Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 7a
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening eiproducten 2003 (PPE)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 12 november 2006. U leest nu de tekst die gold op 11 november 2006.
Verordening eiproducten 2003 (PPE)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren,
overwegende dat uitvoering dient te worden gegeven aan de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen nr. 89/437/EEG van 20 juni 1989 inzake hygiëne- en gezondheidsvraagstukken bij de bereiding en het in de handel brengen van eiproducten, heeft,
gelet op de artikelen 71, 93 en 95 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en op de artikelen 5, 6, 7 en 8 van de Instellingsverordening Productschap Pluimvee en Eieren 1998-1,
op 10 april 2003 vastgesteld de navolgende
VERORDENING
Artikel 1
Deze verordening neemt over de terminologie van de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen nr. 89/437/EEG (gepubliceerd in het Publikatieblad nr. L 212/87 van 22.7.1989) inzake hygiëne- en gezondheidsvraagstukken bij de bereiding en het in de handel brengen van eiproducten, zoals deze thans luidt, of in de toekomst zal luiden en verstaat verder onder: artikel 7
1. richtlijn : de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen nr. 89/437/EEG (gepubliceerd in het Publikatieblad nr. L 212/87 van 22.7.1989) inzake hygiëne- en gezondheidsvraagstukken bij de bereiding en het in de handel brengen van eiproducten;
2. ondernemer : degene die een onderneming drijft, waarvoor het Productschap Pluimvee en Eieren is ingesteld;
3. productschap : het Productschap Pluimvee en Eieren;
4. voorzitter : de voorzitter van het productschap;
5. vloeibare eiproducten : A. de producten die zijn verkregen uit eieren, uit bestanddelen van eieren of mengsels daarvan, na verwijdering van schaal en vliezen, die bestemd zijn voor menselijke consumptie en die met inachtneming van het in van deze verordening bepaalde, andere levensmiddelen en/of additieven mogen bevatten;
      B. a. Heelei: bestaande uit de gehele ei-inhoud;
        b. Eidooier: bestaande uit het geel van het ei;
        c. Eiwit: bestaande uit het wit van het ei;
6. bevroren eiproducten : de producten, als bedoeld onder 5, welke op een blijvende temperatuur van niet hoger dan -12° C zijn gebracht;
7. diepgevroren eiproducten : de producten als bedoeld onder 5, welke een vaste vorm hebben verkregen door bevriezing in daartoe geschikte apparatuur op zodanige wijze, dat het temperatuur traject van maximale kristallisatie snel wordt doorlopen en het product, na thermische stabilisatie, in het thermische centrum een temperatuur van -18° C heeft bereikt, waarna het bij -18°C of lager wordt opgeslagen;
8. geconcentreerde eiproducten : de producten als bedoeld onder 5, welke door onttrekking van water minder vloeibaar zijn geworden;
9. gedroogde eiproducten : de producten als bedoeld onder 5, welke door onttrekking van water een poedervorm hebben verkregen;
10. kristaleiwit : de producten als bedoeld onder 5.B.c., welke door onttrekking van water d.m.v. de plaatdroogmethode een vaste vorm hebben verkregen;
11. Inrichting : inrichting die is erkend voor de vervaardiging en/of behandeling van eiproducten;
12. het in de handel brengen : het in voorraad hebben of het uitstallen met het oog op de verkoop, het te koop aanbieden, de verkoop, de aflevering, of elke andere wijze van in de handel brengen;
13. pasteurisatie : een door of vanwege het productschap goedgekeurde thermische behandeling, die de vernietiging van pathogene kiemen waarborgt en welke behandeling dient plaats te vinden in een inrichting;
14. charge : een in één ononderbroken arbeidsgang in één pasteur gepasteuriseerde hoeveelheid eiproducten;
15. chargenummer : een volgnummer, aangevende de charge.
