Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk II. Produktiegebieden
+ Hoofdstuk III. Eisen ten aanzien van het verzamelen en het vervoer van partijen vanaf een produktiegebied naar een verwatergebied, heruitzettingsgebied, zuiveringscentrum, verzendingscentrum of inrichting
+ Hoofdstuk IV. Verwatergebieden
+ Hoofdstuk V. Eisen ten aanzien van het heruitzetten van levende tweekleppige weekdieren
+ Hoofdstuk VI. Inrichtingseisen voor verzendingscentra en zuiveringscentra
+ Hoofdstuk VII. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening gezondheidsvoorschriften levende tweekleppige weekdieren 2000

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.
Verordening gezondheidsvoorschriften levende tweekleppige weekdieren 2000
Het bestuur van het Productschap Vis,
heeft gelet op de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 juli 1991 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de produktie en het in de handel brengen van levende tweekleppige weekdieren (91/492/EEG, PB nr. L 268 van 24-09-1991), en gelet op de artikelen 93, 95, 100 en 102 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en op de artikelen 5, 6 en 7 van de Instellingsverordening van het Productschap Vis, op 27 januari 2000 de navolgende verordening vastgesteld.
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder: Waterleidingbesluit Besluit kwaliteitsdoelstellingen en metingen oppervlaktewateren
Productschap : het Productschap Vis;
Voorzitter : de voorzitter van het Productschap;
Ondernemer : degene die een onderneming drijft waarvoor het Productschap is ingesteld;
VWA : de Voedsel en Waren Autoriteit, dienstonderdeel Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV);
Tweekleppige weekdieren : plaatkieuwige weekdieren (Lamelbranchiata), zoals oesters, mosselen en kokkels;
Manteldieren : ongewervelde zeedieren behorende tot de Tunicata zoals zeevijgen en zakpijpen;
Stekelhuidigen : ongewervelde zeedieren behorende tot de Enchinodermata zoals zeekomkommers, zeeëgels, zeeappels en zeesterren;
Mariene buikpotigen : weekdieren behorende tot de Gastropoda zoals alikruiken, wulken en noordhoorns;
Aquacultuurprodukten : alle visserijproducten die onder door de mens gecontroleerde omstandigheden uit eieren worden voortgebracht en opgekweekt totdat ze als levensmiddel in de handel worden gebracht. Zee- en zoetwatervis of zee- en zoetwaterschaaldieren die in het juveniele stadium in hun natuurlijk milieu zijn gevangen en zijn opgekweekt tot ze de gewenste maat hebben bereikt om voor menselijke consumptie te worden afgezet, worden eveneens als aquacultuurproducten beschouwd. Vis en schaaldieren van voor de handel geschikte maat die zijn gevangen in hun natuurlijke milieu en levend zijn gehouden om op een later tijdstip te worden verkocht, worden niet als aquacultuurproducten beschouwd als zij in visvijvers alleen in leven worden gehouden en niet wordt getracht om hun maat of gewicht te doen toenemen;
Verhandelen : het te koop aanbieden, uitstallen, verkopen, afleveren of voorhanden of in voorraad hebben van levende tweekleppige weekdieren;
Verzamelen : - het te water brengen, te water hebben, lichten of ophalen van vistuigen alsmede het op enigerlei andere wijze pogen om tweekleppige weekdieren uit het water te bemachtigen; - het rapen of op enigerlei andere wijze verzamelen van tweekleppige weekdieren;
Verpakken : de handeling waarbij levende tweekleppige weekdieren in geschikt verpakkingsmateriaal worden geplaatst;
Produktiegebied : een gebied in zee, in een lagune of in een estuarium waarin zich hetzij natuurlijke gronden voor tweekleppige weekdieren, hetzij gebieden die worden gebruikt voor de kweek van tweekleppige weekdieren bevinden en waar levende tweekleppige weekdieren worden verzameld;
Producent : een ondernemer die levende tweekleppige weekdieren verzamelt in een produktiegebied;
