Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Algemene bepalingen
+ § 2. Registratie
+ § 3. Periodieke controle
+ § 4. Inrichtingseisen
+ § 5. Eisen ten aanzien van gerookte paling
+ § 6. Eisen ten aanzien van de verkoop
+ § 7. Administratieve eisen
+ § 8. Overige bepalingen
+ § 9. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening dagvers gerookte paling 2000

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Verordening dagvers gerookte paling 2000
Het bestuur van het Productschap Vis heeft,
gelet op de artikelen 93, 95 en 102 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie, en de artikelen 5 en 6 van de Instellingsverordening Productschap Vis en artikel 15, lid 6 van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen op 27 januari 2000 de navolgende verordening vastgesteld.
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
Productschap : het Productschap Vis;
Voorzitter : de voorzitter van het productschap;
Ondernemer : degene die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;
Paling : vis behorende tot het geslacht Anguilla;
Verpakking : het verpakkingsmateriaal waarin een waar wordt verpakt alvorens die waar ten verkoop wordt aangeboden waarbij dat verpakkingsmateriaal de waar geheel of ten dele bedekt of kan bedekken, maar zodanig dat de inhoud niet kan worden veranderd zonder dat het verpakkingsmateriaal wordt geopend op aangetast;
Voorverpakte paling : de verkoopeenheid die bestemd is als zodanig aan de eindverbruiker of aan een instelling te worden afgeleverd en bestaan uit gerookte paling en zijn verpakking;
Verhandelen : het te koop aanbieden, uitstallen, verkopen, afleveren, voorhanden of in voorraad hebben van paling;
Bevoegde instantie : de directeur van het dienstonderdeel Keuringsdienst van Waren (KvW) van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA);
Controlerende instantie : de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA), dienstonderdeel Keuringsdienst van Waren (KvW);
Instellingen : restaurants, ziekenhuizen, kantines en andere soortgelijke instellingen;
Verkooppunt : een verkooppunt waar de ondernemer op gezette tijden verkoopt zoals een winkel, kraam of verkoopwagen.
Artikel 2
Het bepaalde bij of krachtens deze verordening is uitsluitend van toepassing ten aanzien van de ondernemer die overeenkomstig het bepaalde in deze verordening is geregistreerd.
Artikel 3
In afwijking van artikel 15, eerste lid, onder b, van de Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen mag gerookte paling die niet is voorverpakt zodanig worden vervoerd of in voorraad worden gehouden dat de temperatuur van de paling ten hoogste 25°C bedraagt.
1.
De registratie als bedoeld in artikel 2 wordt schriftelijk aangevraagd bij de voorzitter.
2.
De aanvraag gaat ten minste vergezeld van:
a. de resultaten van drie microbiologische controles van gerookte paling die gerookt is in het bedrijf van de betrokken ondernemer, welke controles uitgevoerd worden door een door de bevoegde instantie erkend laboratorium;
b. een opgave van het aantal en het volledige adres van de verkooppunten van de betrokken ondernemer; in het geval het een ambulant verkooppunt betreft worden tevens de dagen van de week opgegeven waarop vanuit het verkooppunt de verkoop plaatsvindt.
3.
De drie microbiologische controles worden gedurende de maand voorafgaande aan de aanvraag met tussenpozen van ten minste een week uitgevoerd.
4.
Ten behoeve van de microbiologische controles wordt onmiddellijk na het rookproces een monster van de gerookte paling genomen overeenkomstig de Warenwetregeling Monsterneming .
5.
De voorzitter gaat, namens het bestuur, over tot registratie van de ondernemer indien:
a. de bedrijfsruimte van de ondernemer voldoet aan de eisen vermeld in & 4 van deze verordening ;
b. uit elk van de drie microbiologische controles blijkt dat de gerookte paling na 24 uur bewaard te zijn geweest op een temperatuur van 25°C de volgende normen niet overschrijdt:
Soort kiem Norm
mesofiel kiemgetal < 1000/g
stafylococcen < 50/g
enterobacteriacea < 100/g
gisten < 100/g
schimmels < 100/g
6.
In afwijking van het bepaalde in het vijfde lid kan de voorzitter, namens het bestuur, de aanvraag afwijzen indien de registratie van de ondernemer eerder is doorgehaald op grond van artikel 6.
7.
De voorzitter verstrekt, namens het bestuur, aan de geregistreerde ondernemer een registratiebewijs en voor elk door hem opgegeven verkooppunt een gewaarmerkt afschrift van het registratiebewijs.
8.
Op het registratiebewijs, waarvan het model door de voorzitter, namens het bestuur, wordt vastgesteld, worden ten minste de volgende gegevens vermeld:
a. de datum van registratie;
b. de naam van de ondernemer;
c. het aantal en het volledige adres van de door de ondernemer opgegeven verkooppunten;
d. de dagen waarop vanuit een ambulant verkooppunt de verkoop plaatsvindt.
9.
De voorzitter stelt, namens het bestuur, een lijst op van de geregistreerde ondernemers.
10.
Op de lijst worden ten minste de in het achtste lid bedoelde gegevens vermeld.
11.
De lijst en elke wijziging van de gegevens als bedoeld in het achtste lid wordt door de voorzitter, namens het bestuur, meegedeeld aan de bevoegde instantie,
1.
De ondernemer deelt elke wijziging van de gegevens die vermeld staan op het aan hem verstrekte registratiebewijs schriftelijk mee aan de voorzitter.
2.
