{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening bijzondere heffing veeziektenfonds loopvogels (PPE) 2004

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 23 oktober 2003, houdende vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van het veeziektenfonds (PPE) voor het jaar 2004 (Verordening bijzondere heffing veeziektenfonds loopvogels (PPE) 2004)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en de artikelen 5 en 9 van de Instellingsverordening Productschap Pluimvee en Eieren 1998-I;
Besluit:
Artikel 1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
In deze verordening wordt verstaan onder: artikel 1 van Verordening productie van en handel in broedeieren en levend pluimvee 2003
productschap : het Productschap Pluimvee en Eieren;
bestuur : het bestuur van het productschap;
voorzitter : de voorzitter van het productschap;
loopvogel : loopvogel, als bedoeld in ;
kuiken : kuiken van een loopvogel;
vermeerderaar : ondernemer die zich toelegt op de productie van broedeieren van loopvogels bestemd voor de productie van loopvogels;
kuikenbroeder : ondernemer die zich toelegt. op het inleggen en uitbroeden van broedeieren en het afleveren van kuikens van loopvogels;
opfokker : ondernemer die zich toelegt op het opfokken van loopvogels;
vleesloopvogelhouder : ondernemer die zich toelegt op houden van loopvogels. voor de productie van vlees;
ondernemer : de vermeerderaar, kuikenbroeder, opfokker, of vleesloopvogel houder;
afleveren : het afleveren van loopvogels of broedeieren van de ene schakel in de sector naar de andere;
KIP : Koppel Informatiesysteem Pluimvee.
1.
De ondernemer is in het kalenderjaar 2004 aan bet productschap een heffing verschuldigd ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE.
2.
Het tarief van de in het eerste lid genoemde heffing bedraagt
a. € 0,453 per kuiken, niet ouder dan 3 dagen;
b. € 0,340 per (kuiken van een) loopvogel, ouder dan 3 dagen maar niet ouder dan 24 maanden;
c. € 0,771 per loopvogel ouder dan 24 maanden.
3.
De heffing bedoeld in het tweede lid, onderdeel a. is verschuldigd op het moment van het afleveren van het kuiken, dan wel, indien het kuiken het bedrijf van de ondernemer niet verlaat, op het moment waarop het kuiken 72 uur oud is geworden.
4.
De heffing bedoeld in het tweede lid onderdeel b. en c. is per kwartaal verschuldigd over het aantal loopvogels dat op 1 januari, 1 april, 1 juli respectievelijk 1 oktober op het bedrijf van de ondernemer aanwezig is.
1.
De door een ondernemer ingevolge deze verordening verschuldigde heffingsbedragen worden door het productschap vastgesteld aan de hand van de aan het productschap ten dienste staande gegevens zoals deze worden ontleend aan het KIP.
2.
In het geval de aan het KIP ontleende gegevens naar oordeel van het productschap onjuist of onvolledig zijn en het productschap hem daarvan op de hoogt heeft gesteld, is de ondernemer gehouden om maandelijks, uiterlijk 10 dagen na het verstrijken van een kalendermaand, door middel van invulling en ondertekening van een door het productschap verstrekt opgavenformulier, naar waarheid opgave te doen van die bedrijfsgegevens waarvan de opgave in dat formulier wordt verlangd.
3.
De heffing die aan de ondernemer wordt opgelegd kan in voorkomend geval worden aangemerkt als voorlopige aanslag. Na afloop van het kalenderjaar wordt dan de heffing definitief opgelegd, zo nodig onder verrekening van het verschuldigde bedrag en het bij voorlopige aanslag opgelegde bedrag.
4.
Iedere ondernemer is verplicht van dag tot dag een zodanige administratie te voeren, dat de gegevens, benodigd voor de vaststelling van de heffing, te allen tijde op een eenvoudige wijze kunnen worden gekend.
5.
Het bestuur kan bij uitvoeringsbesluit minimumeisen stellen waaraan de door de ondernemer te voeren administratie dient te voldoen.
6.
In het geval aan een ondernemer de verplichting uit het tweede lid is opgelegd en de ondernemer niet of niet naar behoren heeft voldaan aan deze op hem rustende verplichting, waaronder begrepen het verstrekken van onvolledige of onjuiste gegevens, kan te zijnen aanzien de in artikel 2 omschreven heffing ambtshalve door het productschap worden vastgesteld aan de hand van aan het productschap ten dienste staande gegevens, zo nodig door middel van een schatting.
Artikel 4 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Een ingevolge deze verordening verschuldigd heffingsbedrag dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat dit bedrag aan de betrokken ondernemer in rekening is gebracht aan het productschap te worden voldaan.
1.
De ondernemer, die enige door hem uit hoofde van deze verordening verschuldigde heffing niet tijdig of niet volledig heeft betaald na bij aangetekend schrijven te zijn aangemaand om binnen een termijn van 10 dagen de heffing te voldoen, is aan het productschap de heffing verschuldigd, verhoogd met de op de invordering vallende kosten, waaronder begrepen de wettelijke rente.
2.
De in het eerste lid bedoelde rente wordt berekend vanaf de dag waarop de in dat lid genoemde termijn is verstreken tot aan de dag van de algehele voldoening.
1.
Op overtreding van het bij of krachtens artikel 3 bepaalde worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld.
2.
De tuchtrechtelijke maatregelen zijn:
a. een berisping, die bestaat uit een schriftelijk of mondeling vermaan tot de ondernemer, in verband met het begane feit;
b. een geldboete van ten hoogste € 4500, welke geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk kan worden opgelegd;
c. openbaarmaking van de tuchtbeschikking op kosten van de veroordeelde.
1.
De door het productschap uit hoofde van deze verordening verkregen gegevens worden in handen gesteld van de voorzitter. De gegevens worden, behoudens aan het secretariaat van het productschap, niet bekendgemaakt.
2.
De voorzitter kan, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, besluiten tot bekendmaking van getotaliseerde gegevens omtrent groepen van ondernemingen, doch nimmer op zodanige wijze dat daaruit gegevens omtrent een bepaalde onderneming kunnen worden afgeleid.
Artikel 8 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
De voorzitter kan, namens het bestuur, in bepaalde gevallen ontheffing verlenen van de bepalingen in de artikelen 2 en 3, tweede en vierde lid, van deze verordening. Een ontheffing kan onder beperkingen worden verleend. Aan een ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden. Een verleende ontheffing kan te allen tijde door de voorzitter, namens het bestuur, worden ingetrokken.
Artikel 9 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Deze verordening treedt in werking op een nader door het bestuur bij besluit vast te stellen tijdstip.
Artikel 10 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bijzondere heffing veeziektenfonds loopvogels (PPE) 2004.
Zoetermeer, 23 oktober 2003
voorzitter
plv. secretaris