Verwateren : de behandeling waarbij levende tweekleppige weekdieren die gezien hun kwaliteit niet hoeven te worden heruitgezet of behandeld in een zuiveringscentrum, worden opgeslagen in bassins, in andere installaties met schoon zeewater of op natuurlijke gronden ten einde zand, slik of slijm te verwijderen;
Verwatergebied : een gebied in zee, in een lagune of in een estuarium dat duidelijk is afgebakend en is aangegeven door boeien, palen of andere verankerde materialen en dat uitsluitend is bestemd voor het verwateren van levende tweekleppige weekdieren;
Heruitzettingsgebied : een gebied in zee, in een lagune of in een estuarium dat duidelijk is afgebakend en is aangegeven door boeien, palen of andere verankerde materialen en dat uitsluitend is bestemd voor de natuurlijke zuivering van levende tweeklippige weekdieren;
Heruitzetten : een handeling die erin bestaat levende tweekleppige weekdieren over te brengen naar een heruitzettingsgebied voor de tijd die nodig is om de contaminanten te elimineren; het overbrengen van tweekleppige weekdieren naar gebieden die beter geschikt zijn voor de verdere groei, is hier niet onder begrepen;
Verzendingscentrum : een op het land gevestigd of drijvend bedrijf, dat is bedoeld voor de ontvangst, het verwateren, wassen, reinigen, sorteren en verpakken van levende tweekleppige weekdieren die geschikt zijn voor menselijke consumptie;
Zuiveringscentrum : een bedrijf dat over waterbekkens beschikt die worden voorzien met van nature schoon zeewater of met door middel van een geschikte behandeling schoon gemaakt zeewater, waarin levende tweekleppige weekdieren worden gehouden gedurende de tijd die nodig is om de micro-biologische contaminanten te elimineren, zodat ze geschikt worden voor menselijke consumptie;
Bewerken : een behandeling waardoor de anatomische toestand van tweekleppige weekdieren wordt gewijzigd;
Verwerken : een behandeling waarbij tweekleppige weekdieren, al dan niet samen met andere levensmiddelen, een chemisch of fysisch procédé zoals verhitten, marineren of een combinatie daarvan ondergaan;
Inrichting : iedere ruimte waar levende tweekleppige weekdieren worden bewerkt, verwerkt, gekoeld, ingevroren, verpakt of opgeslagen met uitzondering van vissersvaartuigen, afslagen, groothandelsmarkten, zuiveringscentra en verzendingscentra;
Partij : een hoeveelheid levende tweekleppige weekdieren die in een produktiegebied is verzameld om te worden vervoerd naar een verwatergebied, heruitzettingsgebied, zuiveringscentrum, verzendingscentrum of inrichting;
Recipiënten : manden, kisten, containers, emmers etc. waarin tweekleppige weekdieren worden bewaard of opgeslagen;
Vervoermiddelen : de voor belading bestemde gedeelten van motorvoertuigen, van spoorvoertuigen en van luchtvaartuigen, alsmede scheepsruimen of containers voor vervoer te land, over water of door de lucht;
Drinkwater : water dat voldoet aan de eisen gesteld in het , d.d. 7 juni 1960, ( Stb. 1960, 345), zoals laatstelijk gewijzigd;
Schoon zeewater : zeewater of brak water dat geen microbiologische verontreinigen en natuurlijke of door milieuverontreinigingen aanwezige toxische of schadelijke bestanddelen, als bedoeld in het ( Stb. 1983, 606), bevat in hoeveelheden die de kwaliteit uit gezondheidsoogpunt of de smaak van de tweekleppige weekdieren kunnen aantasten;
Faecale coliformen : facultatief aerobe, gramnegatieve, niet-sporevormende, cytochrome oxydase-negatieve, staafvormige bacteriën die in staat zijn om lactose te fermenteren met produktie van gas in aanwezigheid van galzouten of andere oppervlakte-actieve agentia met soortgelijke groeiremmende eigenschappen, bij 44° ± 0,2 °C na ten minste 24 uur;
E. coli : faecale coliformen die indol vormen uit tryptofaan bij 44° ± 0,2 °C na 24 uur;
Richtlijn tweekleppige weekdieren : de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 juli 1991 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de produktie en het in de handel brengen van tweekleppige weekdieren (91/492/EEG, PB nr. L 268 van 24-09-1991).
