Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 19
Artikel 20
Artikel 21
Artikel 22
Artikel 23
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening classificatie slachtvarkens (PVV) 2011

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 22 juni 2014. U leest nu de tekst die gold op 21 juni 2014.
Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 14 december 2011, houdende voorschriften betreffende de classificatie van slachtvarkens (Verordening classificatie slachtvarkens (PVV) 2011)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees,
Gelet op de artikelen 93 en 102 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikelen 10 en 11 van het Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees, de Verordening (EG) Nr. 1249/2008 van de Commissie van 10 december 2008 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor de communautaire indelingsschema's voor runder-, varkens- en schapenkarkassen en voor de mededeling van de prijzen daarvan (Pb L 337), en Verordening (EG) Nr. 1234/2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten ("integrale-GMO-verordening") (Pb L 299),
Gehoord de Adviescommissie Varkens,
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder: Besluit nationaal uitbetalingssysteem naar kwaliteit (PVV) 2011 artikel 16 van de Verordening slachting en weging slachtvarkens (PVV) 2011 artikel 5, zesde lid, van de Verordening slachting en weging slachtvarkens (PVV) 2011 artikelen 5 12 13 van de Verordening slachting en weging slachtvarkens (PVV) 2011
a. productschap : Productschap Vee en Vlees;
b. bestuur : bestuur voor het productschap;
c. voorzitter : voorzitter van het productschap;
d. ondernemer : degene die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;
e. varkenshouder : de ondernemer die een onderneming drijft waarin slachtvarkens worden gehouden;
f. slachtvarkens : voor onmiddellijke slachting bestemde dieren, behorende tot de familie der Suidae;
g. zware slachtvarkens : - vrouwelijke slachtvarkens met een levend gewicht van 130 kg of meer, die ten minste eenmaal gebigd hebben, of - volwassen mannelijke slachtvarkens met een levend gewicht van 150 kg of meer;
h. slachtrisico : het risico van schade dat na de slachting wordt geleden in verband met de gehele of gedeeltelijke afkeuring, de voorwaardelijke goedkeuring of de uitbening door of in opdracht van de keuringsinstantie;
i. slachtrisicoverzekeraar : een rechtspersoon, die het slachtrisicoverzekeringsbedrijf in overeenstemming met het bepaalde bij of krachtens de uitoefent;
j. be- of verwerker : de be- of verwerker van vlees die varkens slacht of doet slachten;
k. leverancier : degene die voor eigen rekening en risico slachtvarkens aan een be- of verwerker verkoopt;
l. SEUROP-klasse : een klasse als bedoeld in het indelingsschema in bij deze verordening, aangevende het geraamde aandeel mager vlees in procenten van het gewicht van het geslachte varken;
m. type : een type als bedoeld in het indelingsschema in bij deze verordening, aangevende de mate van bespierdheid van het geslachte varken;
n. classificatie : het, met inachtneming van het bij of krachtens deze verordening bepaalde, indelen van het geslachte varken: - in SEUROP-klasse, met behulp van de onder r., bedoelde classificatieapparatuur; - in type op grond van een visuele beoordeling;
o. classificatieorganisatie : de organisatie die door het productschap belast is met de classificatie;
p. classificateur : medewerker van de classificatieorganisatie die slachtvarkens classificeert;
q. classificatiemerk : een merk als bedoeld in , bestaande uit een label of een stempe| waaruit het type of de SEUROP-klasse dan wel het percentage mager vlees blijkt;
r. classificatieapparatuur : apparatuur als bedoeld in , en nader omschreven in het Besluit melding en verwerking gegevens classificatie, slachting en weging slachtvarkens (PVV) 2011;
