Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Verbods- en gebodsbepalingen
+ § 2. Bepaling inzake werkingsfeer
+ § 3. Tuchtrechtelijke bepalingen
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening Bosschap Bestrijding Dennenscheerder 2006

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 18 mei 2008. U leest nu de tekst die gold op 17 mei 2008.
Verordening van het Bosschap van 8 december 2005, houdende regels ter zake van de bestrijding van de dennenscheerder (Verordening Bosschap Bestrijding Dennenscheerder 2006)
Het bestuur van het Bosschap;
Gelet op de artikelen 93, 95, en 104 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en artikel 5 van het Instellingsbesluit Bosschap 2003;
Besluit:
Artikel 1
Het is verboden in de door het bestuur van het Bosschap aangewezen gemeenten in het tijdvak van 15 mei tot 15 augustus:
a. hout, behorende tot de pinussoorten, te laten liggen of gestapeld te houden;
b. geheel of gedeeltelijk ontwortelde of gebroken houtopstand, behorende tot de pinussoorten, aanwezig te hebben.
1.
Het bepaalde in artikel 1 geldt niet ten aanzien van:
a. geheel ontschorst hout en hout dat in water ligt;
b. hout, als bedoeld in artikel 1, onder a en houtopstand als bedoeld in artikel 1, onder b, waarvan de grootste doorsnede niet meer dan 7 cm bedraagt;
c. hout, als bedoeld in artikel 1, onder a en houtopstand, als bedoeld in artikel 1, onder b, met een grootste doorsnede van meer dan 7 cm, mits gespreid aanwezig in pinusbos en mits de hoeveelheid welke op enige uitgestrektheid van 100 m bij 100 m aaneengesloten pinusbos van dezelfde onderneming is, niet groter is dan 15 bomen of boomdelen; met dien verstande dat voor een uitgestrektheid met andere afmetingen een evenredig aantal geldt;
d. hout geveld in enig jaar in de periode van 15 juli tot 15 november daarop volgend, mits zich in dit hout in het daaropvolgende tijdvak van 15 mei tot 15 augustus geen moedergangen van de dennenscheerder met broedsel van dit insect bevinden.
2.
In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, onder c, is het toegestaan de bomen of boomdelen die ten hoogste op enige uitgestrektheid van 100 m bij 100 m aanwezig zijn, gestapeld aanwezig te hebben, indien de gestapelde bomen of boomdelen kennelijk dienen als vangstammen.
1.
Het bestuur van het Bosschap kan van het verbod, bedoeld in artikel 1 ontheffing verlenen.
2.
Ontheffingen ten aanzien van vaste houtopslagplaatsen, houtstapelplaatsen en terreinen, welke daarmee gelijk zijn te stellen, kunnen worden verleend voor een periode van te hoogste vijf jaren.
3.
Aan de ontheffing kunnen voorwaarden, voorschriften en beperkingen worden verbonden.
4.
Het bestuur van het Bosschap is bevoegd de ontheffing geheel of gedeeltelijk in te trekken, indien een doelmatige bestrijding van de dennenscheerder zulks naar zijn oordeel noodzakelijk maakt; één en ander in overeenstemming met de Algemene Wet Bestuursrecht .
1.
Het bestuur van het Bosschap is, indien een overmatige populatie van de dennenscheerder daartoe aanleiding geeft, danwel indien een ernstige toename van de populatie van de dennenscheerder gezien de gezondheidstoestand van de pinusbossen moet worden gevreesd, bevoegd tot het opleggen van de verplichting tot:
a. het leggen van vangstammen afkomstig van bomen van het geslacht Pinus en/of
b. het verwijderen van sterk kwijnende bomen behorende tot het geslacht Pinus.
2.
Het bestuur van het Bosschap is bevoegd, geheel of gedeeltelijk, ontheffing te verlenen van de verplichtingen bedoeld in lid 1.
3.
Het bestuur van het Bosschap is bevoegd, de ontheffing geheel of gedeeltelijk in te trekken, indien een doelmatige bestrijding van de dennenscheerder zulks naar zijn oordeel noodzakelijk maakt; één en ander in overeenstemming met de Algemene Wet Bestuursrecht .
Artikel 5
Het bestuur van het Bosschap kan nadere regelen stellen ter uitvoering van deze verordening.
Artikel 6
De bepalingen van deze verordening zijn mede van toepassing op natuurlijke en rechtspersonen voorzover zij handelingen verrichten welke bedrijfsmatig in ondernemingen als bedoeld in de Registratieverordening Bosschap 2006 plegen te worden verricht.
1.
Overtredingen van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn feiten waarvoor een tuchtrechtelijke maatregel kan worden opgelegd.
2.
Een tuchtrechtelijke maatregel als bedoeld in lid 1 kan uitsluitend door het Tuchtgerecht van het Bosschap worden opgelegd.
1.
Het toezicht van de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften wordt uitgeoefend door de Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, via daartoe door het bestuur van het Bosschap benoemde controleurs van de AID (hierna te noemen: de controleurs).
2.
Het toezicht als bedoeld in lid 1 wordt uitgeoefend in die gevallen, waarin ten minste het vermoeden bestaat dat een onderneming zich aan de naleving van één of meer voorschriften onttrekt.
3.
Ondernemingen als bedoeld in de registratieverordening Bosschap 2006 zijn in het kader van het toezicht als bedoeld in lid 1 en lid 2 verplicht: -
aan de controleurs al die gegevens te verstrekken of te doen verstrekken, welke naar het oordeel van de controleurs nodig zijn voor de vervulling van hun taak-
aan de controleurs inzage te geven of te doen geven van die boeken en bescheiden, welke naar hun oordeel nodig zijn voor de vervulling van hun taak-
aan de controleurs te allen tijde toegang te geven of te doen geven tot hun bedrijfsruimten en tot andere plaatsen, wanneer dat naar het oordeel der controleurs nodig is voor de vervulling van hun functie.
Artikel 9
Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Bosschap Bestrijding Dennenscheerder 2006.
Artikel 10
De Verordening Bosschap Bestrijding Dennenscheerder d.d. 29 januari 2003 , goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking nr. TRCJZ/2003/1124 d.d. 23 april 2003, wordt ingetrokken.
Artikel 11
De Verordening treedt in werking met ingang van de dag na die der afkondiging in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Zeist, 8 december 2005
voorzitter
secretaris