1.
Deze verordening is van toepassing op levende tweekleppige weekdieren.
2.
Deze verordening is, met uitzondering van de bepalingen inzake de zuivering, eveneens van toepassing op manteldieren, stekelhuidigen en mariene buikpotigen.
3.
Met de in deze verordening genoemde produktiegebieden, verwatergebieden, heruitzettingsgebieden, verzendingscentra en zuiveringscentra worden gelijkgesteld produktiegebieden, verwatergebieden, heruitzettingsgebieden, verzendingscentra en zuiveringscentra die voldoen aan de vereisten zoals gesteld in de Richtlijn tweekleppige weekdieren (91/492).
1.
Het is verboden levende tweekleppige weekdieren te behandelen, te bewerken, te bewaren of te verpakken in zuiveringscentra of verzendingscentra die niet voldoen aan het bepaalde in deze verordening.
2.
Het is verboden levende tweekleppige weekdieren te verhandelen indien met betrekking tot deze produkten is gehandeld in afwijking van het bepaalde bij of krachtens deze verordening.
1.
De ligging, de grenzen en de categorie van produktiegebieden worden door de voorzitter, namens het bestuur, in overeenstemming met de VWA, vastgesteld.
2.
De produktiegebieden worden ingedeeld in drie categorieën, te weten:
3.
Een gebied wordt aangewezen als produktiegebied A indien de levende tweekleppige weekdieren ten aanzien waarvan het gebied wordt aangewezen en die afkomstig zijn uit dit gebied, voldoen aan de in de Warenwetregeling Visserijprodukten gestelde eisen en de overige op basis van de Warenwet ter uitvoering van de Richtlijn tweekleppige weekdieren terzake vastgesteld voorschriften.
4.
Een gebied wordt aangewezen als produktiegebied B indien bij de levende tweekleppige weekdieren ten aanzien waarvan het gebied wordt aangewezen en die afkomstig zijn uit dit gebied in een MPN-test met vijf proefbuisjes en drie verdunningen (proef uitgevoerd volgens de techniek van het meest waarschijnlijke aantal) niet meer dan 6000 faecale coliformen per 100 g vlees of 4.600 E. coli per 100 g vlees worden gevonden bij 90 % van de monsters.
5.
Een gebied wordt aangewezen als produktiegebied C indien bij de levende tweekleppige weekdieren ten aanzien waarvan het gebied wordt aangewezen en die afkomstig zijn uit dit gebied in een MPN-test met vijf proefbuisjes en drie verdunningen (proef uitgevoerd volgens de techniek van het meest waarschijnlijke aantal) niet meer dan 60.000 faecale coliformen per 100 g vlees worden gevonden.
6.
Een produktiegebied kan per soort tweekleppige weekdieren in verschillende categorieën worden ingedeeld.
7.
De voorzitter, namens het bestuur, of de VWA, gaat over tot gehele of gedeeltelijke sluiting van een produktiegebied A, B of C indien de tweekleppige weekdieren ten aanzien waarvan het produktiegebied is aangewezen en die afkomstig zijn uit dit gebied niet meer voldoen aan het bepaalde in respectievelijk de leden 3, 4 of 5.
8.
De voorzitter stelt, namens het bestuur, een lijst op van de produktiegebieden met gegevens over de ligging, de grenzen en met vermelding van de categorie.
9.
De lijst wordt meegedeeld aan de producenten van tweekleppige weekdieren en de ondernemers van een zuiveringscentra en verzendingscentra.
10.
Elke wijziging in de grenzen van de produktiegebieden en elke tijdelijke of definitieve sluiting ervan moet door de voorzitter, namens het bestuur, onmiddellijk worden gemeld aan de ondernemers genoemd in het achtste lid.
1.
Het is verboden tweekleppige weekdieren te verzamelen in een produktiegebied dat niet is aangewezen als produktiegebied of dat is gesloten.