De mededeling gaat vergezeld van het aan de ondernemer verstrekte originele registratiebewijs en alle aan hem verstrekte gewaarmerkte afschriften van het registratiebewijs.
3.
De voorzitter verstrekt, namens het bestuur, aan de ondernemer een gewijzigd registratiebewijs en gewaarmerkte afschriften van het gewijzigde registratiebewijs overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, zevende en achtste lid.
Artikel 6
De registratie wordt door de voorzitter, namens het bestuur, doorgehaald indien de ondernemer niet voldoet aan de eisen gesteld bij of krachtens deze verordening.
1.
De ondernemer laat ten minste tweemaal per jaar, gerekend vanaf de datum van registratie, de microbiologische controle als bedoeld in artikel 4 in enkelvoud herhalen door een door de bevoegde instantie erkend laboratorium; de controles worden uitgevoerd met een tussenpoos van ten minste vier maanden.
2.
De 0ndernemer draagt er zorg voor dat de resultaten van deze controle door het laboratorium rechtstreeks worden toegezonden aan de voorzitter.
3.
De ondernemer houdt de resultaten van de microbiologische controles als bedoeld in het eerste lid ten minste één jaar ter beschikking van de controlerende instantie.
1.
De rookkast waarin de paling wordt gerookt is voorzien van een thermograaf die gemakkelijk kan worden afgelezen.
2.
Het warmtegevoelige deel van de thermograaf bevindt zich in de rookkast in de zone waar de temperatuur het laagst is.
3.
De werking van de thermograaf wordt regelmatig gecontroleerd.
4.
De ondernemer houdt de door de thermograaf geregistreerde temperatuurgegevens ten minste twee jaar ter beschikking van de controlerende instantie.
1.
De paling wordt gerookt bij een temperatuur van ten minste 70°C.
2.
De temperatuur wordt tijdens het rookproces geregistreerd met een thermograaf als bedoeld in artikel 8.
3.
Na het roken moet de paling geheel gaar zijn.
4.
Na het roken wordt de paling snel afgekoeld tot een temperatuur van ten hoogste 25°C.
Artikel 10
De gerookte paling wordt op de dag waarop deze het rookproces heeft ondergaan zodanig vervoerd of in voorraad gehouden dat de temperatuur van de paling ten hoogste 25° bedraagt.
1.
De gerookte paling die niet is verkocht of afgeleverd op de dag waarop deze het rookproces heeft ondergaan wordt aan het eind van deze dag voorverpakt.
2.
Bij de verhandeling van de voorverpakte paling wordt, met inachtneming van de bij of krachtens het Warenwetbesluit etikettering van levensmiddelen gestelde regels, de verpakkingsdatum, de uiterste consumptiedaturn en de bewaartemperatuur van ten hoogste 7°C gebezigd.
3.
De in het tweede lid bedoelde vermeldingen worden duidelijk zichtbaar en gemakkelijk leesbaar aangebracht en kunnen niet door vegen worden uitgewist.
4.
De voorverpakte paling wordt zodanig vervoerd of in voorraad gehouden dat de temperatuur van de paling ten hoogste 7°C bedraagt.
1.
Gerookte paling die in afwijking van het bepaalde in artikel 15, eerste lid, onder b, van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen is vervoerd of in voorraad is gehouden wordt uitsluitend te koop aangeboden, verkocht of afgeleverd aan eindverbruikers of instellingen.
2.
Gerookte paling als bedoeld in het eerste lid wordt uitsluitend uitgestald op, of verkocht of afgeleverd vanuit, de op het registratiebewijs vermelde verkooppunten en - voor zover het een ambulant verkooppunt betreft - op de op het registratiebewijs vermelde dagen.
3.
Het tweede lid is niet van toepassing voor zover de gerookte paling rechtstreeks wordt verkocht en afgeleverd aan instellingen.
Artikel 13
Op elk verkooppunt is te allen tijden een gewaarmerkt registratiebewijs aanwezig dat op verzoek wordt getoond aan de controlerende instantie.
1.
De ondernemer administreert dagelijks de volgende gegevens:
a. de hoeveelheid paling die gerookt is;
b. de hoeveelheid gerookte paling die verkocht is;
c. de hoeveelheid voorverpakte paling.
2.
De ondernemer houdt de in het eerste lid bedoelde gegevens ten minste twee jaar ter beschikking van de controlerende instantie.
1.
De ondernemer treft de nodige maatregelen om aan het bepaalde bij of krachtens deze verordening te voldoen.
2.
De ondernemer ziet erop toe dat het bepaalde bij of krachtens deze verordening wordt nageleefd.
Artikel 16
De in deze verordening gestelde regels binden naast de ondernemer mede de bij de ondernemer werkzame personen.
1.
De voorzitter is, namens het bestuur, belast met de uitvoering van het bepaalde bij of krachtens deze verordening.
2.
De voorzitter kan, namens het bestuur, nader regels vaststellen ter uitvoering van het bepaalde ten aanzien van:
- de registratie, als bedoeld in artikel 4 van deze verordening;
- de microbiologische controle, als bedoeld in artikel 7 van deze verordening;
- de administratieve eisen, als bedoeld in artikel 14 van deze verordening;
- het treffen van de nodige maatregelen, als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van deze verordening;
- het toezien door de ondernemer, als bedoeld in artikel 15, tweede lid, van deze verordening.
1.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
2.
De Verordening dagvers gerookte paling wordt ingetrokken.
3.
De Verordening kan worden aangehaald als Verordening dagvers gerookte paling 2000.
Namens het bestuur van het Productschap,
voorzitter
secretaris