Artikel 2
Deze verordening is niet van toepassing op:
a. eet- of drinkwaren die zijn bereid uit eiproducten en bestemd zijn voor de eindverbruiker;
b. eiproducten die zijn bereid in ambachtelijke werkplaatsen, winkels of restaurants, en die zonder verdere behandeling worden gebruikt voor de bereiding van eet- of drinkwaren die bestemd zijn voor:
1. rechtstreekse aflevering, niet via tussenpersonen, aan de eindverbruiker, of
2. gebruik ter plaatse, direct na de bereiding.
1.
Het is aan ondernemers verboden te handelen in strijd met het bepaalde in deze verordening.
2.
De door de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur op grond van artikel 15 van de Warenwet (Stb. 1988, 360) getroffen Warenwetregeling Eiprodukten (EEG)(Stcrt. 1991, 240) respectievelijk de algemene maatregel van bestuur die genoemde regeling zal vervangen, worden met ingang van hun respectievelijke datum van inwerkingtreding geacht geheel in deze verordening ingelast te zijn en daarvan deel uit te maken.
1.
Een erkenning om eiproducten te bereiden en in de handel te brengen wordt een ondernemer door de voorzitter op aanvraag verleend indien de inrichting van de ondernemer voldoet aan de in de bijlagen 1 en 2 van deze verordening genoemde voorschriften en onder gelijktijdige toekenning van een erkenningsnummer, waartoe kan dienen het door de Voorzitter op grond van de Registratieverordening groothandel in eieren en eiproducten en eiproductenindustrie 1999 toegekende registratienummer.
2.
De in bet eerste lid bedoelde erkenning wordt ingetrokken indien de ondernemer niet voldoet aan de voorschriften van de richtlijn.
1.
De ondernemer is verplicht aan het productschap een opgave te verstrekken van elke opslagplaats, waar hij eiproducten opslaat of bewaart.
2.
Het is de ondernemer verboden om eiproducten, welke zich in Nederland in het vrije verkeer bevinden, op te slaan of te bewaren in een opslagplaats, waarvan hij geen opgave heeft gedaan overeenkomstig het eerste lid van dit artikel.
Artikel 6
Onverminderd het bepaalde in artikel 4 dient iedere ondernemer die een vergunning heeft ontvangen om als eiproductenfabrikant op te treden een fabricageregister bij te houden, waarin de volgende gegevens moeten worden vermeld:
a. datum van fabricage;
b. hoeveelheid en aard van het gefabriceerde product;
c. aard van een eventuele voorbehandeling;
d. het chargenummer, hetwelk aan een gepasteuriseerde productie-eenheid is toegekend.
Artikel 7
De in deze verordening bedoelde voor menselijke consumptie bestemde eiproducten mogen uitsluitend de in lid 3 bedoelde additieven bevatten, zulks met inachtneming van de daarbij vermelde gehaltes en de daarbij genoemde voorwaarden.
Andere dan de in lid 3 genoemde toevoegingen mogen slechts aanwezig zijn, indien zij een gevolg zijn van de toevoeging van eet- en drinkwaren, als bedoeld in artikel 1 onder 5, voor zover en voor zoveel zij in die eet- en drinkwaren zijn toegelaten.
2. in afwijking van het bepaalde in lid 1 mogen de eiproducten, indien daarin door de afnemer(s) andere dan de in lid 3 genoemde toevoegingen worden verlangd, deze toevoegingen bevatten, indien is en wordt voldaan aan de voorwaarde dat op de verpakking van de eiproducten wordt vermeld:
a. de naam (namen) van de bedoelde toevoeging(en), alsmede de woorden halffabrikaat, bestemd voor", aangevuld met de naam van de waar, waarin de eiproducten zullen worden verwerkt;
b. de onder a bedoelde toevoegingen moeten krachtens de voorschriften van de Warenwet zijn toegelaten in de waar, waarin de eiproducten zullen worden verwerkt.
3. De toevoegingen als bedoeld in lid 1 zijn de volgende technische hulpstoffen:
1. suikerverwijdering
- glucose oxydase q.s.