2.
a. Het bepaalde in het eerste lid geldt ten aanzien van kamschelpen slechts voor zover zij een aquacultuurproduct zijn.
b. Ongeacht het bepaalde in het eerste lid geldt ten aanzien van de soorten Pecten maximus (St.Jacobsschelp) en Pecten jacobaeus (Grote Kamschelp) dat;
°1 Het verzamelen van deze tweekleppige weekdieren niet is toegestaan gedurende een ASP-actieve toxische episode in het water van een productiegebied, als bedoeld in artikel 4;
°2 Indien van deze tweekleppige weekdieren, de “domoic acid” - concentratie in het hele lichaam meer dan 20mg/kg bedraagt, mogen deze tweekleppige weekdieren onder de voorwaarden zoals genoemd in artikel 5, tweede lid, onder c, worden verzameld indien uit twee opeenvolgende monsteranalyses, met een tussentijd van één tot maximaal zeven dagen, blijkt dat de "domoic acid"-concentratie in het hele dier lager is dan 250 mg/kg en dat de “domoic acid”-concentratie en de voor menselijke consumptie bestemde delen, die afzonderlijk moeten worden geanalyseerd, lager is dan 4,6 mg/kg, De analyses van het hele dier moeten worden uitgevoerd op een homogenaat van tien weekdieren. De analyses van de eetbare delen moeten worden uitgevoerd op een homogenaat van tien afzonderlijke delen;
c. De voorwaarden als bedoeld in het tweede lid, onder b, onder 2, zijn de volgende:
°1 De verzamelpunten als bedoeld in artikel 4, zesde lid, van deze tweekleppige weekdieren worden door de voorzitter, namens het bestuur, in overeenstemming met de VWA vastgesteld om ervoor te zorgen dat deze tweekleppige weekdieren aan de in het tweede lid, onder b, onder °2 vermelde parameters voldoen. Wanneer het verzamelen is toegestaan, moeten ten minste wekelijks monsters (van het hele dier en van de adductor en de gonaden afzonderlijk) worden genomen voor "domoic acid"- analyse. Indien de resultaten aan de in het tweede lid, onder b, onder °2 vastgestelde voorwaarden voldoen, mag met het verzamelen worden doorgegaan;
°2 De tweekleppige weekdieren moeten in onder toezicht van het Productschap Vis verzegelde containers of voertuigen worden vervoerd en onmiddellijk van het productiegebied worden overgebracht naar een erkende inrichting die een vergunning heeft voor de specifieke bereiding van deze weekdieren, waarbij de hepatopancreas, de weke delen en alle andere verontreinigde delen die niet in overeenstemming zijn met het tweede lid, onder b, onder 2, worden verwijderd;
°3 Elke partij moet vergezeld gaan van een registratiedocument als bedoeld in artikel 7, waarop ook het deel (de delen) die voor menselijke consumptie kan (kunnen) worden bereid, worden vermeld. In afwijking van artikel 7, zevende lid, mag de voorzitter geen permanente vervoervergunning toekennen;
°4 Na volledige verwijdering van de hepatopancreas, de weke delen en alle andere verontreinigde delen mag het ASP-gehalte in de voor menselijke consumptie bestemde adductor en/of gonaden niet meer bedragen dan 20 mg DA per kg volgens de HPLC-analysemethode.
3.
De voorzitter kan, namens het bestuur, het uitzaaien en het vervoer van tweekleppige weekdieren binnen een produktiegebied dat gesloten is, verbieden.
4.
Het is verboden in een produktiegebied andere soorten levende tweekleppige weekdieren te verzamelen dan de soorten ten aanzien waarvan het produktiegebied is aangewezen.
1.
De verzameltechnieken mogen niet resulteren in te sterke beschadiging van de schelpen of de weefsels van de levende tweekleppige weekdieren.
2.
Levende tweekleppige weekdieren moeten nadat ze zijn verzameld op afdoende wijze worden beschermd tegen overdreven druk, schuring of trilling en mogen niet worden blootgesteld aan extreem hoge of extreem lage temperaturen.
3.
