commissie Bloemkwekerijproducten de volgende verordening vastgesteld:
Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen en toepassingsgebied

Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2009, 7, datum inwerkingtreding 24-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-01-2008.
Artikel 1
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
In deze verordening wordt overgenomen de terminologie van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel en wordt verstaan onder:Terugwerkende kracht In Vbbo. 2009, 7, datum inwerkingtreding 24-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-01-2008.
1. voorzitter: de voorzitter van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel;
2. hoofdbedrijfschap: Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel (HBAG).
3. HBAG Commissie bloemkwekerijproducten: de op grond van artikel 5 van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel ingestelde commissie bloemkwekerijproducten;
4. de ondernemer, de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft dan wel de natuurlijke personen of rechtspersonen die gezamenlijk een onderneming drijven;
5. het begrotingstijdvak: de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008;
6. het instellingsbesluit: het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel ;
7. In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. bloemkwekerijproducten: siergewassen, bloemzaden daaronder begrepen, in blad-, bloem- of vruchtdragende toestand in hun geheel of gedeeltelijk, met uitzondering van:
    1. winterharde houtgewassen in hun geheel voorzover niet vervroegd over verlaat, alsmede kerstbomen zonder wortels en delen van winterharde houtgewassen welke voor vermeerdering zijn bestemd;
    2. voor zover in groene toestand de Japanse azalea's, alsmede variëteiten en hybriden daarvan;
    3. dahliastekken, begonia- en gloxiniaplantjes, uitsluitend bestemd voor de teelt van knollen, en
    4. aquariumplanten en niet-levende bloemkwekerijproducten;
b. teeltmateriaal: planten en plantendelen (m.u.v. bloemzaden) die bestemd zijn om voor de teelt van bloemkwekerijproducten of ter vermeerdering te dienen dan wel daartoe gebruikt worden.
c. omzet het bruto-verkoopfactuurbedrag (eindbedrag van de factuur) waarover BTW wordt berekend.
8. Onder het kweken van bloemkwekerijproducten of teeltmateriaal wordt mede begrepen het doen kweken.
Artikel 2
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Deze verordening is van toepassing op de ondernemer die een onderneming drijft waarvoor het hoofdbedrijfschap is ingesteld.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2009, 7, datum inwerkingtreding 24-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-01-2008.

§ 2. De heffing

Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2009, 7, datum inwerkingtreding 24-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-01-2008.
Artikel 3
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2009, 7, datum inwerkingtreding 24-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-01-2008.
1.
Voor het begrotingstijdvak bedraagt de heffing € 0,90 per € 1000,– ingekochte bloemkwekerijproducten.
2.
Voor het begrotingstijdvak bedraagt de heffing € 0,36 per € 1000,– afgezet teeltmateriaal.
Artikel 4
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2009, 7, datum inwerkingtreding 24-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-01-2008.
1.
De grondslag van de heffing op grond van artikel 3, eerste lid, is het bedrag van de op of via de veilingen gedane inkoop van bloemkwekerijproducten, door de ondernemer gedurende het genoemde begrotingstijdvak.
2.
De grondslag van de heffing op grond van artikel 3, tweede lid, is gebaseerd op de opgave door de betreffende ondernemer aan de HBAG Commissie Bloemkwekerijproducten van de omzet teeltmateriaal in het begrotingstijdvak.
3.
Over bloemkwekerijproducten en teeltmateriaal, afkomstig uit andere lidstaten van de EU en dat in Nederland wordt verhandeld, wordt niet geheven.
Artikel 5
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2009, 7, datum inwerkingtreding 24-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-01-2008.
1.
Aan de ondernemer zoals in artikel 2 bedoeld en die:
a) hetzij al dan niet rechtstreeks lid is van een organisatie van ondernemers die een of meer leden in het bestuur van het hoofdbedrijfschap heeft benoemd,
b) hetzij al dan niet rechtstreeks lid is van een organisatie van ondernemers die een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is en die:
1e krachtens haar statutaire doelstelling haar werkzaamheid kan uitstrekken tot tenminste een belangrijk gedeelte van het terrein waarop het hoofdbedrijfschap een taak heeft te vervullen,
2e voldoet aan de kwalitatieve representativiteitscriteria, genoemd in de artikelen 3 tot en met 7 van de Verordening representativiteit organisaties,
3e tot de werkingssfeer van het hoofdbedrijfschap behorende leden heeft, waarvan het gewogen aantal niet-onbetekenend is,
4e met betrekking tot de behartiging van sociaal-economische belangen van ondernemers een positie van enige betekenis inneemt binnen de groep van ondernemers die zij beoogt te organiseren, hetgeen onder meer kan blijken uit de mate van representativiteit binnen die groep, de deelname aan het arbeidsvoorwaardenoverleg, het verrichten van studie of diensten die ook buiten die groep van belang worden geacht en de deelname aan regelmatig overleg met de overheid, en
5e haar activiteiten, al dan niet door middel van een federatie van gelijksoortige organisaties landelijk ontplooit, wordt een aftrek op de in artikel 3 genoemde heffing toegestaan van 50% van de contributie (over 2008) welke hij aan die organisatie ter zake van elk van die ondernemingen heeft voldaan, doch tot ten hoogste de helft van het bedrag van de heffing.
2.
Aan de ondernemers als in het eerste lid, onder b bedoeld wordt de aftrek slechts toegestaan op grond van een daartoe strekkend verzoek van het bestuur van die organisatie aan het bestuur van het hoofdbedrijfschap.
Artikel 6
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Het dagelijks bestuur van het hoofdbedrijfschap is bevoegd omtrent de bij of krachtens deze verordening geregelde onderwerpen nadere uitvoeringsvoorschriften te stellen.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2009, 7, datum inwerkingtreding 24-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-01-2008.

§ 3. Overige bepalingen en slotbepalingen

Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2009, 7, datum inwerkingtreding 24-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-01-2008.
Artikel 7
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Het bestuur van het hoofdbedrijfschap neemt de krachtens deze verordening te nemen besluiten.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2009, 7, datum inwerkingtreding 24-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-01-2008.
Artikel 8
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2009, 7, datum inwerkingtreding 24-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-01-2008.
1.
De inning van de heffing op bloemkwekerijproducten ( art. 3, lid 1) wordt uitgevoerd door het Productschap Tuinbouw (conform de Verordening PT Vakheffing bloemkwekerijproducten 2008 ).
2.
De heffing op teeltmateriaal ( art. 3, lid 2) wordt door de HBAG Commissie Bloemkwekerijproducten opgelegd en geïnd. Inning kan ook worden gedelegeerd aan het PT.
3.
Op de handhaving en naleving van deze verordening is de binnen het PT en hoofdbedrijfschap geldende tuchtregeling van toepassing.
Artikel 9
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van afkondiging met Verordeningenblad bedrijfsorganisatie en heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2008.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2009, 7, datum inwerkingtreding 24-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-01-2008.
Artikel 10
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening HBAG heffing bloemen en planten 2008 en vervangt de Verordening heffing bloemen en planten 2007 zoals eerder goedgekeurd in het bestuur van het hoofdbedrijfschap van 3 mei 2007.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2009, 7, datum inwerkingtreding 24-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-01-2008.
Aalsmeer, 19 december 2007
voorzitter
Terugwerkende kracht In Vbbo. 2009, 7, datum inwerkingtreding 24-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-01-2008.
secretaris