Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening Bosschap bestrijding nonvlinder 2003

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 15 juli 2006. U leest nu de tekst die gold op 14 juli 2006.
Verordening Bosschap Bestrijding Nonvlinder 2003
Het bestuur van het Bosschap;
Gelet op de artikelen 93 en 95 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 2, 8, 9 en 10 van de Instellingsverordening Bosschap;
BESLUIT VAST TE STELLEN de navolgende
VERORDENING
1.
Onverminderd het bepaalde bij of krachtens de Verordening Bosschap Bestrijding Dennenscheerder 2003 en de Verordening Bosschap Bestrijding Insectenplagen in Picea en Larix 2003 is het verboden hout, dat zich in een door het bestuur van het Bosschap aangewezen gebied bevindt buiten dat gebied te brengen of te doen brengen.
2.
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder hout mede begrepen schors van hout.
Artikel 2
Het bepaalde in artikel 1 geldt niet ten aanzien van geheel ontschorst hout.
1.
Het bestuur van het Bosschap kan van het verbod bedoeld in artikel 1 ontheffing verlenen.
2.
Aan de ontheffing kunnen voorschriften, voorwaarden en beperkingen worden verbonden.
3.
Het is verboden terzake van een aanvrage om ontheffing onjuiste of onvolledige gegevens te verstrekken.
4.
De in lid 3 genoemde gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waartoe zij worden verstrekt.
Artikel 4
Het bestuur kan nadere regelen stellen ter uitvoering van deze verordening.
Artikel 5
De bepalingen van deze verordening zijn mede van toepassing op natuurlijke en rechtspersonen voorzover zij handelingen verrichten welke bedrijfsmatig in bosbouwondernemingen plegen te worden verricht.
Artikel 6
Overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening is een strafbaar feit.
Artikel 7
Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Bosschap bestrijding nonvlinder 2003.
Artikel 8
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die der afkondiging in het Mededelingen- en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 9
De Verordening Bosschap Bestrijding Nonvlinder 1986, goedgekeurd door de minister van Landbouw en Visserij bij beschikking no. J 1596 d.d. 20 maart 1986 wordt ingetrokken.
Zeist, 29 januari 2003
voorzitter
secretaris