De bij het verzamelen, het vervoer, de aanvoer en de hantering van levende tweekleppige weekdieren toegepaste technieken mogen niet resulteren in bijkomende verontreiniging van het produkt, een aanzienlijke vermindering van de kwaliteit van het produkt, of enige andere belangrijke wijziging die afbreuk doet aan de mogelijkheid om de weekdieren te zuiveren, te verwerken of opnieuw uit te zetten.
4.
Levende tweekleppige weekdieren mogen na het verzamelen niet opnieuw worden ondergedompeld in water dat oorzaak kan zijn van bijkomende verontreiniging.
5.
De vervoermiddelen voor het transport van levende tweekleppige weekdieren moeten zo worden gebruikt dat geen bijkomende verontreiniging van de levende tweekleppige weekdieren wordt veroorzaakt en dat de schelpen niet worden platgedrukt.
6.
De vervoermiddelen voor het transport van levende tweekleppige weekdieren moeten een adequate waterafvoer hebben en moeten op adequate wijze kunnen worden gereinigd.
7.
Wanneer onverpakte levende tweekleppige weekdieren over lange afstanden worden vervoerd naar een verwatergebied, heruitzettingsgebied, zuiveringscentrum, verzendingscentrum of inrichting moeten de vervoermiddelen zo zijn uitgerust dat de dieren maximale overlevingskansen hebben en moeten de vervoermiddelen voldoen aan de eisen die in de Warenwetregeling Visserijprodukten zijn gesteld aan vervoermiddelen voor het vervoer van zendingen levende tweekleppige weekdieren vanuit een verzendingscentrum.
1.
Elke partij moet tijdens het vervoer van het productiegebied naar een verwatergebied, een verzendingscentnim, een zuiveringscentrum, een heruitzettingsgebied of een inrichting vergezeld gaan van een registratiedocument aan de hand waarvan de partijen levende tweekleppige weekdieren kunnen worden geïdentificeerd.
2.
Het registratiedocument wordt op verzoek van de producent door de voorzitter, in overeenstemming met de VWA, afgegeven en dient te voldoen aan de standaardeisen vanuit de Europese Commissie. Voor elke partij dient de producent de desbetreffende delen van het registratiedocument op leesbare en onuitwisbare wijze in te vullen.
3.
Het registratiedocument moet tenminste de volgende gegevens bevatten:
a. identiteit en adres van de producent;
b. datum van verzameling;
c. ligging van het productiegebied, aangeduid met een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving of met een codenummer;
d. gezondheidsstatus van het productiegebied, als bedoeld in hoofdstuk I;
e. soort weekdier en hoeveelheid, zo nauwkeurig mogelijk;
f. Ligging van het verwatergebied, aangeduid met een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving of met een codenummer;
g. erkenningsnummer en plaats van verpakking, heruitzetting, zuivering, of verwerking
h. een dagtekening en een ondertekening door de producent.
4.
De registratiedocumenten worden van een doorlopend volgnummer voorzien.
5.
De voorzitter houdt een register bij waarin het aantal registratiedocumenten is vermeld, samen met de namen van de personen die de levende tweekleppige weekdieren hebben verzameld en aan wie de documenten zijn afgegeven.
6.
Het registratiedocument moet bij aflevering van de partij levende tweekleppige weekdieren bij een verwatergebied, een verzendingscentrum, een zuiveringscentrum, een heruitzettingsgebied of een inrichting door de producent worden voorzien van de datum van aflevering en moet door de voor die centra, gebieden of inrichtingen verantwoordelijke personen ten minste twaalf maanden worden bewaard. Het document dient ook door de producent twaalf maanden te worden bewaard.
7.
Indien levende tweekleppige weekdieren worden verzameld in een verwatergebied of een heruitzettingsgebied door het personeel van een verzendingscentrum, een zuiveringscentrum of een inrichting, mag door de voorzitter, in overeenstemming met de VWA, in plaats van een registratiedocument een permanente vervoersvergunning worden afgegeven.
8.
Indien een produktie-, verwater-, of heruitzettingsgebied tijdelijk wordt gesloten, worden voor dat gebied geen registratiedocumenten meer afgegeven en zijn onmiddellijk alle reeds afgegeven registratiedocumenten ongeldig,
1.
