Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening Fonds Sociale Aangelegenheden Vleesindustrie (PVV) 2002

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 11 maart 2006. U leest nu de tekst die gold op 10 maart 2006.
Verordening Fonds Sociale Aangelegenheden Vleesindustrie (PVV) 2002
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,
gelet op artikel 11 van de Instellingsverordening Productschap Vee en Vlees 1999-I
op 12 september 2001 vastgesteld de navolgende
VERORDENING
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder: Wet op de Bedrijfsorganisatie
1. onderneming: de onderneming, of dat gedeelte van de onderneming, waarin bedrijfsmatig de navolgende werkzaamheden plaatsvinden: • het slachten van dieren (met uitzondering van pluimvee, wild en konijnen); • versnijden of anderszins bewerken van geslachte dieren (met uitzondering van pluimvee, wild en konijnen); • bewerken van vlees of ongesmolten dierlijke vetten; • verhandelen van vlees of ongesmolten dierlijke vetten; met uitzondering van ondernemingen waarin darmen of andere, niet voor menselijke consumptie bestemde, organen worden verhandeld of be- of verwerkt;
2. ondernemer: de natuurlijke of rechtspersonen welke een onderneming in stand houdt.
3. sociale aangelegenheden: de sociale aspecten van de te bevorderen professionele bedrijfsvoering, onderzoek op sociaal terrein, alsmede bijdragen op het terrein van arbeidsmarktvoorzieningen.
4. productschap: Productschap Vee en Vlees.
5. commissie: commissie ex 88a voor de Vleesindustrie.
1.
Er is een fonds welke middelen beheert ter financiering dan wel medefinanciering van projecten verband houdende met sociale aangelegenheden.
2.
Het fonds wordt gevoed met de opbrengsten van een bij ondernemingen geheven bestemmingsheffing van het productschap met betrekking tot sociale aangelegenheden.
3.
Het saldo van het fonds mag nimmer meer dan € 250.000 bedragen.
1.
Het bestuur van het productschap kan, op voordracht van de commissie, subsidie verlenen ten behoeve van projecten verband houdende met sociale aangelegenheden.
2.
Het bestuur van het productschap kan aan de subsidie voorwaarden verbinden. Terzake is de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing.
3.
Het bestuur van het productschap sluit met degenen die de subsidie genieten een overeenkomst waarin de uit te voeren activiteiten worden bepaald en de bekostiging wordt geregeld.
4.
Het bestuur van het productschap houdt toezicht op de uitvoering van de activiteiten en de besteding van de verstrekte middelen.
Artikel 4
Het bestuur kan, onder het stellen van voorwaarden, de commissie mandateren om namens het bestuur een of meer van de in artikel 3 genoemde bevoegdheden uit te oefenen.
1.
Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening Fonds Sociale Aangelegenheden Vleesindustrie (PVV) 2002’.
2.
Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot 1 januari 2002.
Voor het bestuur,
voorzitter
secretaris