s. weegwerktuig : weegwerktuig met inbegrip van de daaraan gekoppelde apparatuur, die functies van het weegwerktuig uitvoert;
t. aandeel mager vlees : de verhouding tussen: - het totale gewicht van de rode dwarsgestreepte spieren, voor zover die met een mes kunnen worden afgescheiden, enerzijds en - het gewicht van het karkas anderzijds, als bepaald overeenkomstig artikel 23, Verordening (EG) Nr. 1249/2008 van de Commissie van 10 december 2008 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor communautaire indelingsschema's runder-, varkens-, en schapenkarkassen en voor de mededeling van de prijzen daarvan (Pb L 337);
u. uitbetalen naar kwaliteit : uitbetalen van slachtvarkens op basis van de classificatiegegevens;
v. basisprijs : prijs per kilogram geslacht gewicht die als uitgangspunt dient voor de toepassing van prijskortingen en prijstoeslagen, gebaseerd op het ;
w. weegdocument, factuur : bescheiden als bedoeld in ;
x. volgnummers : nummers die per dag de volgorde aangeven waarin slachtvarkens na de slachting gewogen zijn;
y. weeggegevens : het door het weegwerktuig vastgestelde gewicht, de toegepaste tarrering en de gewichtscorrecties als bedoeld in ;
z. warm geslacht gewicht : het overeenkomstig het gestelde in de , en bepaalde gewicht;
aa. classificatiegegevens : gegevens omtrent het type, het mager vleespercentage en de SEUROP-klasse;
bb. identificatiegegevens : nummer van het individueel oormerk, bedrijfsoormerk, of het volgnummer, ter identificatie van een slachtvarken of een koppel slachtvarkens.
Wet op het financieel toezicht Bijlage I Bijlage II
1.
Iedere be- of verwerker die:
a. op jaarbasis berekend ten minste 10.000 varkens slacht of doet slachten, of
b. op ten minste 2 dagen per kalenderweek telkens 100 varkens slacht of doet slachten, of
c. op jaarbasis berekend ten minste 1.500 varkens slacht of doet slachten op een slachtplaats waar een classificateur aanwezig is,
draagt er zorg voor dat ten aanzien van deze varkens classificatie plaatsvindt.
2.
De be- of verwerker hoeft geen zorg te dragen voor de classificatie van zware slachtvarkens.
3.
Onverminderd het bepaalde bij of krachtens enig ander wettelijk voorschrift geldt het in het eerste lid bepaalde niet met betrekking tot:
a. slachtvarkens die aan een slachtrisicoverzekeraar ter verzekering tegen slachtrisico zijn aangeboden, maar door hem niet zijn verzekerd, en
b. in nood gedode varkens.
1.
De classificatie naar SEUROP-klasse en naar type wordt namens het bestuur uitgevoerd door de classificatieorganisatie. De classificatieorganisatie wordt door het bestuur bij toesluit aangewezen.
2.
Het bestuur kan bij besluit een advies geven met betrekking tot het uitbetalen van slachtvarkens die naar kwaliteit zijn ingedeeld op basis van SEUROP-klasse en type zoals vermeld in Bijlage I en II bij deze verordening.
1.
De be- of verwerker draagt er zorg voor dat het weegwerktuig op een zodanige wijze met de classificatieapparatuur verbonden is, dat het de weeg- en identificatiegegevens per slachtvarken direct, volledig en ongecorrigeerd aan de classificatieapparatuur doorgeeft.
2.
De be- of verwerker stelt de classificatieorganisatie de benodigde ruimte ter beschikking voor het plaatsen van de classificatieapparatuur.
3.
De voorzitter kan namens het bestuur bij besluit nadere voorschriften vaststellen ten aanzien van de in het eerste en tweede lid bedoelde apparatuur.
4.
De be- of verwerker draagt er zorg voor dat de in het eerste lid bedoelde gegevens in ieder geval, de weeggegevens, het slachtmerk, dan wel het volgordenummer bevatten.
Indien ter identificatie het volgordenummer aan de classificatieapparatuur wordt doorgegeven, dan dient dit nummer tevens, per slachtvarken, naast het slachtmerk op het weegdocument en de factuur vermeld te worden.
5.
