Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Dagelijks Bestuur
+ § 3. Voorzitter
+ § 4. Secretaris
+ § 5. (Onder)mandaat
+ § 6. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Verordening HBAG bevoegdheden en werkwijze HBAG 2005

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Verordening van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel van 2 juni 2005, houdende regels ter zake van de bevoegdheden van de organen en de secretarissen van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel (Verordening HBAG bevoegdheden en werkwijze HBAG 2005)
Het bestuur van hel Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel;
Gelet op de artikelen 92, 95, 98, 118 en 124 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel (Staatsblad 2002 nr. 155), in werking getreden met ingang van 1 januari 2003 (Staatsblad 2002 nr. 386);
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt de terminologie van de Wet op de bedrijfsorganisatie en van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel overgenomen en wordt voorts verstaan onder:
a. voorzitter: de voorzitter van het hoofdbedrijfschap
b. secretaris: de secretaris van het hoofdbedrijfschap
c. commissie-voorzitter: de voorzitter van de commissie van het hoofdbedrijfschap die de betreffende aangelegenheid in het bijzonder aangaat
d. commissie-secretaris: de secretaris van de commissie van het hoofdbedrijfschap die de betreffende aangelegenheid in het bijzonder aangaat
Artikel 2
Het dagelijks bestuur is, onverminderd het bepaalde in de wet, bevoegd:
a. te beslissen dat het hoofdbedrijfschap optreedt als eisende partij in een rechtsgeding voor de burgerlijke of administratieve rechter of voor arbiters;
b. richtlijnen vast te stellen voor het financieel beheer, de werkwijze van het secretariaat, het aangaan van verplichtingen jegens derden en het uitbesteden van werkzaamheden aan derden.
1.
De voorzitter houdt bestuurlijk toezicht op de goede werking van het secretariaat en de uitvoering door de secretaris van de verordeningen en besluiten van het (dagelijks) bestuur en de voorzitter. Hij is bevoegd de secretaris daaromtrent nadere aanwijzingen te geven.
2.
De voorzitter tekent namens het bestuur bij indienstneming of ontslag van de secretaris.
1.
De voorzitter is bevoegd:
a. te beslissen over het voeren van verweer door het hoofdbedrijfschap voor de burgerlijke of administratieve rechter of voor arbiters en de secretaris of een commissie-secretaris hiertoe te mandateren;
b. het voeren van verweer voor de burgerlijke of administratieve rechter of voor arbiters en de secretaris of een commissie-secretaris hiertoe te mandateren;
c. de secretaris of een commissie-secretaris te mandateren om besluiten te nemen en deze besluiten en andere schriftelijke bescheiden van het hoofdbedrijfschap, voor zover dit niet reeds door het bestuur bij verordening is bepaald, te ondertekenen;
d. een commissie-secretaris te mandateren om een aanmaning te doen uitgaan als bedoeld in artikel 127, tweede lid van de wet. Deze commissie-secretaris kan deze bevoegdheid aan functionarissen in ondermandaat geven.
2.
Een (onder) mandaatbesluit behoeft vooraf de goedkeuring van het dagelijks bestuur en kan te allen tijde worden gewijzigd en ingetrokken.
1.
Op de indienstneming, het ontslag, het loon en de andere arbeidsvoorwaarden van de secretaris en het overige personeel van het hoofdbedrijfschap zijn van toepassing de in de Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie vastgestelde regelen.
2.
De secretaris draagt zorg voor indienstneming en ontslag van het overige personeel van het hoofdbedrijfschap.
Artikel 6
1. De secretaris is namens het bestuur bevoegd tot dan wel belast met:
a. de voorbereiding van voorstellen voor begroting en jaarrekening aan het dagelijks bestuur;
b. de voorbereiding - waar nodig in overleg met de commissiesecretarissen - van beleids- en adviesvoorstellen, verordeningen en besluiten voor het bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter;
c. de dagelijkse leiding van het secretariaat van het hoofdbedrijfschap, terwijl de commissie-secretarissen namens het bestuur belast zijn met de dagelijkse leiding van het secretariaat van hun commissie;
d. het vaststellen van interne procedures en instructies;
e. het (doen) uitvoeren van-
het bepaalde in de wet, het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel, in verordeningen en besluiten-
van alle voorkomende taken en werkzaamheden door het (dagelijks) bestuur vastgesteld,
voorzover deze uitvoering niet van rechtswege of krachtens verordening of besluit aan het dagelijks bestuur of de voorzitter toekomt- De secretaris kan deze bevoegdheid aan een commissie-secretaris of functionarissen in ondermandaat geven.
f. het nemen van beslissingen, verband houdende met het dagelijks beheer van het vermogen en van de inkomsten en uitgaven, onverminderd het bepaalde in artikel 123 van de wet . Hij legt daaromtrent verantwoording af aan het dagelijks bestuur;
g. het onder het stellen van nadere voorwaarden aan derden uitbesteden van taken en werkzaamheden, indien het dagelijks bestuur hier vooraf goedkeuring aan heeft verleend;
h. het namens het hoofdbedrijfschap of één van de commissies van het hoofdbedrijfschap afgeven van verklaringen ter vaststelling van hem bekend zijnde feiten, verband houdende met de werkzaamheden van het hoofdbedrijfschap of van één van de commissies van het hoofdbedrijfschap;
j. het nemen van beslissingen op bezwaarschriften aangaande het hoofdbedrijfschap en de commissie-secretarissen tot het nemen van beslissingen op bezwaarschriften aangaande hun commissie, met dien verstande dat - ingeval de secretaris c.q. commissie-secretaris de in bezwaar bestreden beslissing in mandaat heeft genomen -zijn voorzitter respectievelijk commissie-voorzitter is gemandateerd te beslissen op bezwaarschriften.
1.
De voorzitter kan zijn daarvoor in aanmerking komende bevoegdheden zoals deze zijn vermeld in de als bijlage bij deze verordening opgenomen "Mandaat- en Ondermandaatoverzicht HBAG 2005 mandateren aan een commissie-secretaris.
2.
Een commissie-secretaris kan de daarvoor in aanmerking komende bevoegdheden zoals deze zijn vermeld in de als bijlage bij deze verordening opgenomen "Mandaat- en Ondermandaatoverzicht HBAG 2005 ondermandateren aan de in dit overzicht vermelde functionarissen welke zijn opgenomen in de "Tabel ondermandateris".
3.
Bij uitoefening van (onder)gemandateerde bevoegdheden houdt de (onder)mandataris rekening met het bepaalde in Titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht.
4.
Indien een bevoegdheid krachtens (onder)mandaat wordt uitgeoefend, worden de daarop betrekking hebbende documenten als volgt ondertekend: Namens .....(het bestuursorgaan)........van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel, gevolgd door de naam en functie, alsmede de handtekening van de (onder)mandataris.
Artikel 8
Deze verordening treedt in werking daags na vaststelling.
Artikel 9
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening HBAG bevoegdheden en werkwijze HBAG 2005.
Aalsmeer, 2 juni 2005
voorzitter
secretaris