Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening classificatiemerken slachtzeugen 2003

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 13 november 2011. U leest nu de tekst die gold op 12 november 2011.
Verordening classificatiemerken slachtzeugen 2003
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,
gelet op de artikelen 93, eerste lid, 95, 102 en 104 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en de artikelen 10, 12, 13 en 14 van de Instellingsverordening Productschap Vee en Vlees 1999-I,
op 14 mei 2003 vastgesteld de navolgende
VERORDENING
Artikel 1
Voor de toepassing van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt verstaan onder: bijlage kolom VII, van de bijlage kolom III, van de bijlage kolom VII, van de bijlage kolom III, van de bijlage artikel 2
1. productschap : het Productschap Vee en Vlees;
2. voorzitter : de voorzitter van het productschap;
3. classificatieorganisatie : De organisatie die door het productschap belast is met de classificatie;
4. slachtzeugen : a. voor onmiddellijke slachting bestemde vrouwelijke varkens met een gewicht van 100 kilogram of meer, die tenminste éénmaal gebigd hebben; b. voor onmiddellijke slachting bestemde volwassen mannelijke varkens met een gewicht van 150 kilogram of meer;
5. gewicht : koud geslacht gewicht van de slachtzeug;
6. contractant : degene, die met het productschap een overeenkomst inzake classificatie van slachtzeugen heeft gesloten;
7. bijlage : de bij deze verordening behorende ;
8. technisch classificeren : het, met inachtneming van het bij of krachtens deze verordening bepaalde en overeenkomstig , indelen van geslachte zeugen in kwaliteitsklassen;
9. administratief classificeren : het, met inachtneming van het bij of krachtens deze verordening bepaalde en overeenkomstig , indelen van geslachte zeugen in kwaliteitsklassen;
10. technische kwaliteitsklasse : een kwaliteitsklasse, als bedoeld in ;
11. administratieve kwaliteitsklasse : een kwaliteitsklasse, als bedoeld in ;
12. classificatiemerk : een, ingevolge , van deze verordening, vastgesteld merk;
13. classificateur : medewerker van de classificatie- organisatie die slachtvarkens classificeert.
Artikel 2
Het bestuur stelt merken vast die bestemd zijn om op de karkassen van geclassificeerde slachtzeugen van contractanten te worden aangebracht ten bewijze van de technische kwaliteitsklasse(n) waarin die slachtzeugen zijn ingedeeld.
1.
Het classificatiemerk wordt door een classificateur aangebracht op ieder door hem technisch en administratief geclassificeerde slachtzeug of op delen daarvan, en zulks
a. ter keuze van de betrokken contractant, hetzij op de beide lenden, hetzij op de beide achterpoten, en bovendien
b. ten verzoeke en ter keuze van de betrokken contractant op de beide hammen, schouders of karbonaden.
2.
Behoudens het in het eerste lid bepaalde is het verboden op geslachte slachtzeugen of delen daarvan enig classificatiemerk aan te brengen.
1.
Het is verboden aangebrachte classificatiemerken geheel of gedeeltelijk te verwijderen, te veranderen of onleesbaar te maken, dan wel anderszins enigerlei handeling te verrichten waardoor zij niet meer in voldoende mate kunnen worden afgelezen.
2.
Onverminderd het bepaalde bij of krachtens enig ander wettelijk voorschrift, gelden de, in het eerste lid, gestelde verbodsbepalingen niet voor:
a. de contractant, indien en voor zover hij handelingen als bedoeld in het eerste lid ten behoeve van de verkoop in het klein of van de verricht;
b. de uiteindelijke verbruiker;
c. de classificateur, indien deze een onjuist classificatiemerk heeft aangebracht. De classificateur dient vervolgens het correcte classificatiemerk aan te brengen.
3.
Het is verboden handelingen als bedoeld in het eerste lid te doen verrichten.
4.
Onverminderd het bepaalde bij of krachtens enig ander wettelijk voorschrift, geldt de in het derde lid gestelde verbodsbepaling niet voor:
a. de contractant, indien en voor zover hij handelingen als bedoeld in het eerste lid ten behoeve van de verkoop in het klein of van de vleeswarenbereiding, doet verrichten;
b. de uiteindelijke verbruiker.
1.
Het voorhanden of in voorraad hebben van voor de aanbrenging van classificatiemerken bestemde of geschikte stempels, of andere hiertoe geschikte werktuigen, is verboden.
2.
Onverminderd het bepaalde bij of krachtens enig ander wettelijk voorschrift, geldt de in het eerste lid gestelde verbodsbepaling niet:
a. voor de classificatieorganisatie;
b. voor wat betreft het voorhanden hebben van door de classificatieorganisatie aan een classificateur uitgegeven stempels of andere werktuigen:
1e. voor de classificateur;
2e. voor de contractant, indien en voor zover hij bedoelde stempels of andere werktuigen in een bijzonderlijk tot bewaring daarvan bestemde, door de betrokken classificateur afgesloten en uitsluitend voor deze toegankelijke bergruimte of -plaats, voorhanden heeft.
