Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. – Begripsbepalingen
Artikel 2. – Beslagregister voor gerechtsdeurwaarders
Artikel 3. – Doel
Artikel 4. – Verantwoordelijkheid
Artikel 5. – Bewerker
Artikel 6. – Gebruik beslagregister
Artikel 7. – Inschrijving in het beslagregister
Artikel 8. – Raadpleging van het beslagregister
Artikel 9. – Toegang
Artikel 10. – Geheimhouding
Artikel 11. – Beveiliging
Artikel 12. – Bewaren en vernietigen van gegevens
Artikel 13. – Reglement
Artikel 14. – Citeertitel
Artikel 15. – Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening digitaal beslagregister voor gerechtsdeurwaarders

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Verordening digitaal beslagregister voor gerechtsdeurwaarders
De ledenraad van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG),
Overwegende dat de KBvG tot taak heeft de bevordering van een goede beroepsuitoefening door de leden;
Gelet op de artikelen 57, tweede lid, en 80 van de Gerechtsdeurwaarderswet;
Gezien het ontwerp van het bestuur en de toelichting daarvan;
Gehoord het advies van de algemene ledenvergadering van de KBvG;
Stelt de navolgende verordening vast:
Artikel 1. – Begripsbepalingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a) Beslagregister: het digitaal systeem voor de inschrijving van de door het bestuur van de KBvG bij Reglement aangewezen beslagen die zijn gelegd door een gerechtsdeurwaarder in het kader van de uitoefening van zijn wettelijke taak als openbaar ambtenaar;
b) Gerechtsdeurwaarder: de gerechtsdeurwaarder in de zin van artikel 1, onder c, van de Gerechtsdeurwaarderswet of waarnemend gerechtsdeurwaarder in de zin van artikel 23, eerste lid, van de Gerechtsdeurwaarderswet;
c) Opdrachtgever: de partij die de opdracht tot het verrichten van een ambtshandeling verstrekt aan de gerechtsdeurwaarder;
d) Reglement: het Reglement digitaal beslagregister voor gerechtsdeurwaarders zoals is vastgesteld op grond van artikel 13;
e) Schuldenaar: iedere natuurlijk of niet-natuurlijk persoon die in rechte wordt betrokken of ten laste van wie een in het beslagregister ingeschreven beslag (mede) is gelegd;
f) SNG: de Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders die ten behoeve van een gerechtsdeurwaarder persoonsgegevens verwerkt.
Artikel 2. – Beslagregister voor gerechtsdeurwaarders
Het bestuur van de KBvG is verantwoordelijk voor de inrichting van een beslagregister, waarvan de gerechtsdeurwaarder verplicht gebruik maakt.
Artikel 3. – Doel
Het beslagregister heeft ten doel:
1 e te voorkomen dat de schuldeiser, in onwetendheid omtrent de beslagpositie van de schuldenaar, proces- en/of executiekosten maakt, althans die kosten zoveel mogelijk te beperken;
2 e te bevorderen dat de beslagvrije voet van de schuldenaar op de juiste wijze wordt vastgesteld en toegepast.
1.
Het bestuur van de KBvG is verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer van het beslagregister, de wijze waarop toegang tot het beslagregister wordt verkregen, de controle op de toegang tot de gegevensverwerkingen in het beslagregister aan de hand van autorisaties, het treffen van passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens in het beslagregister te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking alsmede de uitbesteding van de uitvoering van het (technisch) beheer van het beslagregister door de SNG.
2.
De gerechtsdeurwaarder is verantwoordelijk voor de eigen gegevensverwerking, waaronder die van persoonsgegevens, in het beslagregister. Voorts is de gerechtsdeurwaarder verantwoordelijk voor de verdere verwerking van persoonsgegevens die verkregen wordt door de raadpleging van het beslagregister dan wel naar aanleiding van een verzoek aan een andere gerechtsdeurwaarder om nadere inlichtingen.
3.
