Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening financiering garnalenzeven en garnalenkrakers visafslagen 2007

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Verordening van het Productschap Vis van 12 oktober 2006, houdende regels ter zake van de aan de onder het Productschap Vis ressorterende ondernemers op te leggen bestemmingsheffing ten behoeve van de financiering van garnalenzeven en garnalenkrakers voor het jaar 2007 (Verordening financiering garnalenzeven en garnalenkrakers visafslagen 2007)
Het bestuur van het Productschap Vis;
Gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 7 van het Instellingsbesluit Productschap Vis (Stb. 2003, 253);
Gehoord de Garnalenadviescommissie;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder: Besluit van 3 juni 2003, houdende instelling van een productschap voor ondernemingen op het gebied van de visserij, de be- en verwerking van vis en de handel in vis en visproducten artikel 3 van het Instellingsbesluit Productschap Vis
a. Instellingsbesluit Productschap Vis: ( Stb . 2003, 253);
b. Productschap: het Productschap Vis, als bedoeld in ;
c. Voorzitter: de voorzitter van het Productschap;
d. Secretaris: de secretaris van het Productschap;
e. Ondernemer: degene, die een onderneming drijft, waarvoor het Productschap is ingesteld;
f. Garnalen: garnalen van de soort Crangon crangon ;
g. Aanvoeren: het als eerste eigenaar voor de eerste keer of het met behulp van de spanvisserij aan land brengen van garnalen;
h. Aanvoerder: de ondernemer die met een in Nederland geregistreerd vissersvaartuig of op andere wijze garnalen aanvoert;
2.
Onder het productschap ressorterende ondernemers, die met een Nederlands vissersvaartuig garnalen aanvoeren, zijn wegens de uitoefening van hun bedrijfsactiviteiten in de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007 aan en ten behoeve van het productschap een heffing verschuldigd van € 0,004 per kg garnalen die door het productschap zijn gecontroleerd over een voor controle aangewezen zeef in eigendom van het productschap. De berekening en de wijze van betaling vinden plaats, zoals in de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2006 is bepaald.
2.
De opbrengst van de heffing is bestemd voor de financiering van de aanschaf door het productschap van garnalenzeven en garnalenkrakers en van de plaatsing en het onderhoud van deze gamalenzeven en garnalenkrakers.
3.
De heffing, als bedoeld in het eerste lid, is niet meer verschuldigd met ingang van de dag volgende op de dag waarop het saldo van de in de begroting opgenomen Functie Medebewind onder Garnalenzeven, een bedrag van € 270.000,– overschrijdt.
1.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2007. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2006, treedt deze verordening in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt deze terug tot en met 1 januari 2007.
2.
Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening financiering garnalenzeven en garnalenkrakers visafslagen 2007.
Rijswijk, 12 oktober 2006
voorzitter
secretaris