Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Fonds
+ § 3. Heffingen
+ § 4. Ambtshalve heffing
+ § 5. Betaling van de heffing
+ § 6. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening GZP structuurversterking bakkerij jaar 2006

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Verordening van het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten van 3 november 2005, houdende vaststelling bestemmingsheffing ten behoeve van de structuurversterking van de bakkerij voor het jaar 2006 (Verordening GZP structuurversterking bakkerij jaar 2006)
Het bestuur van het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten;
Gelet op de artikelen 93, 95 en 126, eerste en vierde lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 8 en 19 van het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen;
Besluit:
Artikel 1
Deze verordening verstaat onder: artikel 1, lid d van het Warenwetbesluit Meel en Brood artikel 10 van het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen
productschap : Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten;
secretaris : secretaris van het productschap;
onderneming : natuurlijke- of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;
meel en/of bloem van granen : alle producten geheel of gedeeltelijk bereid uit granen ongeacht de naam, welke kunnen worden gebruikt bij het bereiden van bakkerijproducten;
brood : de eetwaar bedoeld in , al dan niet aangevuld met andere ingrediënten, alsmede deze eetwaar in ongebakken of voorgebakken staat;
banket : gebak toebereid met slagroom, banketbakkersroom of een dergelijke grondstof dan wel met vers of gesteriliseerd fruit, alsmede ander gebak, koekjes, ragoutwerk, consumptie-ijs, chocolade- of suikerwerkartikelen;
bakkerijproducten : geheel of gedeeltelijk gebakken dan wel ongebakken producten gedefinieerd onder brood en banket;
commissie : de in bedoelde Commissie Brood en Banket.
1.
Er is een fonds, genaamd ‘Fonds Structuurversterking Bakkerij’, ter financiering van de structuurversterking van de Nederlandse bakkerij.
2.
Het fonds behoort tot het vermogen van het productschap.
3.
De middelen van het fonds komen voort uit de opbrengst van de heffingen, bedoeld in de artikelen 3, 4, 5 en 6.
4.
Ten laste van het fonds worden gebracht de kosten van de structuurversterkende maatregelen voor de bakkerij, welke het productschap besluit te verlenen.
1.
Degene, die een onderneming drijft, waarin meel en/of bloem van granen wordt bereid, is verplicht in het jaar 2006 aan het productschap periodiek een heffing te betalen van € 0,60 per 100 kilogram meel en/of bloem van granen, welke hij in Nederland heeft afgeleverd of heeft doen afleveren:
a. aan andere bedrijven dan die, waarin meel en/of bloem van granen wordtbereid;
b. aan andere bedrijven dan die, welke naar het oordeel van het productschap behoren tot de bloemverwerkende industrie;
c. anders dan in verpakkingen van ten hoogste 2½ kilogram bestemd voor huishoudelijk gebruik.
2.
Ter vaststelling van het juiste heffingsbedrag moet een bij het productschap te verkrijgen speciaal daarvoor bestemde afrekeningstaat worden ingediend.
3.
De heffing, bedoeld in het eerste lid, wordt aan de afnemers doorberekend.
1.
Degene, die een onderneming drijft, welke naar het oordeel van het productschap behoort tot de bloemverwerkende industrie, is verplicht in het jaar 2006 aan het productschap periodiek een heffing te betalen van € 0,60 per 100 kilogram meel en/of bloem van granen, welke hij in Nederland heeft afgeleverd, of heeft doen afleveren:
a. aan andere bedrijven dan die, waarin meel en/of bloem van granen wordt bereid;
b. aan andere bedrijven dan die, welke naar het oordeel van het productschap behoren tot de bloemverwerkende industrie;
c. anders dan in verpakkingen van ten hoogste 2½ kilogram, bestemd voor huishoudelijk gebruik.
2.
Ter vaststelling van het juiste heffingsbedrag moet een bij het productschap te verkrijgen speciaal daarvoor bestemde afrekeningstaat worden ingediend.