Verwatergebieden worden door de voorzitter, namens het bestuur, in overeenstemming met de VWA, erkend.
2.
Een verwatergebied moet door degenen die de levende tweekleppige weekdieren verwateren, duidelijk zijn afgebakend met boeien, palen of andere verankerde materialen.
3.
De percelen binnen een verwatergebied moeten duidelijk van elkaar gescheiden zijn om vermenging van partijen te voorkomen.
4.
De voorzitter, namens het bestuur, of de VWA, gaat over tot gehele of gedeeltelijke sluiting van een verwatergebied indien de levende tweekleppige weekdieren afkomstig uit dit gebied niet meer voldoen aan de in de Warenwetregeling Visserijprodukten gestelde eisen en de overige op basis van de Warenwet ter uitvoering van de Richtlijn tweekleppige weekdieren terzake vastgestelde voorschriften.
5.
De voorzitter stelt, namens het bestuur, een lijst op van de erkende verwatergebieden met gegevens over de ligging en de grenzen waar levende tweekleppige weekdieren mogen worden verwaterd overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk.
1.
Het is verboden tweekleppige weekdieren te verwateren in een verwatergebied dat niet als verwatergebied is erkend.
2.
Het is verboden tweekleppige weekdieren te verzamelen in een verwatergebied dat is gesloten.
3.
In een erkend verwatergebied mogen slechts tweekleppige weekdieren worden verwaterd, welke voldoen aan de in de Warenwetregeling Visserijprodukten gestelde eisen en de overige op basis van de Warenwet ter uitvoering van de Richtlijn tweekleppige weekdieren terzake vastgestelde voorschriften.
Artikel 10
Het bepaalde in artikel 6 is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van het verzamelen van levende tweekleppige weekdieren in een verwatergebied en het vervoer van de levende tweeklepigge weekdieren van een verwatergebied naar een verzendingscentrum of inrichting.
1.
Heruitzettingsgebieden worden door de voorzitter, namens het bestuur, in overeenstemming met de VWA, erkend.
2.
De minimumafstand tussen heruitzettingsgebieden onderling en tussen heruitzettingsgebieden en produktiegebieden moet tenminste 300 meter bedragen.
3.
Heruitzettingsgebieden moeten door degenen die de levende tweekleppige weekdieren heruitzetten duidelijk zijn afgebakend met boeien, palen of andere verankerde materialen.
4.
De percelen binnen een heruitzettingsgebied moeten duidelijk van elkaar gescheiden zijn om vermenging van partijen te voorkomen.
5.
Indien nodig wordt door de voorzitter, namens het bestuur, in overeenstemming met de VWA, voor elk soort levende tweekleppige weekdieren en voor elk erkend heruitzettingsgebied de voor een doeltreffende heruitzetting vereiste minimumtemperatuur van het water vastgesteld en bekendgemaakt.
6.
De voorzitter stelt, namens het bestuur, een lijst op van de erkende heruitzettingsgebieden met gegevens over de ligging en de grenzen waar levende tweekleppige weekdieren mogen worden heruitgezet overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk.
Artikel 12
Het is verboden tweekleppige weekdieren te heruitzetten in een heruitzettingsgebied dat niet als heruitzettingsgebied is erkend.
Artikel 13
Bij het heruitzetten van levende tweekleppige weekdieren moet aan de volgende eisen worden voldaan:
a. de levende tweekleppige weekdieren moeten worden verzameld en vervoerd met inachtneming van het bepaalde in hoofdstuk III;
b. de technieken die worden toegepast bij het hanteren van levende tweekleppige weekdieren bestemd voor heruitzetting moeten hervatting van het voedingsproces via filtering na onderdompeling in zeewater mogelijk maken;
c. de levende tweekleppige weekdieren mogen niet in een zodanige concentratie worden heruitgezet dat zuivering onmogelijk wordt;
d. de levende tweekleppige weekdieren moeten in het heruitzettingsgebied in zeewater worden ondergedompeld gedurende een passende tijdsduur die langer is dan nodig is om het gehalte aan faecale bacteriën te verlagen tot de in de Warenwetregeling Visserijprodukten toegestane grenswaarden;
e. op een perceel binnen een heruitzettingsgebied mogen na aanvang van de onder d bedoelde tijdsduur, geen nieuwe partijen levende tweekleppige weekdieren worden heruitgezet voordat de vorige partijen in haar geheel zijn verwijderd.
