Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Eisen
+ § 2. Overige bepalingen
+ § 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening GZP speculaas 2003

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 6 april 2008. U leest nu de tekst die gold op 5 april 2008.
Verordening van het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten van 6 februari 2003 houdende regels ter zake van de bereiding van speculaas (Verordening GZP speculaas 2003)
Het bestuur van het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten;
Gelet op de artikelen 93 en 104, tweede lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 2, 3 en 4 van de Instellingsverordening akkerbouwproductschappen 1997;
Besluit:
1.
Onverminderd het bepaalde in artikel 4 is het degene, die een onderneming drijft, waarvoor het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten is ingesteld, verboden gebakken eetwaren onder de benaming "speculaas", "speculaaspop", "speculaasbrok", of onder enige andere benaming, waarin het woord of woorddeel "speculaas" voorkomt, te verkopen, indien deze producten niet voldoen aan de in artikel 3 omschreven eigenschappen en samenstellingseisen.
2.
Deze verordening is niet van toepassing op de in lid 1 genoemde producten van buitenlandse oorsprong, die in één der andere Lidstaten van de EG rechtmatig onder de benaming "speculaas" of onder enige andere benaming waarin het woord of woorddeel, "speculaas" voorkomt, in de handel zijn gebracht.
Artikel 2
Met "verkopen" wordt in deze verordening gelijkgesteld het doen verkopen en
a. het ten verkoop of ter aflevering in voorraad hebben of doen hebben;
b. het afleveren of doen afleveren;
c. het uitstallen of doen uitstallen, anders dan met het uitsluitend doel het product onverpakt te tonen;
d. het vervoeren of doen vervoeren, met binnenlandse of buitenlandse bestemming;
e. het te koop of in ruil aanbieden of doen aanbieden;
f. het uitdelen.
1.
Voor alle in artikel 1 bedoelde producten geldt de eis, dat zij een voor speculaas kenmerkende smaak bezitten, doordat zijde voor speculaas geëigende kruiden en/of andere geur- of smaakstoffen bevatten. In de in artikel 1, lid 1, bedoelde producten met uitzondering van producten, welke worden verkocht onder de benaming "Zeeuwse Speculaas", moet kaneelaldehyde duidelijk aantoonbaar zijn.
2.
Voor alle in artikel 1, lid 1, bedoelde producten gelden voorts onderscheidenlijk de eisen, welke zijn genoemd in de navolgende staat: *)[1] *)[2] *)[3] **)[4] **)[5]
  Speculaaskoek(jes) en overige speculaas van minder dan 15 gram Speculaasbrok(ken) speculaaspop(pen) en overige speculaas van 15 gram en meer brokken met een hoog vet- en suikergehalte van 15 gram en meer Zeeuwse speculaas
vetgehalte ? 19 % ? 19 % ? 22 % ? 17,5 %
gehalte suikers ? 28 % ? 26 % ? 30 % ? 35 %
som gehalte vet en suikers ? 48 % ? 49 % ? 54 % ? 53 %
soortelijk volume ? 1,5 cm 3 /g ? 1,5 cm 3 /g ? 1,5 cm 3 /g ? 1,5 cm 3 /g
vochtgehalte direct na het bakken ? 1,5 % ? 2,0 % ? 3,7 % ? 1,5 %
vochtgehalte bij aflevering aan de consument ? 3,0 % ? 4,0 % ? 4,7 % ? 3,0 %

De in de vorenstaande staat genoemde eisen ter zake van het vochtgehalte "direct na het bakken" zijn niet van toepassing in die gevallen, waarin de bereider van de in artikel 1, lid 1, bedoelde producten de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de naleving van de terzake van het vochtgehalte "bij aflevering aan de consument" gestelde eisen.
3.
Alle in artikel 1, lid 1, bedoelde producten, welke worden verkocht onder een benaming of met een bijschrift met uitsluiting van de ingrediëntenlijst, waarin het woord "boter" of "roomboter" voorkomt, moeten zijn bereid uit een deeg, waarin als toegevoegd vetbestanddeel uitsluitend melkvet voorkomt.
4.
Alle in artikel 1, lid 1, bedoelde producten, welke worden verkocht onder een benaming of met een bijschrift, waarin gewezen wordt op de aanwezigheid in het product van amandelen, moeten tenminste vier gewichtsprocenten al dan niet gehalveerde, gebroken of geschaafde amandelen bevatten. Ten aanzien van de in lid 2 gestelde eisen worden de percentages betrokken op de amandel-vrije waar.
5.
Producten, welke worden verkocht onder de benaming "Zeeuwse Speculaas" dienen met kristalsuiker bestrooid te zijn.
6.
Onverminderd het bepaalde in artikel 4 mogen producten, welke met kristalsuiker zijn bestrooid, slechts onder benamingen zoals witte, blanke, dordtse speculaas of onder enige andere benaming waarin het woord of woorddeel speculaas voorkomt worden verkocht, indien zij voldoen aan de gestelde eisen voor Zeeuwse Speculaas.
Artikel 4
Op producten, welke worden verkocht onder de benaming "gevulde speculaas", "speculaasstaven" en "speculaastaarten", is deze verordening niet van toepassing.
Artikel 5
Indien in de bijlage van deze verordening methoden van onderzoek zijn omschreven, moet bij de beoordeling, of speculaas voldoet aan de in de verordening gestelde eisen, worden gebruik gemaakt van deze methoden, voor zover zij op de desbetreffende eisen van toepassing zijn.
Artikel 6
Deze verordening is mede verbindend voor andere natuurlijke en rechtspersonen dan bedoeld in artikel 1, voor zover deze handelingen verrichten, welke bedrijfsmatig in de ondernemingen, waarvoor het productschap is ingesteld, plegen te worden verricht.
Artikel 7
Overtredingen van het bepaalde in de artikelen 1 en 3 worden aangemerkt als strafbare feiten.
Artikel 8
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 9
De Verordening speculaas wordt ingetrokken.
Artikel 10
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening GZP speculaas 2003.
Den Haag, 6 februari 2003
voorzitter
secretaris