De gerechtsdeurwaarder is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door hem in het beslagregister ingeschreven gegevens. Bij Reglement kunnen hierover nadere regels worden gesteld.
4.
De gerechtsdeurwaarder draagt ervoor zorg dat de schuldenaar of andere betrokkene, over wie persoonsgegevens zijn opgenomen in het beslagregister de hem of haar toekomende rechten, zoals neergelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens, daadwerkelijk kan uitoefenen. Bij Reglement worden hierover nadere regels gesteld.
Artikel 5. – Bewerker
In opdracht van het bestuur van de KBvG en van de gerechtsdeurwaarder is de SNG belast met de uitvoering van de gegevensverwerking in het beslagregister zoals bepaald in deze verordening.
1.
Voor het realiseren van de in artikel 3 genoemde doeleinden schrijft de gerechtsdeurwaarder overeenkomstig artikel 7 elk door hem gelegd beslag in het beslagregister in, raadpleegt hij overeenkomstig artikel 8 het beslagregister voorafgaand aan het verrichten van een reeds opgedragen ambtshandeling en informeert hij overeenkomstig artikel 8, vierde lid, voordat hij zijn ministerie verleent, zijn opdrachtgever omtrent de beslagpositie van de schuldenaar. Het informeren van de opdrachtgever op grond van de gegevens uit het beslagregister omvat slechts de mededeling dat de beslagpositie van de schuldenaar voldoet aan het criterium uit artikel 8, vierde lid.
2.
De in het vorige lid genoemde inschrijving, raadpleging en de informatievoorziening aan de opdrachtgever vinden plaats overeenkomstig de gevallen en op de wijze bij of krachtens deze verordening bepaald.
1.
De gerechtsdeurwaarder schrijft het door hem gelegde beslag binnen drie werkdagen na het gelegde beslag in het beslagregister in. Hij schrijft elke wijziging in een beslag, met inachtneming van hetgeen daaromtrent bij Reglement nader is bepaald, en de doorhaling daarvan in binnen drie werkdagen nadat hij met die wijziging of doorhaling bekend werd.
2.
Onder wijziging in een beslag is ook begrepen elke wijziging in de hoogte van de beslagvrije voet.
3.
Een werkdag als bedoeld in het eerste lid is een dag, niet zijnde een zaterdag, zondag, algemeen erkende feestdag in de zin van de Algemene termijnenwet of een daarmee gelijkgestelde dag als bedoeld in artikel 3, tweede en derde lid, van de Algemene termijnenwet.
4.
De verplichte inschrijving van een beslag geldt alleen ten aanzien van een beslagsoort zoals nader omschreven bij Reglement.
5.
De inschrijving vermeldt de datum van het beslag, de wijziging of de opheffing daarvan, de naam van het gerechtsdeurwaarderskantoor waaraan de inschrijvende gerechtsdeurwaarder is verbonden, het dossiernummer of ander kenmerk waaronder het beslag in de administratie van dat kantoor is opgenomen, het burgerservicenummer of, indien het een niet-natuurlijk persoon betreft het nummer van de Kamer van Koophandel, waarmee de schuldenaar kan worden geïdentificeerd. En voor zover de inschrijving betrekking heeft op een verhaalsbeslag vermeldt de inschrijving tevens de som tot verhaal waarvoor het beslag is gelegd.
6.
Bij Reglement wordt nader bepaald welke overige gegevens de inschrijving omvat.
7.
Heeft de gerechtsdeurwaarder gerede twijfel omtrent de juistheid van de door een andere gerechtsdeurwaarder ingeschreven gegevens, dan deelt hij deze andere gerechtsdeurwaarder dat zo spoedig mogelijk mee, onder opgave van redenen.
1.
De verplichte raadpleging van het beslagregister voorafgaand aan het verrichten van een reeds opgedragen ambtshandeling geldt alleen ten aanzien van ambtshandelingen zoals bij Reglement nader bepaald.
2.
De termijn tussen de voorafgaande raadpleging en de daaropvolgende ambtshandeling wordt nader bepaald bij Reglement.