- katalase q.s.
- waterstof peroxyde sporen
2. viscositeitsregelaars
- pepsine sporen  
- papaïne sporen uitsluitend in gepasteuriseerd eiwit
3. vetsplitser
- lipase sporen uitsluitend in eiwit
4. stabilisator
- aluminiumsulfaat max 30mg/kg, uitgedrukt in aluminium uitsluitend in gepasteuriseerd eiwit
4. De in dit artikel genoemde additieven zijn toegestaan totdat overeenkomstig de procedure van artikel 12 van de richtlijn door de Raad van de Europese Gemeenschappen een besluit is genomen, waarna de middels dat besluit geregelde additieven zullen zijn toegestaan.
Artikel 7a
De ondernemer, die niet gedurende alle werkdagen, uitgezonderd feestdagen, eiproducten bereidt is verplicht, 24 uur voordat hij eiproducten gaat bereiden, dit te melden aan de door het bestuur aangewezen dienst.
1.
Het toezicht op de naleving van de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften wordt namens het productschap uitgeoefend door een door het bestuur aangewezen dienst of door het bestuur aangewezen personen.
2.
Ondernemers zijn verplicht:
a. aan de door het Bestuur aangewezen dienst of aan de door het Bestuur aangewezen personen al die gegevens te verstrekken of te doen verstrekken, die naar diens/hun oordeel nodig is/zijn voor de vervulling van diens/hun taak;
b. aan de door het bestuur aangewezen dienst of aan de door het Bestuur aangewezen personen inzage te geven of te doen geven van die boeken en bescheiden, die naar diens/hun oordeel nodig is voor de vervulling van diens/hun taak;
c. aan de door het bestuur aangewezen dienst of aan de door het Bestuur aangewezen personen te allen tijde toegang te geven of te doen geven tot hun bedrijfsruimten en tot die plaatsen of vervoermiddelen, waar e.q. waarin voorraden, tot het bedrijf van de ondernemer behorende, zijn opgeslagen e.q. worden vervoerd;
d. te gedogen dat controleurs van de door het bestuur aangewezen dienst of de door het Bestuur aangewezen personen monsters nemen uit de voorraden (waaronder begrepen verpakkingsmateriaal) van het bedrijf van de ondernemer, ongeacht de plaats waar of waarin zich die voorraden bevinden en de ondernemer zal alsdan de van hem gevorderde medewerking verlenen overeenkomstig de aanwijzingen en toezicht van die controleurs of aangewezen personen.
3.
De in het eerste lid bedoelde personen zijn bevoegd berechtingsrapporten ten behoeve van tuchtrechtelijke afhandeling op te maken.
Artikel 9 [Vervalt per 12-11-2006]
Op overtredingen van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden als tuchtrechtelijke maatregelen gesteld:
a. een berisping;
b. een geldboete van ten hoogste € 4.500,--, welke geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk kan worden opgelegd;
c. openbaarmaking van de tuchtbeschikking op kosten van de veroordeelde.
1.
De door het productschap uit hoofde van deze verordening verkregen gegevens omtrent ondernemingen worden in handen gesteld van de voorzitter van het productschap, zij worden, behoudens aan personeelsleden van het secretariaat van het productschap; alsmede ten behoeve van de handhaving van het bepaalde in deze verordening, niet verder bekendgemaakt.
2.
De door de voorzitter aangewezen dienst of personen dien(t)(en), ter bescherming van de privacy van de ondernemer, vertrouwelijk en op verantwoorde wijze om te gaan met de uit hoofde van het toezicht verkregen gegevens.
1.
Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening eiproducten 2003 (PPE)".
2.
Deze verordening zal worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
3.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na publicatie. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 juli 2003, treedt deze verordening, met uitzondering van artikel 9, in werking op de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 juli 2003.
Voor het bestuur,
voorzitter
secretaris