{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Verplichtingen
+ § 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening GZP algemene bepalingen 2003

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Verordening van het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten van 6 februari 2003 houdende algemene bepalingen (Verordening GZP algemene bepalingen 2003)
Het bestuur van het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten;
Gelet op de artikelen 93 en 104, eerste en derde lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 2 en 4 van de Instellingsverordening akkerbouwproductschappen 1997;
Besluit:
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 18-05-2008]
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. productschap : Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten
b. voorzitter : voorzitter van het productschap.
1.
Iedere natuurlijke persoon en elke rechtspersoon, die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld is verplicht:
a. de door of vanwege het productschap met betrekking tot het voeren van een administratie gegeven voorschriften en aanwijzingen na te komen en deze administratie volledig en naar waarheid bij te houden en te bewaren.
b. de vragen, welke hem door of vanwege het productschap betreffende de administratie van en de werkzaamheden in zijn onderneming worden gesteld, prompt, volledig en naar waarheid te beantwoorden, zomede op eerste vordering de door of vanwege het productschap verlangde boeken, papieren en/of andere bescheiden tegen ontvangstbewijs in te leveren of in te zenden.
c. indien hij mondeling of schriftelijk - al dan niet op door of vanwege het productschap of enige andere instantie of instelling verstrekte formulieren of soortgelijke bescheiden - gegevens, inlichtingen, opgaven of andere mededelingen, waaruit voor hemzelf of voor een ander enig recht of enig voordeel ontstaat of voortvloeit, dan wel zou kunnen ontstaan of voortvloeien, aan het productschap of aan enig(e) door of vanwege het productschap aangewezen instantie, instelling of persoon verstrekt, zulks prompt, volledig en naar waarheid te doen.
d. de schriftelijke kennisgevingen, hem door of vanwege het productschap toegezonden, blijkens welke hem enig recht of enige bevoegdheid wordt toegekend, ter plaatse waar het bedrijf wordt uitgeoefend te bewaren.
e. op eerste vordering van functionarissen behorende tot de door het bestuur aangewezen toezichthouder, die in het bezit zijn van een door de voorzitter afgegeven legitimatiebewijs en zich desgevraagd hebben gelegitimeerd, toe te laten dat deze personen inzage nemen van de in de onderneming aanwezige boeken, papieren en/of andere bescheiden, zomede dat zij de in de onderneming aanwezige voorraden, alsmede de bedrijfsmiddelen bezichtigen en opnemen, hen daartoe de vrije gelegenheid te geven en hen daarbij desgevraagd behulpzaam te zijn.
2.
De in het eerste lid gestelde regelen binden mede alle andere dan de aldaar bedoelde natuurlijke personen en rechtspersonen, die ondernemingen drijven, waarvoor het productschap is ingesteld, voor zover deze handelingen verrichten, welke bedrijfsmatig plegen te worden verricht in de ondernemingen, waarvoor het productschap is ingesteld.
3.
De in het eerste lid onder a. bedoelde administratie wordt gedurende vijf jaar bewaard, voor zover deze administratie betrekking heeft op gegevens die van belang zijn voor het bepalen van enige door het productschap op te leggen heffing.
1.
Wanneer de voorzitter zulks nodig acht en voor zover van belang voor de bepaling van de heffing, dient een ondernemer, die op grond van een heffingsverordening als bedoeld in artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie heffingsplichtig is, een accountantsverklaring in, waaruit blijkt:
a. de totale in het betreffende kalenderjaar geproduceerde, be- of verwerkte, verhandelde, geleverde of afgenomen hoeveelheden product;
b. de herkomst of bestemming van de onder a. bedoelde hoeveelheden naar categorie bedrijven.
2.
Indien de in het eerste lid bedoelde accountantsverklaring niet afkomstig is van een registeraccountant, kan de Interne accountantsdienst van het Hoofdproductschap Akkerbouw controles uitvoeren. De kosten hiervan kunnen aan de ondernemer in rekening worden gebracht.
1.
De in artikel 2 bedoelde gegevens, zullen - voor zover bij of krachtens de wet niet anders is bepaald - zonder toestemming van de belanghebbende:
a. slechts worden gebruikt ter vervulling van de taak van het productschap
b. niet onder vermelding of aanduiding van de persoon en/of onderneming, waarop zij betrekking hebben, worden bekend gemaakt aan anderen dan de voorzitter, de secretaris of andere personen van het secretariaat van het productschap en de met financiële controle op het productschap belaste accountant en diens personeel alsmede de door het bestuur aangewezen toezichthouder, voorzover het kennis nemen van die gegevens voor die controle dan wel het toezicht noodzakelijk is.
2.
Bekendmaking van gegevens, als in het eerste lid bedoeld, blijft ook zonder ver- melding of aanduiding van de persoon en/of onderneming, waarop zij betrekking hebben, achterwege in de gevallen waarin uit de aard der gegevens dan wel of zomede uit een of meer andere omstandigheden zou kunnen blijken op welke persoon ed/of onderneming de gegevens betrekking hebben.
Artikel 5 [Materieel uitgewerkt per 18-05-2008]
Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld. Een door het bevoegde tuchtgerecht op te leggen geldboete mag niet hoger zijn dan € 450 ,- per overtreding, totdat het op 24 februari 2000 ingediende voorstel van wet “Nieuwe regelen inzake tuchtrechtspraak in de publiek- rechtelijke bedrijfsorganisatie (Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2002)", Kamerstukken nr. 27025, tot wet wordt verheven en in werking treedt.
Artikel 6 [Materieel uitgewerkt per 18-05-2008]
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 7 [Materieel uitgewerkt per 18-05-2008]
De Verordening Algemene Bepalingen GZP 1980 wordt ingetrokken.
Artikel 8 [Materieel uitgewerkt per 18-05-2008]
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening GZP algemene bepalingen 2003.
Den Haag, 6 februari 2003
voorzitter
secretaris