1.
De ondernemer die levende tweekleppige weekdieren heruitzet moet de oorsprong van de levende tweekleppige weekdieren, de periode waarin de weekdieren in het heruitzettingsgebied blijven, het heruitzettingsperceel en de verdere bestemming van de partij registreren.
2.
De ondernemer moet de geregistreerde gegevens ter beschikking houden van de VWA.
1.
Na het verzamelen in het heruitzettingsgebied moeten de partijen tijdens het vervoer van een heruitzettingsgebied naar een verwatergebied, een verzendingscentrum, een zuiveringscentrum of een inrichting, vergezeld gaan van het in artikel 7 bedoelde registratiedocument waarin ook de ligging en het erkenningsnummer van het heruitzettingsgebied, de duur van de heruitzetting alsmede alle andere voor de identificatie en de traceerbaarheid van het product benodigde gegevens zijn vermeld.
2.
Aan de eis zoals gesteld in het eerste lid hoeft niet te worden voldaan wanneer zowel in het heruitzettingsgebied als in het verwatergebied, het verzendingscentrum, het zuiveringscentrum of de inrichting hetzelfde personeel werkzaam is.
1.
Een verzendings- of zuiveringscentrum mag niet zijn gelegen nabij gebieden met onaangename geuren, rook, stof of andere verontreinigingen.
2.
Een verzendings- of zuiveringscentrum moet zo zijn gelegen dat zij niet kan overstromen bij gewone vloed, noch door water uit omliggende gebieden.
Artikel 17
De ruimten van een verzendings- of zuiveringscentrum die bestemd zijn voor de hantering of opslag van levende tweekleppige weekdieren, moeten voldoen aan de volgende eisen:
a. zij moeten groot genoeg zijn om de werkzaamheden in bevredigende hygiënische omstandigheden te laten verlopen en moeten zo zijn ontworpen en ingericht dat besmetting van de levende tweekleppige weekdieren door afval, afvalwater, damp, vuil, knaagdieren of andere dieren, wordt voorkomen;
b. de vloeren moeten gemakkelijk kunnen worden gereinigd en moeten zo zijn aangelegd dat vloeistoffen gemakkelijk kunnen wegvloeien;
c. de wanden moeten stevig zijn en gemakkelijk kunnen worden gereinigd;
d. de verlichting moet voldoende zijn.
1.
Een verzendings- of zuiveringscentrum moet beschikken over een voldoende aantal kleedlokalen, wastafels en toiletten.
2.
Bij de toiletten dienen een voldoende aantal wastafels aanwezig te zijn.
Artikel 19
Het gereedschap, de werktuigen, machines en installaties die bij het hanteren van levende tweekleppige weekdieren worden gebruikt moeten zijn vervaardigd van corrosiebestendig materiaal dat gemakkelijk en veelvuldig kan worden gereinigd en ontsmet.
Artikel 20
Een verzendings- of zuiveringscentrum moet beschikken over adequate voorzieningen voor het reinigen van het gereedschap, de werktuigen, machines, installaties en recipiënten.
1.
Een verzendings- of zuiveringscentrum moet beschikken over een installatie die onder druk en in voldoende hoeveelheden drinkwater of eventueel schoon dan wel via een adequaat zuiveringssysteem schoongemaakt zeewater levert of een installatie voor de opslag van drinkwater.
2.
Onverminderd het bepaalde in het eerste lid is het toegestaan dat in een verzendings- of zuiveringscentrum een installatie aanwezig is die niet-drinkbaar water levert, mits de leidingen en de aftappunten, voor zover deze zichtbaar zijn, duidelijk te onderscheiden zijn van die voor drinkwater of schoon zeewater; niet-drinkbaar water mag niet rechtstreeks in contact komen met de levende tweekleppige weekdieren, noch worden gebruikt voor het reinigen of ontsmetten van de recipiënten of het gereedschap, de werktuigen, machines en installaties die bij het hanteren van levende tweekleppige weekdieren worden gebruikt.
