Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening handelsnormen visserijproducten 2006

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op -.
Verordening van het Productschap Vis van 12 oktober 2006 houdende regels ter zake van uitvoeringsmaatregelen, sanctionering en rechtsbeschertning van de gemeenschappelijke handelsnormen voor bepaalde visserijproducten (Verordening handelsnormen visserijproducten 2006)
Het bestuur van het Productschap Vis;
Gelet op:
– verordening (EG) nr. 2406/96 van de Raad van 26 november 1996, houdende vaststelling van gemeenschappelijke handelsnormen voor bepaalde visserijprodukten (PbEG L 334);
– verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad van de Europese Unie van 17 december 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijproducten en producten van de aquacultuur (PbEG L 17);
– artikel 1 van de Overdrachtsregeling bevoegdheden Landbouwwet 1966 Algemeen juncto artikel 19 en artikel 23 van de Landbouwwet;
– de artikelen 97 en 104 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en
– de artikelen 5 en 6 van het Instellingsbesluit Productschap Vis ( Stb. 2003, 253);
Besluit:
Artikel 1
Besluit van 3 juni 2003, houdende instelling van een productschap voor ondernemingen op het gebied van de visserij, de be- en verwerking van vis en de handel in vis en visproducten artikel 3 van het Instellingsbesluit Productschap Vis verordening (EG) 2406/96
a. Instellingsbesluit Productschap Vis : ( Stb. 2003, 253);
b. productschap : het Productschap Vis, als bedoeld in ;
c. bestuur : het bestuur van het productschap;
d. voorzitter : de voorzitter van het productschap
e. visserijproducten : de vissoorten, zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a, b, c en d van , met uitzondering van de garnalen van de soort Crangon crangon ;
f. verhandelen : het voor de eerste maal in Nederland voorhanden dan wel in voorraad hebben, uitstallen, ten verkoop aanbieden, verkopen of afleveren van visserijproducten;
g. buitendienstmedewerker : degene die door het productschap is belast met de taken voor toezicht en keuring in verband met de uitvoering van de onderhavige verordening en de uitvoering van de verordeningen bedoeld in het eerste lid;
h. afslag : een gebouw waar visserijproducten hoofdzakelijk worden geveild en met het oog op verkoop uitsluitend worden gesorteerd, uitgestald of opgeslagen en in het groot worden verkocht;
i. groothandelsmarkt : een markt waar visserijproducten met het oog op verkoop uitsluitend worden gesorteerd, uitgestald of opgeslagen en in het groot worden verkocht;
j. controlelocatie : een afslag, een groothandelsmarkt of een andere locatie waar visserijproducten voor het eerst worden verhandeld.
1.
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. verordening (EG) 2406/96 : verordening (EG) nr. 2406/96 van de Raad van de Europese Unie van 26 november 1996 houdende vaststelling van gemeenschappelijke handelsnormen voor bepaalde visserijprodukten (PbEG L 334);
b. verordening (EG) 104/2000 : verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad van de Europese Unie van 17 december 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijproducten en producten van de aquacultuur (PbEG L 17).
2.
De vastgelegde definities in de verordeningen, bedoeld in het eerste lid, zijn van overeenkomstige toepassing.
3.
Voor de doeleinden van deze verordening zijn daarnaast de volgende definities van toepassing:
1.
a. Het is verboden te handelen in strijd met artikel 2, eerste en tweede lid, van verordening (EG) 2406/96.
b. Het is verboden te handelen in strijd met de bij of krachtens deze verordening vastgestelde regels.
2.
Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing, voor zover het betreft het voorhanden of in voorraad hebben van visserijproducten:
a. aan boord van een vissersvaartuig;
b. die rechtstreeks worden vervoerd van de plaats van aanvoer naar een controlelocatie;
c. in een controlelocatie;
d. in een vervoermiddel op het terrein van een controlelocatie.
3.
In afwijking van het eerste lid, wordt met de controle als bedoeld in de artikelen 3 en 4 van deze verordening gelijkgesteld een verklaring of document waaruit blijkt dat in een andere lidstaat van de Europese Unie door de bevoegde instantie ter plaatse is gecontroleerd op de indeling in de versheids- en grootteklassen.
1.
Degene die visserijproducten aan land brengt of, visserijproducten anderszins in Nederland verhandelt, dient alvorens dit te doen de visserijproducten in te delen in de bij of krachtens de verordening (EG) 2406/96 voorgeschreven versheidsklassen en grootteklassen voor visserijproducten.
2.
Degene die visserijproducten aan land brengt en verhandelt via een afslag , dient alvorens dit te doen de visserijproducten aan te bieden aan de buitendienstmedewerker ter plekke voor controle op de indeling in de bij of krachtens de verordening (EG) 2406/96 voorgeschreven versheidsklassen en grootteklassen voor visserijproducten. De aanbieding voor controle wordt in ieder geval geacht plaats te hebben gehad als de visserijproducten in de sorteer- of opslagruimten van de afslag zijn geplaatst en naar herkomst identificeerbaar zijn.
