Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 1a
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening financiering garnalenpromotie 2011

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Verordening van het Productschap Vis van 30 september 2010, houdende regels ter zake van de aan de onder het Productschap Vis ressorterende ondernemers op te leggen bestemmingsheffing ten behoeve van garnalenpromotie voor het jaar 2011 (Verordening financiering garnalenpromotie 2011)
Het bestuur van het Productschap Vis;
Gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 7 van het Instellingsbesluit Productschap Vis ( Stb. 2003, 253);
Gehoord de Garnalenadviescommissie;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder: Besluit van 3 juni 2003, houdende instelling van een productschap voor ondernemingen op het gebied van de visserij, be- en verwerking van vis en de handel in vis en visproducten artikel 3 van het Instellingsbesluit Productschap Vis artikel 2, eerste lid, van de Verordening instelling van een fonds voor promotie 2007
a. Instellingsbesluit Productschap Vis : ( Stb. 2003, 253);
b. productschap : het Productschap Vis, als bedoeld in ;
c. voorzitter : de voorzitter van het productschap;
d. secretaris : de secretaris van het productschap;
e. ondernemer : degene, die een onderneming drijft, waarvoor het productschap is ingesteld;
f. garnalen : garnalen van de soort Crangon crangon ;
g. aanvoeren : het als eerste eigenaar voor de eerste keer of het met behulp van de spanvisserij aan land brengen van garnalen;
h. aanvoerder : de ondernemer, die met een in Nederland geregistreerd vissersvaartuig of op andere wijze garnalen aanvoert;
i. afslag : een veiling van vis of visproducten;
j. fonds : het fonds ingesteld krachtens .
Artikel 1a
Onder het productschap ressorterende ondernemers zijn wegens de uitoefening van hun bedrijfsactiviteiten in de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 aan en ten behoeve van het productschap een heffing verschuldigd volgens de in de artikel 2 vermelde heffingsgrondslagen met de daarbij behorende tarieven. De berekening en de wijze van betaling vinden plaats, zoals in de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2006 is bepaald.
1.
Een ondernemer is per kilogram aangevoerde garnalen, die onder de controleplicht vallen voor controle op de indeling in de bij of krachtens de verordening (EG) nr. 2406/96 voorgeschreven versheidsklassen en grootteklassen voor garnalen voor eerste verhandeling, aan en ten behoeve van het productschap een heffing verschuldigd van € 0,01.
2.
Een in Nederland gevestigde ondernemer die garnalen koopt van een ondernemer als bedoeld in het vorige lid, is over alle door hem van die ondernemer voor menselijke consumptiedoeleinden gekochte hoeveelheden garnalen aan en ten behoeve van het productschap een heffing verschuldigd van € 0,01 per kg.
3.
Indien de garnalen in gepelde toestand worden aangevoerd of in gepelde toestand worden gekocht van een aanvoerder, al dan niet door tussenkomst van een afslag, wordt het aantal aangevoerde en gekochte kilogrammen ter bepaling van de verschuldigde heffing(en) vermenigvuldigd met een factor 3.
1.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2011. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2010, treedt deze verordening in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt deze terug tot en met 1 januari 2011.
2.
Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening financiering garnalenpromotie 2011.
Rijswijk, 30 september 2010
voorzitter
secretaris