Artikel 22
Het bepaalde in de artikelen 16 tot en met 21 is van overeenkomstige toepassing op verzendingscentra die zich op vaartuigen bevinden.
1.
De bodem en de wanden van de zuiveringsbassins en de wateropslagtanks van een zuiveringscentrum moeten een glad, hard en ondoordringbaar oppervlak hebben en moeten gemakkelijk kunnen worden schoongemaakt door schrobben of door gebruik van water onder druk.
2.
De bodem van de zuiveringsbassins moet voldoende afhellen en moet voorzien zijn van op de capaciteit berekende waterafvoerkanalen.
3.
De zuiveringsinstallatie moet zodanig zijn ontworpen dat de levende tweekleppige weekdieren snel weer voedsel kunnen opnemen via filtering, dat residuaire verontreinigingen worden afgevoerd, dat de levende tweekleppige weekdieren niet opnieuw verontreinigd kunnen worden en dat zij na zuivering in goede omstandigheden in leven blijven met het oog op verpakking, opslag en vervoer vóór zij in de handel worden gebracht.
4.
De container voor de levende tweekleppige weekdieren moet zo zijn ontworpen dat het zeewater er doorheen kan stromen.
1
De ondernemer dient de nodige maatregelen te treffen om aan het bepaalde bij of krachtens deze verordening te voldoen.
2
De ondernemer dient er op toe te zien dat het bepaalde bij of krachtens deze verordening wordt nageleefd.
3
De ondernemer moet aan de VWA vrije toegang verlenen tot het bedrijf teneinde te kunnen nagaan of aan het bepaalde bij of krachtens deze verordening wordt voldaan.
Artikel 25
De voorzitter kan, namens het bestuur, ter voorkoming van het in de handel brengen van tweekleppige weekdieren die niet voldoen aan de in de Warenwetregeling Visserijprodukten gestelde eisen en de overige op basis van de Warenwet ter uitvoering van de Richtlijn tweekleppige weekdieren terzake vastgestelde voorschriften, ten aanzien van het verzamelen, heruitzetten, zuiveren of verwateren van tweekleppige weekdieren nadere regels stellen.
Artikel 26
De voorzitter kan, namens het bestuur, nadere regels vaststellen ter uitvoering van het bepaalde ten aanzien van:
- de registratie, als bedoeld in artikel 7 van deze verordening;
- de vervatergebieden, als bedoeld in artikel 8 van deze verordening;
- het treffen van de nodige maatregelen, als bedoeld in artikel 24, eerste lid, van deze verordening;
- het toezien door de ondernemer, als bedoeld in artikel 24, tweede lid, van deze verordening;
- de toegang van de RVV tot het bedrijf, als bedoeld in artikel 24, derde lid, van deze verordening.
Artikel 27
Ontheffingen verleend door de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, op basis van artikel 16 van de Warenwet juncto artikel 14 of 17 van de Warenwetregeling Visserijprodukten worden geacht te zijn ontheffingen van overeenkomstige bepalingen in deze verordening.
Artikel 28
De in deze verordening gestelde regels binden naast een ondernemer mede de bij een ondernemer werkzame personen, alsmede andere natuurlijke of rechtspersonen, voor zover deze handelingen verrichten, die bedrijfsmatig in ondernemingen, waarvoor het Productschap is ingesteld, plegen te worden verricht.
Artikel 29
Overtredingen van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn strafbare feiten.
Artikel 30
Krachtens de Verordening gezondheidsvoorschriften levende tweekleppige weekdieren vastgestelde regels en andere besluiten blijven van kracht.
1.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
2.
De Verordening gezondheidsvoorschriften levende tweekleppige weekdieren wordt ingetrokken.
3.
Deze Verordening kan worden aangehaald als Verordening gezondheidsvoorschriften levende tweekleppige weekdieren 2000.
Namens het bestuur van het Productschap,
voorzitter
secretaris