3.
Degene die visserijproducten aan land brengt en verhandelt anders dan via een afslag, dient deze voorafgaand aan de verhandeling ter controle te melden aan een buitendienstmedewerker.
4.
De controle op de indeling in grootteklassen gebeurt op een geregelde basis tijdens of onverwijld na het sorteerproces door het meten, wegen of tellen van de exemplaren.
Een partij is ingedeeld in grootteklassen als de indeling is geschied overeenkomstig de in het uitvoeringsbesluit van de voorzitter, namens het bestuur, genoemde grootte-indeling.
5.
De controle op de indeling in versheidsklassen gebeurt op een geregelde basis tijdens of onverwijld na het sorteerproces via een organoleptisch onderzoek.
6.
Indien een partij bij controle niet juist blijkt te zijn ingedeeld op grond van de bij of krachtens de verordening (EG) 2406/96 voorgeschreven versheidsklassen en grootteklassen voor visserijproducten, kan de buitendienstmedewerker de indeling wijzigen.
7.
De visserijproducten mogen de controlelocatie niet verlaten voordat de buitendienstmedewerker daarvoor toestemming heeft gegeven.
8.
Een ieder die op de controlelocatie aanwezig is, dient onverwijld gehoor te geven aan de aanwijzingen van de buitendienstmedewerker.
1.
Degene die visserijproducten aan land brengt of visserijproducten anderszins in Nederland verhandelt, dient de visserijproducten die ingevolge het bepaalde bij of krachtens de verordeningen (EG) 104/2000 en (EG) 2406/96 niet in de handel mogen worden gebracht, onmiddellijk aan te bieden of te laten aanbieden aan de buitendienstmedewerker om ongeschikt te maken voor menselijke consumptie.
2.
De in het eerste lid bedoeld visserijproducten worden op de door de voorzitter, namens het bestuur, bij besluit te bepalen wijze gedenatureerd, zodat zij niet meer voor menselijke consumptie kunnen worden gebruikt.
3.
Het is verboden om visserijproducten als bedoeld in het eerste lid, al dan niet be- of verwerkt, voor menselijke consumptie te verhandelen.
4.
Het is verboden vis als bedoeld in het tweede lid, welke ongeschikt is gemaakt voor menselijke consumptie, wederom voor menselijke consumptie geschikt te maken.
5.
De in het eerste lid bedoeld visserijproducten mogen de controlelocatie niet verlaten voordat de buitendienstmedewerker daarvoor toestemming heeft gegeven.
1.
De voorzitter kan, namens het bestuur, nadere regels vaststellen ter uitvoering van het bepaald ten aanzien van:
de wijze van aanbieden van visserijproducten, bedoeld in artikel 3, tweede lid;
de wijze van melding, bedoeld in artikel 3, derde lid;
de wijze van controle, bedoeld in artikel 3, vierde en vijfde lid;
de wijziging van de indeling in de juiste verheids- en grootteklassen door de buitendienstmedewerker, bedoeld in artikel 3, zesde lid;
de wijze van aanbieden van visserijproducten voor het ongeschikt maken voor menselijke consumptie, bedoeld in artikel 4, eerste lid;
de wijze van denaturatie , bedoeld in artikel 4, tweede lid.
2.
De voorzitter kan namens het bestuur vrijstelling of ontheffing verlenen van het bepaald in artikel 3 en 4 van deze verordening. Een vrijstelling of ontheffing kan onder beperkingen worden verleend. Aan een vrijstelling of ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden. Een verleende vrijstelling of ontheffing kan te allen tijde worden gewijzigd of ingetrokken.
Artikel 6
Overtredingen van het bepaald bij of krachtens deze verordening zijn strafbare feiten.
1.
De Verordening 1973 Denatureren E.E.G.-basisvissoorten (Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie 1974, aflevering 3, VVP 2) wordt ingetrokken.
2.
De Verordening 1972 E.E.G.- Handelsnormen Zeevissoorten (Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie 1972, aflevering 43, VVp 43) wordt ingetrokken.
3.
De Verordening handelsnormen visserijproducten met de citeertitel Verordening Handelsnormen Zeevis 1 , zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 9 september 1999 en gewijzigd in de bestuursvergadering van 27 januari 2000, wordt ingetrokken.
4.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van afkondiging in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
5.
Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening handelsnormen visserijproducten 2006.
Rijswijk, 12 oktober 2006
voorzitter
1
Deze verordening heeft nooit formele rechtskracht verkregen door het ontbreken van goedkeuring en publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
secretaris