3.
De heffing bedoeld in het eerste lid, wordt aan de afnemers doorberekend.
1.
Degene, die een onderneming drijft, welke handel drijft in meel en/of bloem van granen, is verplicht in het jaar 2006 aan het productschap periodiek een heffing te betalen van € 0,60 per 100 kilogram meel en/of bloem van granen, waarover noch de in artikel 3 noch de in artikel 4 bedoelde heffing is betaald en welke hij in Nederland heeft afgeleverd, of heeft doen afleveren:
a. aan andere bedrijven dan die, waarin meel en/of bloem van granen wordt bereid;
b. aan andere bedrijven dan die, welke naar het oordeel van het productschap behoren tot de bloemverwerkende industrie;
c. anders dan in verpakkingen van ten hoogste 2½ kilogram, bestemd voor huishoudelijk gebruik.
2.
Ter vaststelling van het juiste heffingsbedrag moet een bij het productschap te verkrijgen speciaal daarvoor bestemde afrekeningstaat worden ingediend.
3.
De heffing bedoeld in het eerste lid, wordt aan de afnemers doorberekend.
4.
Aan hem, die een in het eerste lid bedoelde onderneming drijft en die meel en/of bloem van granen heeft afgenomen tegen een prijs, waarin de in artikel 3, 4 of in het eerste lid omschreven heffing is opgenomen, wordt op zijn verzoek deze heffing geheel of gedeeltelijk door het productschap terugbetaald, indien het terug te betalen bedrag ten minste € 22,50 bedraagt en voor zover ten genoegen van het productschap is aangetoond:
a. dat hij meel en/of bloem van granen heeft afgeleverd buiten Nederland;
b. dat hij meel en/of bloem van granen heeft afgeleverd aan bedrijven, waarin meel en/of bloem van granen wordt bereid;
c. dat hij meel en/of bloem van granen heeft afgeleverd aan bedrijven, welke naar het oordeel van het productschap behoren tot de bloemverwerkende industrie;
d. dat hij meel en/of bloem van granen in verpakkingen van ten hoogste 2½ kilogram heeft afgeleverd voor huishoudelijk gebruik.
5.
Het in het vierde lid bedoelde verzoek moet worden gedaan met een bij het productschap te verkrijgen formulier. Wanneer de secretaris dat nodig acht, dient tevens een door de externe accountant afgegeven verklaring ter zake te worden overgelegd. De Verordening GZP algemene bepalingen 2003 is hierbij van toepassing.
1.
Degene, die een onderneming drijft, waarin bakkerijproducten worden bereid is verplicht in het jaar 2006 aan het productschap een heffing te betalen van € 0,60 per 100 kilogram meel en/of bloem van granen over die hoeveelheden aan hem geleverd(e) meel en/of bloem van granen, waarover geen der in de artikelen 3, 4 of 5 bedoelde heffingen zijn betaald.
2.
Ter vaststelling van het juiste heffingsbedrag moet een bij het productschap te verkrijgen speciaal daarvoor bestemde afrekeningstaat worden ingediend.
3.
Aan hem, die een in het eerste lid bedoelde onderneming drijft, en die meel en/of bloem van granen heeft afgenomen tegen een prijs, waarin de in het artikel 3, 4 of 5 genoemde heffing is opgenomen dan wel de in het eerste lid bedoelde heffing heeft betaald, wordt op zijn verzoek deze heffing terugbetaald, indien het terug te betalen bedrag tenminste € 22,50 bedraagt en voor zover ten genoegen van het productschap is aangetoond:
a. dat hij meel en/of bloem van granen heeft afgeleverd buiten Nederland;
b. dat hij meel en/of bloem van granen heeft verwerkt in bakkerijproducten, welke zijn afgeleverd buiten Nederland;
c. dat hij meel en/of bloem van granen in verpakkingen van ten hoogste 2½ kilogram heeft afgeleverd voor huishoudelijk gebruik.
4.
