Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening etikettering rundvlees en rundvleesproducten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 28 september 2007. U leest nu de tekst die gold op 27 september 2007.
Verordening etikettering rundvlees en rundvleesproducten
Het Bestuur van het Produktschap voor Vee en Vlees heeft,
gelet op artikel 3 van het Landbouwkwaliteitsregeling etikettering rundvlees,
op 12 november 1997 vastgesteld de navolgende
VERORDENING
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder Landbouwkwaliteitsbesluit etikettering rundvlees Verordening 1760/2000 Verordening (EG) nr. 1760/2000 Verordening (EG) nr. 820/97
a. productschap : Productschap Vee en Vlees;
b. voorzitter : voorzitter van het productschap;
c. Besluit : (Stb. 1997, 445);
d. : van het Europees Parlement en de Raad van 17 juli 2000 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen en inzake de etikettering van rundvlees en rundvleesproducten en tot intrekking van van de Raad (PbEG L 204).
1.
Het productschap neemt de productspecificatie uitsluitend in behandeling voor de goedkeuring als bedoeld in artikel 2 van het besluit indien deze documentatie bevat waarin een beschrijving van de specificatie en de daarop van toepassing zijnde controleprocedures zijn opgenomen, die voldoet aan de eisen gesteld in artikel 16, eerste en tweede lid van Verordening 1760/2000.
2.
De handelaar of vereniging is verplicht alle door het productschap gevraagde informatie binnen de door het productschap gestelde termijnen te overleggen.
3.
De voorzitter kan de goedkeuring onder voorwaarden verlenen.
4.
De handelaar of vereniging is verplicht elke wijziging in de productspecificatie onverwijld aan het productschap te melden.
1.
De handelaar of vereniging draagt de controledienst bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de regeling ter erkenning bij het productschap voor door toezending van alle informatie die nodig is, om te beoordelen of aan de vereisten, die voor erkenning zijn gesteld in de regeling, is voldaan.
2.
De controledienst is verplicht alle door het productschap gevraagde informatie binnen de door het productschap gestelde termijnen te overleggen.
3.
Het productschap kan de controledienst voor bepaalde tijd en voor onbepaalde tijd erkennen.
Artikel 4
De handelaar of vereniging is verplicht zich aan de procedures van de productspecificatie te houden.
Artikel 5
Het etiket mag over het dier, waarvan het vlees afkomstig is, geen andere informatie bevatten dan door het handboek wordt verantwoord en mag behoudens goedkeuring door het productschap geen andere informatie bevatten dan in artikel 16 van Verordening 1760/2000 is bepaald.
1.
Indien uit rapportages blijkt dat de handelaar of vereniging de productspecificatie niet heeft gevolgd, is de handelaar of vereniging verplicht uitvoering te geven aan de door het productschap te nemen maatregelen.
2.
De maatregelen bedoeld in het eerste lid kunnen inhouden dat:
a. de handelaar of vereniging wordt opgedragen het betreffende rundvlees of de betreffende rundvleesproducten terug te halen en de etiketten te verwijderen en/of
b. het betreffende rundvlees of de betreffende rundvleesproducten opnieuw, overeenkomstig de productspecificatie, van etiketten te voorzien;
dan wel dat
c. het productschap extra voorwaarden aan de productspecificatie verbindt; of
d. het productschap de goedkeuring van de productspecificatie tijdelijk of permanent intrekt.
3.
Indien een etiket wordt gevoerd zonder voorafgaande overeenkomstig deze verordening gegeven goedkeuring, is de houder van het betreffende rundvlees verplicht het betreffende rundvlees of de betreffende rundvleesproducten, op eerste aanwijzing van het productschap, terug te nemen uit de markt en de etiketten te verwijderen.
1.
Deze verordening kan worden aangehaald als: de Verordening etikettering rundvlees en rundvleesproducten.
2.
Deze verordening treedt in werking op de dag na die van haar afkondiging in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Voor het bestuur
Voorzitter
Secretaris