Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen en toepassingsgebied
+ § 2. De heffing
+ § 3. De betaling van de opgelegde heffing
+ § 4. Geheimhoudingsplicht
+ § 5. Overige bepalingen en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening HBAG bestemmingsheffing promotieactiviteiten groothandel groenten en fruit 2013

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Verordening van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel van 6 november 2012, houdende regels ter zake van de aan de ondernemers die de groothandel in groenten en fruit uitoefenen op te leggen bestemmingsheffing voor het jaar 2013 (Verordening HBAG bestemmingsheffing promotieactiviteiten groothandel groenten en fruit 2013)
Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel,
gelet op artikel 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en op artikel 13 van het instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel (Staatsblad 2002 nr. 155), heeft na advies van de Commissie groenten en fruit de volgende verordening vastgesteld:
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt overgenomen de terminologie van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel en wordt voorts verstaan onder:
1. voorzitter: de voorzitter van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel;
2. HBAG Commissie groenten en fruit: de op grond van artikel 5 van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel ingestelde commissie groenten en fruit;
3. ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het bedrijfschap is ingesteld;
4. onderneming: de groothandel, behoudens de doorvoer- en driehoekshandel, of het bedrijf van tussenpersoon in verse groenten en fruit en vers fruit, al dan niet tezamen met
a. de groothandel of het bedrijf van tussenpersoon in binnenlands verduurzaamde groenten, binnenlands verduurzaamd fruit, vijgen of dadels, of
b. het bedrijf van het sorteren, bewerken en verpakken van verse groenten en vers fruit.
5. omzet: het bedrag van de bruto verkoopsom gemiddeld, hetzij over de kalenderjaren 2010 en 2011, hetzij over de boekjaren afgesloten in deze kalenderjaren, uitsluitend voor wat betreft de in Nederland geteelde groenten en fruit ongeacht de bestemming van deze producten. Indien de onderneming na 31 december 2011 onder de werkingssfeer van het hoofdbedrijfschap is komen te vallen, de bruto verkoopsom van het jaar waarin de onderneming onder de werkingssfeer is komen te vallen.
6. promotieactiviteiten: de door de HBAG Commissie groenten en fruit in het jaar 2013 te verrichten werkzaamheden verband houdende met de voorlichting over de Nederlandse groothandelaar onder andere ten behoeve van de afnemers in binnen- en buitenland.
Artikel 2
Aan de ondernemers die in 2013 het bedrijf van de groothandel in groenten en fruit uitoefenen wordt ten behoeve van de te houden promotieactiviteiten een heffing opgelegd
nihil bij een omzet van minder dan   € 125.000
€ 25 bij een omzet van € 125.000 tot € 500.000
€ 50 bij een omzet van € 500.000 tot € 1.250.000
€ 75 bij een omzet van € 1.250.000 tot € 2.500.000
€ 100 bij een omzet van € 2.500.000 tot € 3.750.000
€ 125 bij een omzet van € 3.750.000 tot € 5.000.000
€ 175 bij een omzet van € 5.000.000 tot € 7.750.000
€ 225 bij een omzet van € 7.750.000 tot € 10.000.000
€ 300 bij een omzet van € 10.000.000 tot € 15.000.000
€ 400 bij een omzet van € 15.000.000 tot € 25.000.000
€ 500 bij een omzet van € 25.000.000 tot € 50.000.000
€ 550 bij een omzet van € 50.000.000 en meer  
1.
De heffing wordt berekend op basis van de door de ondernemers op grond van artikel 3 lid 4 en artikel 6 van de Verordening HBAG registratie, verstrekking van gegevens en controle 2007 verstrekte gegevens.
2.
De artikelen 4, 6 en 7 van de Verordening HBAG heffing groenten en fruit 2013 zijn van overeenkomstige toepassing.
3.
Indien door het verstrekken van onjuiste omzetgegevens de heffing te laag is vastgesteld, trekt de voorzitter de heffingsbeschikking in en legt een nieuwe beschikking op.
1.
De ondernemer is verplicht de vastgestelde heffing binnen een maand na dagtekening van de heffingsbeschikking te betalen.
2.
Indien de ondernemer na het verstrijken van de in het eerste lid genoemde termijn de heffing niet of niet volledig heeft betaald, zendt de voorzitter de ondernemer een herinnering.
3.
Indien de ondernemer de heffing binnen twee weken na de dagtekening van de herinnering niet of niet volledig heeft betaald, maant de voorzitter de ondernemer schriftelijk aan om alsnog binnen tien dagen te betalen. Indien niet binnen de termijn wordt betaald, zal overeenkomstig artikel 127, lid 1 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie worden ingevorderd.
4.
Indien het derde lid wordt toegepast, brengt de voorzitter de ondernemer administratiekosten in rekening.
Artikel 5
Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van deze verordening en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.
Artikel 6
De voorzitter neemt de krachtens deze verordening te nemen besluiten.
Artikel 7
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van afkondiging in het Verordeningenblad bedrijfsorganisatie. De verordening werkt terug tot en met 1 januari 2013. Terugwerkende kracht is nodig aangezien de in deze verordening vastgestelde heffing voor het jaar 2013 dient ter financiering van de in datzelfde jaar vallende kosten in het kader van de bestemmingsheffing promotieactiviteiten groothandel groenten en fruit 2013.
Artikel 8
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening HBAG bestemmingsheffing promotieactiviteiten groothandel groenten en fruit 2013.
Aalsmeer, 6 november 2012
voorzitter
secretaris a.i.