Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Heffingen
+ § 3. Betaling en invordering
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening Bosschap Algemene Heffing 2012

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Verordening van het Bosschap van 6 oktober 2011 houdende regels ter zake van de aan de onder de werkingssfeer van het Bosschap vallende ondernemingen op te leggen algemene heffing voor het jaar 2012 (Verordening Bosschap Algemene Heffing 2012)
Het bestuur van het Bosschap;
Gelet op artikelen 93, 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op artikel 7 van het Instellingsbesluit Bosschap;
Besluit:
Artikel 1
Deze verordening verstaat onder:
1. onderneming: onderneming waarvoor het Bosschap is ingesteld:
a. onderneming waarin de bosbouw, het bosbeheer, het natuurbeheer of de houtteelt wordt uitgeoefend;
b. bosbouwambachtonderneming als bedoeld in artikel 1, sub c van het Instellingsbesluit Bosschap;
3. register: register als bedoeld in artikel 4 van de Registratieverordening Bosschap 2010;
4. bosgrond: oppervlakten grond als bedoeld in artikel 1 vierde lid van de Registratieverordening Bosschap 2010;
5. natuurterrein: oppervlakten grond of water als bedoeld in artikel 1 vijfde lid van de Registratieverordening Bosschap 2010;
6. omzet boswerk: omzet boswerk als bedoeld in artikel 1 zesde lid van de Registratieverordening Bosschap 2010;
7. heffingsplichtige: de ondernemer wiens onderneming op 1 januari 2012 staat ingeschreven in het register;
8. basisheffing: heffing als bedoeld in artikel 7 tweede lid van het Instellingsbesluit Bosschap.
11. heffing: het totaal van de basisheffing en de hectareheffing of de omzetheffing;
12. voorzitter: de voorzitter van het Bosschap.
Artikel 2
De heffingsplichtige is voor het jaar 2012 per onderneming een basisheffing van € 40,- aan het Bosschap verschuldigd.
1.
De heffingsplichtige is voor het jaar 2012 per onderneming als bedoeld in artikel 1, onder 1.a. een hectareheffing aan het Bosschap verschuldigd van €3,02 per ha bos en van €0,09 per ha natuurgrond.
2.
Indien de oppervlakte bos- of natuurgrond niet in het register staat opgenomen, wordt deze oppervlakte geschat en wordt de heffing ambtshalve door de voorzitter opgelegd.
1.
De heffingsplichtige met betrekking tot een onderneming als bedoeld in artikel 1, onder 1.b. ontvangt voor iedere bosbouwambachtonderneming een 'formulier voor opgave omzet boswerk'.
2.
De voorzitter stelt het formulier als bedoeld in lid 1 voorafgaand vast.
3.
De voorzitter stelt het formulier als bedoeld in lid 1 voorafgaand vast.
4.
De heffingsplichtige verstrekt de op het formulier als bedoeld in lid 1 gevraagde gegevens binnen een maand na ontvangst van dit formulier.
5.
De heffingsplichtige is voor het jaar 2012 per bosbouwambachtonderneming een omzetheffing aan het Bosschap verschuldigd volgens onderstaande tariefschaal.
6.
De omzet wordt bepaald aan de hand van het "formulier voor opgave omzet boswerk 2011", waarop is aangegeven: -
de hoeveelheid omzet aan boswerk in geld (excl. BTW)-
de hoeveelheid omzet aan boswerk in m 3 gekocht of verkregen hout als bedoeld in artikel 1, zesde lid van de Registratieverordening Bosschap 2010.
Voor de bepaling van de omzet in m 3 over 2011 wordt het gekochte of verkregen hout gewaardeerd tegen € 11,90 per m 3 .
7.
Indien de omzet boswerk, als bedoeld in voorgaande leden, niet in het register staat opgenomen, wordt deze omzet geschat en wordt de heffing ambtshalve door de voorzitter opgelegd.
Artikel 5
Voor de toepassing van deze verordening wordt gebruik gemaakt van de gegevens, verstrekt krachtens de Registratieverordening Bosschap 1954, de Registratieverordening Bosschap 1957, de Registratieverordening Bosschap 1990, de Registratieverordening Bosschap 1998, de Registratieverordening Bosschap 2002 , de Registratieverordening Bosschap 2006 , de Registratieverordening Bosschap 2009 , de Registratieverordening Bosschap 2010 en de opgave van de behaalde omzet als bedoeld in artikel 4.
1.
Aan de heffingsplichtige die lid of indirect lid is van: -
de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren (verder: NVBE) of-
de Algemene Vereniging Inlands Hout (verder: AVIH)
wordt een aftrek toegestaan ter grootte van 50% van de aan de NVBE of AVIH betaalde contributie, tot een maximum van 50% van het totaal van de algemene heffing 2011.
Bij de berekening van de aftrek worden alleen de hectareheffing en omzetheffing betrokken en alleen het hectare- of omzetgerelateerde deel van de contributie aan NVBE en AVIH.
De aftrek wordt voorts slechts verleend, indien uit door NVBE en AVIH verstrekte opgaven blijkt, dat de contributie over het aan de heffing voorafgaande jaar is betaald.
2.
Onder indirecte leden van de NVBE worden in dit verband verstaan leden van de NVBE Sectie Overheden en leden van de Federatie Particulier Grondbezit, alleen en voor zover zij bos of natuur in eigendom, erfpacht, opstalrecht of vruchtgebruik hebben.
Onder directe leden van de NVBE worden in dit verband verstaan Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en De Landschappen.
3.
Andere ondernemersorganisaties kunnen ten behoeve van hun leden een verzoek bij het dagelijks bestuur van het Bosschap indienen om eveneens te worden toegelaten tot de aftrekregeling als bedoeld in het eerste lid. Toegelaten wordt een organisatie die een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is en die aan de voorwaarden voldoet zoals bedoeld in Beleidsregel 5 van het Besluit beleidsregels toezicht van de SER, juncto artikelen 3 tot en met 7 en artikel 9 van de Verordening Representativiteit Organisaties van de SER.
4.
Aan de heffingsplichtige wordt per kalenderjaar slechts eenmaal de aftrek, als bedoeld in het eerste tot en met derde lid, toegekend.
Artikel 7
Oplegging van de heffing geschiedt door of namens het bestuur door middel van toezending of uitreiking van een gedagtekende heffingsaanslag aan de heffingsplichtige.
De heffingsaanslag bevat:
a. de naam van de heffingsplichtige
b. een specificatie van het bedrag van de heffing;
c. in de daarvoor in aanmerking komende gevallen het in artikel 6 bedoelde bedrag van de aftrek;
d. het totaal van de heffingsaanslag.
1.
De heffingsplichtige voldoet de heffing binnen 30 dagen na dagtekening van de aanslag.
2.
Indien de heffingsplichtige het bepaalde in het eerste lid niet of niet geheel nakomt, ontvangt de heffingsplichtige een herinnering.
3.
Indien de heffingsplichtige de heffing binnen twee weken na dagtekening van de herinnering niet of niet geheel heeft betaald, ontvangt de heffingsplichtige een schriftelijke aanmaning om alsnog binnen 14 dagen te betalen.
4.
Indien de heffingsplichtige de heffing op basis van de in het voorgaande lid genoemde aanmaning niet of niet geheel heeft betaald, volgt invordering bij dwangbevel.
Artikel 9
Deze verordening treedt in werking met ingang 1 januari 2012.
Artikel 10
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening Bosschap Algemene Heffing 2012.
Driebergen, 6 oktober 2011
voorzitter
secretaris