3.
Blijken ten laste van de schuldenaar twee of meer beslagen te zijn gelegd, dan is de gerechtsdeurwaarder bevoegd de gerechtsdeurwaarder die het oudste executoriale beslag heeft gelegd, dan wel met de inning en verdeling van de executieopbrengst is belast, nadere inlichtingen te vragen en verstrekt de laatste deze onverwijld. De inlichtingen strekken niet verder dan nodig om een redelijke schatting van de verhaalbaarheid van de vordering te vergemakkelijken. Dienaangaande kunnen bij Reglement nadere regels worden gesteld.
4.
In ieder geval indien de gerechtsdeurwaarder bij raadpleging blijkt dat ten aanzien van de schuldenaar gegevens zijn geregistreerd waaruit redelijkerwijs voorzienbaar is dat de vordering waarop de opgedragen ambtshandeling betrekking heeft bij onveranderde omstandigheden niet binnen drie jaren na die raadpleging op de schuldenaar kan worden verhaald, dan informeert de gerechtsdeurwaarder aantoonbaar de opdrachtgever omtrent dit vooruitzicht. Wenst de opdrachtgever in weerwil daarvan dat de ambtshandeling wordt verricht, dan kan de gerechtsdeurwaarder de ambtshandeling slechts uitvoeren indien de opdrachtgever aantoonbaar heeft bevestigd dat hij bij zijn oorspronkelijk verzoek volhardt.
1.
De gerechtsdeurwaarder heeft rechtstreeks toegang tot het beslagregister voor zover noodzakelijk voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van een beslag daarin en de raadpleging daarvan, zoals bedoeld in artikel 7 respectievelijk artikel 8.
2.
Onverminderd zijn verantwoordelijkheid kan de gerechtsdeurwaarder anderen, op zijn kantoor en onder zijn gezag werkzaam, autoriseren tot toegang tot het beslagregister, zowel ter inschrijving, wijziging, doorhaling als ter raadpleging en voor zover hiertoe noodzakelijk.
Artikel 10. – Geheimhouding
De gerechtsdeurwaarder deelt wat hij bij raadpleging van het beslagregister verneemt uitsluitend met derden, voor zover dit noodzakelijk is voor het verrichten van ambtshandelingen, in de zin van artikel 2 van de Gerechtsdeurwaarderswet. De gerechtsdeurwaarder houdt richting de opdrachtgever geheim wat hij bij raadpleging van het beslagregister verneemt, behoudens het doen van de melding overeenkomstig artikel 8, vierde lid. De gerechtsdeurwaarder staat in voor de geheimhouding door anderen die krachtens zijn autorisatie toegang tot het beslagregister hebben.
Artikel 11. – Beveiliging
Het bestuur van de KBvG en de gerechtsdeurwaarder dragen zorg dat de SNG alle passende technische en organisatorische maatregelen neemt om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de gevoelige aard van de persoonsgegevens die worden verwerkt en voldoen in ieder geval aan de van toepassing zijnde normen voor de Nederlandse overheid en de richtsnoeren van het College Bescherming Persoonsgegevens met betrekking tot de beveiliging van persoonsgegevens.
Artikel 12. – Bewaren en vernietigen van gegevens
Een in het beslagregister doorgehaalde inschrijving is uitsluitend te raadplegen door de gerechtsdeurwaarder die het betreffende beslag heeft doorgehaald. De gegevens worden definitief uit het beslagregister verwijderd en vernietigd na het verstrijken van een bij reglement bepaalde termijn.
1.
Het bestuur van de KBvG is bevoegd tot het geven van nadere regels betreffende het in deze verordening behandelde onderwerp.
2.
Het bestuur van de KBvG stelt deze nadere regels vast bij reglement na de verkregen goedkeuring van de ledenraad.
Artikel 14. – Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening digitaal beslagregister voor gerechtsdeurwaarders.
Artikel 15. – Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede maand na die van de dag van de bekendmaking door plaatsing in de Staatscourant.