Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepaling
Artikel 2. Verbodsbepalingen
Artikel 3. Vrijstelling / ontheffing
Artikel 4. Derdenbinding
Artikel 5. Strafbepaling
Artikel 6. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening HBAG bestrijding Phytophthora infestans bij aardappelen 2003

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 15 juli 2007. U leest nu de tekst die gold op 14 juli 2007.
Verordening van het Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel van 13 november 2003 houdende regels over het beperken van de schimmelziekte Phytophthora infestans bij aardappelen (verordening HBAG bestrijding Phytophthora infestans bij aardappelen 2003)
Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel;
Gelet op de artikelen 93, 95,102, 104, eerste en derde lid en 106 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 10, 11 en 12 van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel (Stb. 2002, nr. 155),
gehoord de Commissie pootaardappelen en de Commissie consumptie-, fabrieks- en voeraardappelen,
besluit vast te stellen de navolgende verordening.
Artikel 1. Begripsbepaling
In deze verordening wordt overgenomen de terminologie van het Instellingsbesluit Agrarische Groothandel en wordt verder verstaan onder:
aardappelen: planten van de soort Solanum Tuberosum;
1.
Het is de ondernemer verboden na 15 april van enig jaar niet-uitgeplante aardappelen of afval van aardappelen aanwezig te hebben waarop stengels met blad voorkomen, zonder op deze aardappelen een zodanige afdekking aan te brengen dat stengels met blad niet boven deze afdekking kunnen voorkomen.
Dit verbod geldt niet ten aanzien van aardappelen waarvan de ondernemer ten genoegen van degenen die met de opsporing van de overtredingen van dit verbod zijn belast, aantoont dat deze aardappelen zijn bestemd om te worden uitgeplant.
2.
Het is de ondernemer verboden om zich van niet-uitgeplante aardappelen of afval van aardappelen te ontdoen, tenzij hij zodanige maatregelen heeft getroffen dat zich aan deze niet-uitgeplante aardappelen of afval van aardappelen geen stengels met blad kunnen ontwikkelen.
1.
Het bestuur kan bij besluit, gehoord de betreffende Commissie pootaardappelen en/of de Commissie consumptie-, fabrieks- en voeraardappelen van het hoofdbedrijfschap, vrijstelling verlenen van een of meer bepalingen uit deze verordening en daarbij nadere voorschriften stellen.
Zo'n besluit wordt bekend gemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van bekendmaking, tenzij het betreffende besluit anders bepaalt.
2.
De secretaris van de betreffende Commissie pootaardappelen en/of de Commissie consumptie-, fabrieks- en voeraardappelen van het hoofdbedrijfschap is namens het bestuur bevoegd op schriftelijk verzoek van de ondernemer ontheffing te verlenen van het bepaalde in de artikel 2 en daarbij nadere voorschriften vast te stellen.
Artikel 4. Derdenbinding
Het bepaalde bij of krachtens artikel 2, waarbij aan ondernemers verplichtingen worden opgelegd, is mede bindend voor andere natuurlijke en rechtspersonen, voor zover deze handelingen verrichten die bedrijfsmatig in ondernemingen plegen te worden verricht.
1.
Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gelegd.
2.
Het bevoegde tuchtgerecht is het tuchtgerecht als bedoeld in de Verordening HPA tuchtrechtspraak 2003 .
3.
Een door het tuchtgerecht op te leggen geldboete mag niet hoger zijn dan € 450,-- per overtreding, totdat het op 24 februari 2000 ingediende voorstel van wet “Nieuwe regelen inzake tuchtrechtspraak in de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2002)”, Kamerstukken II nr. 27025 (1999-2000), tot wet wordt verheven en in werking treedt.
1.
Deze verordening treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 juli 2003, met uitzondering van het in artikel 5 bepaalde.
2.
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening HBAG bestrijding Phytophthora infestans bij aardappelen 2003.
Den Haag, 13 november 2003
voorzitter
secretaris