Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening Bosschap bestrijding dennenscheerder 2003

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 15 juli 2006. U leest nu de tekst die gold op 14 juli 2006.
Verordening Bosschap Bestrijding Dennenscheerder 2003
Het bestuur van het Bosschap:
Gelet op de artikelen 93 en 95 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en de artikelen 2, 8, 9 en 10 van de Instellingsverordening Bosschap;
besluit vast te stellen de navolgende
VERORDENING
Artikel 1
Het is verboden in de door het bestuur van het Bosschap aangewezen gemeenten in het tijdvak van 15 mei tot 15 augustus;
a. hout, behorende tot de pinussoorten, te laten liggen of gestapeld te houden;
b. geheel of gedeeltelijk ontwortelde of gebroken houtopstand, behorende tot de pinussoorten, aanwezig te hebben.
1.
Het bepaalde in artikel 1 geldt niet ten aanzien van:
a. geheel ontschorst hout en hout dat in water ligt;
b. hout, als bedoeld in artikel 1, onder a en houtopstand als bedoeld in artikel 1, onder b, waarvan de grootste doorsnede niet meer dan 7 cm bedraagt;
c. hout, als bedoeld in artikel 1, onder a en houtopstand, als bedoeld in artikel 1, onder b, met een grootste doorsnede van meer dan 7 cm, mits gespreid aanwezig in pinusbos en mits de hoeveelheid welke op enige uitgestrektheid van 100 m bij 100 m aaneengesloten pinusbos van dezelfde onderneming is, niet groter is dan 15 bomen of boomdelen; met dien verstande dat voor een uitgestrektheid met andere afmetingen een evenredig aantal geldt;
d. hout geveld in enig jaar in de periode van 15 juli tot 15 november daaropvolgend, mits zich in dit hout in het daar opvolgende tijdvak van 15 mei tot 15 augustus geen moedergangen van de dennenscheerder met broedsel van dit insect bevinden.
2.
In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, onder c, is het toegestaan de bomen of boomdelen die ten hoogste op enige uitgestrektheid van 100 m bij 100 m aanwezig zijn, gestapeld aanwezig te hebben, indien de gestapelde bomen of boomdelen kennelijk dienen als vangstammen.
1.
Het bestuur van het Bosschap kan van het verbod, bedoeld in artikel 1 ontheffing verlenen.
2.
Ontheffingen ten aanzien van vaste houtopslagplaatsen, houtstapelplaatsen en terreinen, welke daarmee gelijk zijn te stellen, kunnen worden verleend voor een periode van te hoogste vijf jaren.
3.
Aan de ontheffing kunnen voorwaarden, voorschriften en beperkingen worden verbonden.
4.
Het bestuur van het Bosschap is bevoegd de ontheffing geheel of gedeeltelijk in te trekken indien een doelmatige bestrijding van de dennenscheerder zulks naar zijn oordeel noodzakelijk maakt; één en ander in overeenstemming met de Algemene Wet Bestuursrecht .
1.
Het bestuur van het Bosschap is, indien een overmatige populatie van de dennenscheerder daartoe aanleiding geeft dan wel indien een ernstige toename van de populatie van de dennenscheerder gezien de gezondheidstoestand van de pinusbossen moet worden gevreesd, bevoegd tot het opleggen van de verplichting tot:
a. het leggen van vangstammen afkomstig van bomen van het geslacht Pinus en/of
b. het verwijderen van sterk kwijnende bomen behorende tot het geslacht Pinus.
2.
Het bestuur van het Bosschap is bevoegd, geheel of gedeeltelijk, ontheffing te verlenen van de verplichtingen bedoeld in lid 1.
3.
Het bestuur van het Bosschap is bevoegd, de ontheffing geheel of gedeeltelijk in te trekken indien een doelmatige bestrijding van de dennenscheerder zulks naar zijn oordeel noodzakelijk maakt; één en ander in overeenstemming met de Algemene Wet Bestuursrecht .
Artikel 5
Het bestuur van het Bosschap kan nadere regelen stellen ter uitvoering van deze verordening.
Artikel 6
De bepalingen van deze verordening zijn mede van toepassing op natuurlijke en rechtspersonen voorzover zij handelingen verrichten welke bedrijfsmatig in bosbouwondernemingen plegen te worden verricht.
Artikel 7
Overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening is een strafbaar feit.
Artikel 8
Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Bosschap bestrijding dennenscheerder 2003.
Artikel 9
De Verordening Bestrijding Dennenscheerder d.d. 18 december 1996, goedgekeurd door de Minister van Landbouw en Visserij bij beschikking van 25 april 1997 no. J 973790 wordt ingetrokken.
Artikel 10
De Verordening treedt in werking met ingang van de dag na die der afkondiging in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Zeist, 29 januari 2003
voorzitter
secretaris