Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening fonds sociale aangelegenheden vleeswarenindustrie (PVV) 2003

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 9 september 2012. U leest nu de tekst die gold op 8 september 2012.
Verordening fonds sociale aangelegenheden vleeswarenindustrie (PVV) 2003
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,
gelet op artikel 93 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en artikel 10 van de Instellingsverordening Productschap Vee en Vlees 1999-I;
op 9 juli 2003 vastgesteld de navolgende
VERORDENING
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder: artikel 2
1. productschap : het Productschap Vee en Vlees;
2. bestuur : het bestuur van het productschap;
3. fonds : het fonds bedoeld in , te noemen fonds sociale aangelegenheden vleeswarenindustrie;
4. commissie : de Commissie Vleeswarenindustrie als bedoeld in artikel 5, sub b van de Instellingsverordening Productschap Vee en Vlees 1999-I.
1.
Er is een fonds, hetwelk ten doel heeft geldmiddelen te verstrekken ter medefinanciering van projecten verband houdende met sociale aangelegenheden, welke ten goede komen of kunnen komen aan de vleeswarensector.
2.
De middelen van het fonds, welke nimmer een bedrag van € 250.000,- mogen overschrijden, worden verkregen uit de netto-opbrengsten van heffingen of gedeelten van heffingen, waarvan de bestemming ten behoeve van het fonds uitdrukkelijk in de verordening(en), krachtens welke zij aan het productschap verschuldigd zijn, is vermeld.
3.
De middelen van het fonds maken deel uit van het vermogen van het productschap, hetwelk, in overeenstemming met de commissie, het beheer over het fonds voert, en worden door het bestuur, in overeenstemming met de commissie, tot een door hetzelve te bepalen beloop bestemd ter uitvoering van enige doelstelling, welke onder de in lid 1 gestelde omschrijving begrepen kan worden geacht.
4.
Het fonds kan door het bestuur, in overeenstemming met de commissie, worden opgeheven, in welk geval het bestuur als vereffenaar optreedt.
Artikel 3
Ten bate onderscheidenlijk ten laste van het fonds komen de baten onderscheidenlijk de lasten van het in artikel 2 van de in het eerste lid genoemde verordening bedoelde fonds ter medefinanciering van projecten verband houdende met sociale aangelegenheden, welke ten goede komen of kunnen komen aan bedrijfsgenoten.
1.
Het bestuur van het productschap kan, op voordracht van de commissie, subsidie verlenen ten behoeve van projecten verband houdende met sociale aangelegenheden.
2.
Het bestuur van het productschap kan aan de subsidie voorwaarden verbinden. Terzake is de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing.
3.
Het bestuur van het productschap sluit met degenen die de subsidie genieten een overeenkomst waarin de uit te voeren activiteiten worden bepaald en de bekostiging wordt geregeld.
4.
Het bestuur van het productschap houdt toezicht op de uitvoering van de activiteiten en de besteding van de verstrekte middelen.
Artikel 5
Het bestuur kan, onder het stellen van voorwaarden, de commissie mandateren om namens het bestuur een of meer van de in artikel 4 genoemde bevoegdheden uit te oefenen.
1.
Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening fonds sociale aangelegenheden vleeswarenindustrie (PVV) 2003".
2.
Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Voor het bestuur ,
voorzitter
secretaris