Het in het derde lid bedoelde verzoek moet worden gedaan met een bij het productschap te verkrijgen formulier. Wanneer de secretaris dat nodig acht, dient tevens een door een externe accountant afgegeven verklaring te worden overgelegd.
5.
Degene die een in het eerste lid bedoelde onderneming drijft, waarin meel en/of bloem van granen wordt verwerkt tot bakkerijproducten niet zijnde brood, kan verzoeken om restitutie van de heffing voor het aandeel van het meel en/of bloem van granen dat is verwerkt tot bakkerijproducten niet zijnde brood, indien aan de voorwaarde is voldaan, dat op jaarbasis bezien ten minste 250 ton meel en/of bloem van granen tot bakkerijproducten niet zijnde brood wordt verwerkt.
6.
Het in het vijfde lid bedoelde verzoek moet worden gedaan met een bij het productschap te verkrijgen formulier. Wanneer de secretaris dat nodig acht, dient tevens een door een externe accountant afgegeven verklaring ter zake te worden overgelegd. De Verordening GZP algemene bepalingen 2003 is hierbij van toepassing.
1.
Indien de heffingsplichtige de gegevens, bedoeld in de artikelen 3, 4, 5 of 6, waarbij de Verordening GZP algemene bepalingen 2003 van toepassing is, niet, niet tijdig of naar het oordeel van de secretaris niet volledig heeft verstrekt, is de secretaris bevoegd namens het bestuur de verschuldigde heffing ambtshalve bij aanslag vast te stellen.
2.
Indien de heffingsplichtige binnen 21 dagen na ontvangst van de heffingsaanslag bedoeld in het eerste lid, alsnog de gevraagde gegevens verstrekt, wordt de aanvankelijk vastgestelde heffing ingetrokken en een nieuwe heffing vastgesteld op basis van de door hem verstrekte gegevens.
3.
Indien het productschap, op verzoek van de ondernemer nadat de termijn genoemd in het tweede lid is verstreken, alsnog overgaat tot wijziging van de ambtshalve vastgestelde heffing, kunnen de voor het productschap daaruit voortvloeiende extra kosten in rekening worden gebracht.
1.
De ingevolge deze verordening verschuldigde heffingsbedragen worden betaald uiterlijk op de eenentwintigste dag volgende op die waarop zij door of vanwege het productschap in rekening zijn gebracht, dan wel, indien de secretaris van het productschap zulks verlangt, voor een door deze te bepalen datum.
2.
Het Hoofdproductschap Akkerbouw wordt gemachtigd de verschuldigde heffingsbedragen in rekening te brengen, in te vorderen en in ontvangst te nemen.
Artikel 9
Het productschap kan besluiten nota's van minder dan € 50,– samen te voegen tot verzamelnota's welke betrekking hebben op meerdere perioden.
Artikel 10
Aan de ondernemer die niet of niet geheel binnen de in artikel 8 gestelde termijn heeft betaald, kan door het productschap de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag in rekening worden gebracht, te berekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk dient te zijn verricht ingevolge de aanmaning bedoeld in artikel 127, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie.
1.
Indien een of meerdere afnemers van de in de artikelen 3, 4 en 5 bedoelde ondernemingen weigeren de heffing te betalen dienen deze ondernemingen op hun afrekeningstaten de volgende gegevens te vermelden: – de naam, adres en vestigingsplaats van de desbetreffende afnemer(s) – de in de perioden waarop de afrekeningstaten betrekking hebben aan de desbetreffende afnemer(s) afgeleverde hoeveelheden meel en/of bloem van granen.
2.
In de in het eerste lid bedoelde situatie wordt de heffing rechtstreeks door het productschap bij de desbetreffende afnemers in rekening gebracht.
Artikel 12
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2006. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2006, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2006, met uitzondering van de toepassing van de Verordening GZP algemene bepalingen 2003 .
Artikel 13
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening GZP structuurversterking bakkerij jaar 2006.
Den Haag, 3 november 2005
voorzitter
secretaris