Artikel 6
De classificateur vermeldt de resultaten op een lijst. Op deze lijst moet ten minste vermeld worden:
a. de naam en het adres van de contractant
b. een per slachtdag gespecificeerde opgave van het aantal technisch en administratief geclassificeerde slachtzeugen
c. per slachtzeug het oormerknummer of het volgnummer met de daarbij behorende technische en administratieve kwaliteitsklasse.
Artikel 7
Degene die slachtzeugen, welke na slachting technisch en administratief zijn geclassificeerd, van een mester heeft gekocht, is verplicht, desgevraagd, binnen drie weken na de slachting aan die mester de technische en administratieve kwaliteitsklasse waarin elke slachtteug is ingedeeld, volledig en naar waarheid schriftelijk mede te delen.
Artikel 8
De bij of krachtens deze verordening gestelde regelen zijn bindend voor:
1. de natuurlijke of rechtspersonen, die de ondernemingen drijven, waarvoor het productschap is ingesteld en de bij die ondernemingen werkzame personen;
2. andere dan de onder 1 bedoelde natuurlijke en rechtspersonen, voor zover deze handelingen verrichten die bedrijfsmatig in de aldaar bedoelde ondernemingen plegen te worden verricht.
1.
Het toezicht op de naleving van de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften wordt namens het productschap uitgeoefend door een door het bestuur aangewezen dienst of door het bestuur aangewezen personen.
2.
Ondernemers zijn verplicht:
a. aan de door het bestuur aangewezen dienst of aan de door het bestuur aangewezen personen al die gegevens te verstrekken of te doen verstrekken, die naar diens/hun oordeel nodig is/zijn voor de vervulling van diens/hun taak;
b. aan de door het bestuur aangewezen dienst of aan de door het bestuur aangewezen personen inzage te geven of te doen geven van die boeken en bescheiden, die naar diens/hun oordeel nodig is/zijn voor de vervulling van diens/hun taak;
c. aan de door het bestuur aangewezen dienst of aan de door het bestuur aangewezen personen te allen tijde toegang te geven of te doen geven tot hun bedrijfsruimten en vervoermiddelen, waar dan wel waarin voorraden, tot het bedrijf van de ondernemer behorende, zijn opgeslagen dan wel worden vervoerd;
d. te gedogen dat controleurs van de door het bestuur aangewezen dienst of de door het bestuur aangewezen personen, monsters nemen uit de voorraden, waaronder begrepen verpakkingsmateriaal, van het bedrijf van de ondernemer, ongeacht de plaats waar of waarin zich die voorraden bevinden. De ondernemer zal alsdan de van hem gevorderde medewerking verlenen overeenkomstig de aanwijzingen en het toezicht van die controleurs of aangewezen personen.
3.
De in het eerste lid, bedoelde personen zijn bevoegd berechtingrapporten ten behoeve van tuchtrechtelijke afhandeling op te maken.
4.
De be- of verwerker is verplicht tot betaling van de kosten van het toezicht. Deze kosten worden door de toezichthoudende instantie in rekening gebracht.
5.
Op de krachtens het tweede lid verstrekte gegevens is het bepaalde in artikel 2, leden 6, 7 en 8 van de Verordening algemene bepalingen PVV 2003 van toepassing.
1.
Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld.
2.
De tuchtrechtelijke maatregelen bedoeld in lid 1 zijn:
a. een berisping;
b. een geldboete van ten hoogste € 4.500,--, welke geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk kan worden opgelegd;
c. openbaarmaking van de tuchtbeschikking op kosten van de veroordeelde.
Artikel 11
Het bestuur is met de uitvoering van het bij of krachtens deze verordening bepaalde belast en in verband daarmede bevoegd:
a. omtrent de in deze verordening geregelde onderwerpen nadere voorschriften te geven, en
b. voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen van het bij of krachtens deze verordening bepaalde geheel of gedeeltelijk ontheffing te verlenen en aan zodanige ontheffing voorwaarden te verbinden, waarvan niet-, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming tot gevolg heeft dat de betreffende ontheffing geacht wordt te zijn vervallen; en
c. een verleende ontheffing in te trekken.
Artikel 12
Verordening classificatiemerken slachtzeugen 1982 wordt ingetrokken.
1.
Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening classificatiemerken slachtzeugen 2003".
2.
Na inwerkingtreding van deze verordening berusten de uitvoeringsregelingen van de Verordening classificatiemerken slachtzeugen 1982 op deze verordening.
3.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2003. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 juli 2003, treedt zij in werking op de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 juli 2003, met uitzondering van artikel 10.
Voor het bestuur,
Voorzitter,
.
secretaris