Het bestuur kan bij besluit nadere voorschriften vaststellen ten aanzien van het door be- of verwerker ter beschikking stellen aan het productschap van de classificatie-, weeg- en identificatiegegevens van alle slachtvarkens.
1.
Ter bepaling van het percentage mager vlees wordt gebruik gemaakt van de in artikel 1, onder r., bedoelde classificatieapparatuur.
2.
Het in het eerst, lid bedoelde classificatieapparaat mag uitsluitend gebruikt worden door de classificatieorganisatie.
3.
Het bestuur stelt bij besluit nadere voorschriften vast omtrent de te hanteren formule ter bepaling van het percentage mager vlees.
Artikel 6
Het is de be- of verwerker niet toegestaan enige handeling te verrichten of te doen verrichten waardoor de registratie van de classificatiegegevens onmogelijk wordt of onjuist wordt beïnvloed.
Artikel 7
De be- of verwerker draagt er zorg voor dat bij het geheel of gedeeltelijk uitvallen van de in artikel 4, tweede lid, genoemde apparatuur het bedrijfsproces normaal doorgang kan blijven vinden.
1.
Het bestuur stelt bij besluit de classificatiemerken vast die op de slachtvarkens moeten worden aangebracht ten bewijze van ten aanzien van het slachtvarken ge registreerde classificatiegegevens. Tevens stelt het bestuur voorschriften vast betreffende de aanbrenging van de classificatiemerken.
2.
De be- of verwerker draagt er zorg voor dat de classificatiemerken op de geclassificeerde slachtvarkens worden aangebracht, waarbij de vastgestelde SEUROP-klasse of het vastgestelde mager vleespercentage, afgerond op de wijze als omschreven in artikel 12, weergegeven dient te worden.
3.
Indien de be- of verwerker het vastgestelde type op de geclassificeerde varkens aanbrengt, hij is daartoe niet gehouden, dan doet hij dit voor alle geclassificeerde varkens.
4.
Het is niet toegestaan om in strijd met de waarheid aanduidingen betreffende het type, de SEUROP-klasse of het percentage mager vlees op het slachtvarken aan te geven.
1.
Het is niet toegestaan classificatiemerken op slachtvarkens of de delen daarvan aan te brengen of te doen aanbrengen.
2.
Onverminderd het bepaalde bij of krachtens enig ander wettelijk voorschrift geldt het in het eerste lid, bepaalde niet:
a. voor de be- of verwerker die het classificatiemerk aanbrengt of doet aanbrengen overeenkomstig de instructies van de classificatieorganisatie en wel op beide helften van ieder geclassificeerd slachtvarken op het zwoerd van de achterschenkel of de ham;
b. voor de classificateur die het classificatiemerk aanbrengt op beide helften van ieder geclassificeerd slachtvarken op het zwoerd van de achterschenkel of de ham.
1.
Het is verboden aangebrachte classificatiemerken geheel of gedeeltelijk te verwijderen, te veranderen, onleesbaar te maken of anderszins enigerlei handeling te verrichten waardoor zij niet meer in voldoende mate als zodanig kunnen worden onderkend.
2.
Onverminderd het bepaalde bij of krachtens enig ander wettelijk voorschrift geldt het in het eerste lid bepaalde niet voor:
a. de be- of verwerker indien en voor zover hij handelingen als in het eerste lid omschreven ten behoeve van verkoop in het klein of van de vleeswarenbereiding verricht;
b. de classificateur, dan wel de be- of verwerker en diens ondergeschikten, handelend overeenkomstig de instructies van de classificatieorganisatie, ten aanzien van een aangebracht classificatiemerk dat niet de juiste indeling volgens de in de Bijlagen I en II genoemde indelingsschema's weergeeft, indien en voor zover tegelijkertijd ter correctie een classificatiemerk wordt aangebracht dat de juiste indeling weggeeft.
3.
Het is verboden handelingen, bedoeld in het eerste lid, te doen verrichten.
4.
