Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening handelsnormen slachtpluimvee P.P.E.

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 13 december 2009. U leest nu de tekst die gold op 12 december 2009.
Verordening handelsnormen slachtpluimvee P.P.E.
Het Bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren heeft,
gelet op de artikelen 93, eerste lid, 95 en 102 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie, en de artikelen 5, 6, 7 en 8 van de Instellingsverordening Productschap Pluimvee en Eieren 1998-1,
op 31 mei 2000 vastgesteld de navolgende
VERORDENING
Artikel 1
Deze verordening verstaat onder:Verordening (EEG) nr. 1906/90 Verordening (EEG) nr. 1538/91 Verordening (EEG) nr. 1906/90 Richtlijn 71/118/EEG artikel 4.1 van de Regeling keuring en handel dierlijke produkten
Raadsverordening : de van de Raad van 26 juni 1990 tot vaststelling van handelsnormen voor vlees van pluimvee;
Commissieverordening : de van de Commissie van 5 juni 1991 houdende uitvoeringsbepalingen van van de Raad tot vaststelling van handelsnormen voor pluimvee;
Richtlijn : van de Raad van 15 februari 1971 inzake gezondheidsvraagstukken op het gebied van de productie en het in de handel brengen van vers vlees van pluimvee;
productschap : het Productschap Pluimvee en Eieren;
ondernemer : een natuurlijk of rechtspersoon, die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;
slachtafvallen   slachtafvallen als bedoeld in (Stcrt. 1994, 113)

en neemt voor het overige de terminologie over van de Raadsverordening en de Commissieverordening.
Artikel 2
Het is aan ondernemers verboden te handelen in strijd met het bepaalde bij of krachtens:
deze verordening.
1.
Bevroren of diepgevroren hanen, hennen, soep- en/of stoofkippen mogen niet meer water bevatten dan 5,2%. Het gehalte aan water wordt bepaald volgens de methode van bijlage I bij deze verordening.
2.
Bevroren en diepgevroren eenden, ganzen, parelhoenders en kalkoenen mogen niet meer water bevatten dan 8 %. Dit percentage wordt bepaald volgens de methode van bijlage II bij deze verordening.
1.
Indien vlees van pluimvee wordt verpakt in kratten of dozen zonder deksel, dient/dienen
a. dit bestemd te zijn voor het verhandelen binnen Nederland;
b. [Vervallen.]
c. op, aan of in deze kratten of dozen zich een kaartje te bevinden met de navolgende vermeldingen:-
de verkoopbenaming, alsmede de soort pluimvee;-
de datum van minimale houdbaarheid bij bevroren en/of diepgevroren vlees;-
de uiterste consumptiedatum bij niet bevroren en/of diepgevroren vlees;-
de partij-identificatiecode wanneer in de datum van minimale houdbaarheid niet de dag is vermeld;-
de naam van de leverancier.
Daarenboven dienen op het kaartje of op de handelsdocumenten te worden opgenomen:-
de netto-hoeveelheid;-
de staat waarin het in de handel wordt gebracht;-
de categorie-aanduiding;-
de aanbevolen opslagtemperatuur.
Het in de voorgaande volzin bepaalde is niet van toepassing wanneer het gaat om levering als bepaald in richtlijn 71 / 118/EEG, bijlage I, punt 68, leden 1 en 2, en tevens is voldaan aan de daarbij gestelde voorwaarden.
d. [Vervallen.]
e. [Vervallen.]
f. [Vervallen.]
2.
[Vervallen.]
1.
Binnen de grenzen, gesteld door enige wettelijke regeling, is het Bestuur bevoegd voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen van het bij of krachtens het in de artikelen 3 en 5 van deze verordening bepaalde geheel of gedeeltelijk ontheffing te verlenen, zomede om aan een dergelijke ontheffing voorwaarden te verbinden.
2.
Indien aan een ontheffing, als in lid 1 van dit artikel bedoeld, voorwaarden zijn verbonden, wordt degene, die deze voorwaarden niet of niet volledig nakomt, in zoverre geacht zonder ontheffing te handelen of te hebben gehandeld.
3.
Het bestuur is bevoegd ter nadere uitvoering van deze verordening bij besluit, bekend te maken in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie, nadere regelen te stellen.
1.
Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld.
2.
De tuchtrechtelijke maatregelen zijn:
a. een berisping, welke bestaat uit een schriftelijk of mondeling vermaan tot de ondernemer, in verband met het begane feit;
b. een geldboete van ten hoogste tienduizend guldens, welke geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk kan worden opgelegd;
c. openbaarmaking van de tuchtbeschikking op kosten van de veroordeelde.
1.
De Verordening handelsnormen slachtpluimvee P.P.E. wordt ingetrokken.
2.
Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening handelsnormen slachtpluimvee P.P.E.
3.
Zij treedt in werking op de dag na die van haar afkondiging in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Voor het bestuur,
voorzitter
secretaris