Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening fonds sociale aangelegenheden vleeswarenindustrie (PVV) 2012

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 5 juli 2012 houdende instelling van een financieringsfonds ten behoeve van de sociale aangelegenheden in de vleeswarenindustrie (Verordening fonds sociale aangelegenheden vleeswarenindustrie (PVV) 2012)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 93 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 10 van het Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder: artikel 2
1. productschap : het Productschap Vee en Vlees;
2. bestuur : het bestuur van het productschap;
3. commissie : de Commissie Vleeswarenindustrie van het productschap;
4. fonds : het fonds bedoeld in , te noemen fonds sociale aangelegenheden vleeswarenindustrie.
1.
Er is een fonds dat ten doel heeft geldmiddelen te verstrekken ter medefinanciering van projecten verband houdende met sociale aangelegenheden, die ten goede komen of kunnen komen aan de vleeswarensector.
2.
De middelen van het fonds maken deel uit van het vermogen van het productschap en mogen een bedrag van € 250.000,- niet overschrijden.
3.
De baten van het fonds bestaan uit de netto-opbrengsten van de heffingen die door het productschap worden opgelegd, waarvan de bestemming ten behoeve van het fonds uitdrukkelijk in de verordeningen krachtens welke zij aan het productschap verschuldigd zijn, is vermeld.
4.
Eventuele renteopbrengsten worden aan het fonds toegevoegd. Op de opbrengst van de heffingen wordt door het productschap een aftrek wegens administratie- en beheerskosten toegepast.
5.
Eventuele gelden die door de Europese Unie en de Rijksoverheid beschikbaar gesteid worden ter verwezenlijking van het in het eerste lid bepaalde doel worden aan het fonds toegevoegd.
1.
Het bestuur beheert, in overeenstemming met de commissie, het fonds.
2.
De middelen van het fonds worden door het bestuur, in overeenstemming met de commissie, tot een door hem te bepalen beloop bestemd ter uitvoering van enige doelstelling die onder de in artikel 2, eerste lid, gestelde omschrijving begrepen kan worden geacht.
3.
Het bestuur kan, op voorstel van de commissie, bij besluit nadere regels stellen omtrent de besteding van de middelen van het fonds in overeenstemming met enige doelstelling die onder de in artikel 2, eerste lid, gestelde omschrijving begrepen kan worden geacht.
1.
Het bestuur van het productschap kan, op voordracht van de commissie, subsidie verstrekken ten behoeve van projecten verband houdende met sociale aangelegenheden.
2.
Het bestuur van het productschap kan, onder het stellen van voorwaarden, de commissie mandateren om namens het bestuur de in het vorige lid genoemde bevoegdheid uit te oefenen.
Artikel 5
Het fonds kan door het bestuur, in overeenstemming met de commissie, worden opgeheven, in welk geval het bestuur als vereffenaar optreedt.
Artikel 6
De Verordening fonds sociale aangelegenheden vleeswarenindustrie (PVV) 2003 wordt ingetrokken.
1.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening fonds sociale aangelegenheden vleeswarenindustrie (PVV) 2012.
2.
De verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
Zoetermeer, 5 juli 2012
voorzitter
secretaris