Onverminderd het bepaalde bij of krachtens enig ander wettelijk voorschrift, geldt het in het derde lid bepaalde met voor de be- of verwerker, indien en voor zover hij handelingen, bedoeld in het eerste lid, ten behoeve van de verkoop in het klein of van de vleeswarenbereiding doet verrichten.
1.
Met uitzondering van de classificatieorganisatie is het eenieder verboden de classificatieapparatuur als bedoeld in artikel 1, onder r., en de voor de aanbrenging van classificatiemerken bestemde of geschikte labels of stempels te gebruiken.
2.
Onverminderd het bepaalde bij of krachtens enig ander wettelijk voorschrift geldt het in het eerste lid bepaalde niet voor de be- of verwerker die uitgegeven labels of stempels onder toezicht van de classificatieorganisatie gebruikt.
Artikel 12
Indien slachtvarkens naar kwaliteit worden uitbetaald, vermeldt de be- of verwerker per slachtvarken de navolgende gegevens op het weegdocument of factuur:
a. met betrekking tot slachtvarkens waarvan het warm geslacht gewicht meer dan 73,5 kilogram doch minder dan 107,5 kilogram bedraagt, het percentage mager vlees, bedoeld in Bijlage I , afgerond op hele procenten en wel naar boven indien het cijfer van het gemeten percentage achter de komma 5 of meer bedraagt en naar beneden indien dat cijfer achter de komma minder dan 5 bedraagt;
b. het type.
Artikel 13
Onverminderd het in artikel 12 bepaalde is degene die slachtvarkens, die na slachting zijn geclassificeerd, van een varkenshouder onder conditie van uitbetaling naar kwaliteit heeft gekocht, verplicht desgevraagd binnen drie weken na de slachting aan die varkenshouder per slachtvarken het percentage mager vlees, bedoeld in Bijlage I , alsmede de type-indeling van het slachtvarken volledig en naar waarheid schriftelijk mede te delen.
Artikel 14
De be- of verwerker op wiens bedrijf varkens geclassificeerd worden bewaard gedurende ten minste één jaar op overzichtelijke wijze een door de classificatieorganisatie gedagtekende en voor akkoord getekende of geparafeerde classificatielijst. Deze classificatielijst moet naast de naam en het adres van de be- of verwerker, per slachtvarken de volgende gegevens bevatten:
a. het nummer van het individueel oormerk, dan wel het bedrijfsoormerk;
b. het percentage mager vlees, als bedoeld in Bijlage I , afgerond overeenkomstig het bepaalde in artikel 12;
c. het type.
1.
De be- of verwerker verleent de classificatieorganisatie alle medewerking met betrekking tot de classificatie.
2.
De be- of verwerker geeft wijzigingen in de bedrijfsvoering die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de classificatiewerkzaamheden zo spoedig mogelijk aan de classificatieorganisatie door.
3.
De be- of verwerker stelt de classificatieorganisatie een door de classificatieorganisatie af te sluiten, en alleen voor deze toegankelijke, vochtvrije ruimte ter beschikking. Deze ruimte moet voldoende groot zijn om zowel te kunnen dienen als opslagruimte, als voor het kunnen uitoefenen van de benodigde administratieve werkzaamheden.
4.
De be- of verwerker stelt de door de classificatieorganisatie benodigd geachte elektriciteit en water om niet ter beschikking.
5.
De be- of verwerker meldt de geplande tijden van slachtingen aan de classificatieorganisatie.
6.
De be- of verwerker draagt zorg voor zodanige arbeidsomstandigheden dat de classificateur zijn werkzaamheden goed kan verrichten.
7.
De be- of verwerker is verplicht tot betaling van de kosten van de dienstverlening door de classificatieorganisatie. Deze kosten worden door de classificatieorganisatie in rekening gebracht.
1.
Het is niet toegestaan de aanduiding "kwaliteitsuitbetaling volgens PVV-advies" of enige aanduiding van soortgelijke strekking op weegdocumenten, facturen of anderszins te vermelden of te doen vermelden.
2.
Onverminderd het bepaalde bij of krachtens enig ander wettelijk voorschrift geldt het in het eerste lid bepaalde niet voor de be- of verwerker die alle door hem op basis van uitbetaling naar kwaliteit gekochte slachtvarkens geheel conform het nationaal uitbetalingssysteem naar kwaliteit uitbetaalt, op de weegdocumenten of facturen de basisprijs vermeldt.
3.
De be- of verwerker die, in geval van uitbetalingen naar kwaliteit, niet uitbetaalt overeenkomstig het in het tweede lid bedoelde systeem, geeft op de weegdocumenten of facturen het door hem gehanteerde uitbetalingssysteem aan.
1.
Het toezicht op de naleving van de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften wordt namens het productschap uitgeoefend door een door het bestuur aangewezen dienst of door het bestuur aangewezen personen.
2.
De be- of verwerker is verplicht:
a. aan de aangewezen toezichthouders al die gegevens te verstrekken of te doen verstrekken, die nodig zijn voor de vervulling van hun taak;
b. aan de aangewezen toezichthouders inzage te geven of te doen geven van die boeken en bescheiden, die nodig zijn voor de vervulling van hun taak;
c. aan de aangewezen toezichthouders te allen tijde toegang te geven of te doen geven tot hun bedrijfsruimten en vervoermiddelen waar of waarin voorraden, tot het bedrijf van de ondernemer behorende, zijn opgeslagen of worden vervoerd;
d. te gedogen dat de aangewezen toezichthouders monsters nemen uit de voorraden, waaronder begrepen verpakkingsmateriaal, van het bedrijf van de ondernemer, ongeacht de plaats waar of waarin zich die voorraden bevinden. De ondernemer zal alsdan de van hem gevorderde medewerking verlenen overeenkomstig de aanwijzingen en het toezicht van die toezichthouders;
e. voor het overige alle medewerking te verlenen ter vervulling van de aan de toezichthouders opgedragen taak.
3.
De in het eerste lid, bedoelde personen zijn bevoegd berechtingrapporten ten behoeve van tuchtrechtelijke afhandeling op te maken.
Artikel 18
Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze, verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld zoals voorzien in de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie .
Artikel 19
De bij of krachtens deze verordening gestelde regelen zijn bindend voor:
a. de natuurlijke- of rechtspersonen die ondernemingen drijven waarvoor het productschap is ingesteld en de bij deze ondernemingen werkzame personen;
b. andere dan de onder a., bedoelde natuurlijke- of rechtspersonen, voor zover deze handelingen verrichten die bedrijfsmatig in de aldaar bedoelde ondernemingen plegen te worden verricht.
1.
De voorzitter kan namens het bestuur in uitzonderlijke gevallen en voor zo ver het doel van de verordening zich daartegen niet verzet, vrijstelling of op aanvraag ontheffing verlenen van de verplichting als bedoeld in artikel 8.
2.
Aan een vrijstelling of ontheffing als bedoeld in het eerste lid kunnen voorschriften of voorwaarden worden verbonden.
3.
Een verleende ontheffing als bedoeld in het eerste lid kan te allen tijde door de voorzitter worden ingetrokken.
4.
De bij of krachtens de Verordening classificatie slachtvarkens 2003 verleende en op dit moment van kracht zijnde ontheffingen, worden geacht te zijn verleend bij of krachtens deze verordening.
Artikel 21
De besluiten als bedoeld in de artikelen 3, eerste en tweede lid, 4, derde en vijfde lid, 5, derde lid, en 8, eerste lid, worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
1.
De Verordening classificatie slachtvarkens 2003 wordt ingetrokken.
2.
De Verordening classificatie slachtvarkens 2003 blijft van toepassing op overtredingen die zijn begaan vóór de inwerkingtreding van deze verordening.
1.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening classificatie slachtvarkens (PVV) 2011.
2.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 2 april 2012.
Zoetermeer, 14 december 2011
voorzitter
secretaris