Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening bijzonder heffing veeziektenfonds loopvogels 2003

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Verordening bijzonder heffing veeziektenfonds loopvogels 2003
Het bestuur van het Productschap voor Pluimvee en Eieren heeft,
gelet op artikel 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie, en de artikelen 5 en 9 van de Instellingsverordening Productschap Pluimvee en Eieren 1998-I,
op 14 november 2002 vastgesteld de navolgende
VERORDENING
Artikel 1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
In deze verordening wordt verstaan onder:
productschap : het Productschap Pluimvee en Eieren;
loopvogel : loopvogel, als bedoeld in artikel 1 van Verordening productie van en handel in broedeieren en levend pluimvee 1992;
kuiken : kuiken van een loopvogel;
vermeerderaar : ondernemer die zich toelegt op de productie van broedeieren van loopvogels bestemd voor de productie van loopvogels;
kuikenbroeder : ondernemer die zich toelegt op het inleggen en uitbroeden van broedeieren en het afleveren van kuikens van loopvogels;
opfokker : ondernemer die zich toelegt op het opfokken van loopvogels;
vleesloopvogelhouder : ondernemer die zich toelegt op houden van loopvogels voor de productie van vlees;
ondernemer : de vermeerderaar, kuikenbroeder, opfokker, of vleesloopvogel- houder;
afleveren : het afleveren van loopvogels of broedeieren van de ene schakel in de sector naar de andere.
1.
De ondernemer is in het kalenderjaar 2003 aan het productschap een heffing Verschuldigd ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE.
2.
Het tarief van de in het eerste lid genoemde heffing bedraagt
a. € 0,454 per kuiken, niet ouder dan 3 dagen;
b. € 0,340 per (kuiken van een) loopvogel, ouder dan 3 dagen maar niet ouder dan 24 maanden;
c. € 0,771 per loopvogel ouder dan 24 maanden.
3.
De heffing bedoeld in het tweede lid, onderdeel a. is verschuldigd op het moment van het afleveren van het kuiken, dan wel, indien het kuiken het bedrijf van de ondernemer niet verlaat, op het moment waarop het kuiken 72 uur oud is geworden.
4.
De heffing bedoeld in het tweede lid onderdeel b. en c. is per kwartaal verschuldigd over het aantal loopvogels dat op 1 januari, 1 april, 1 juli respectievelijk 1 oktober op het bedrijf van de ondernemer aanwezig is.
1.
De in het tweede lid van artikel 2 bedoelde ondernemers zijn verplicht om uiterlijk 10 dagen na het verstrijken van elk kwartaal door middel van invulling en ondertekening van een hen door het productschap verstrekt opgaveformulier, naar waarheid opgave te doen van die bedrijfsgegevens over het verstreken kwartaal waarvan de opgave in dat formulier wordt verlangd.
2.
De verplichting bedoeld in het eerste lid is niet van toepassing indien en voorzover de ondernemer het productschap schriftelijk toestemming heeft verleend om de door hem uit hoofde van artikel 2 verschuldigde heffingsbedragen op te leggen op basis van de terzake zich in het Koppelinformatiesysteem Pluimvee bevindende gegevens.
3.
De voorzitter van het productschap is bevoegd, namens het bestuur, gehoord het dagelijks bestuur, bij uitvoeringsbesluit minimumeisen te stellen waaraan de door de ondernemer te voeren administratie dient te voldoen.
Artikel 4 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Een ingevolge deze verordening verschuldigd heffingsbedrag dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat dit bedrag aan de betrokken ondernemer in rekening is gebracht aan het productschap te worden voldaan.
Artikel 5 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Het niet-nakomen van een verplichting gesteld in artikel 3, eerste lid, waaronder mede verstaan wordt het verstrekken van geheel of gedeeltelijk onjuiste gegevens is, een strafbaar feit.
1.
De door het productschap uit hoofde van deze verordening verkregen gegevens omtrent ondernemingen worden in handen gesteld van de voorzitter van het productschap; zij worden, behoudens aan personeelsleden van het secretariaat van het productschap, niet bekend gemaakt.
2.
De voorzitter van het productschap kan, in afwijking van het gestelde in het eerste lid, besluiten tot bekendmaking van getotaliseerde gegevens omtrent groepen van ondernemingen, doch nimmer op een zodanige wijze dat daaruit gegevens omtrent een bepaalde onderneming kunnen worden afgeleid.
Artikel 7 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
De voorzitter van het productschap is bevoegd, onder door het bestuur te stellen regelen, van het bepaalde in of krachtens deze verordening ontheffing te verlenen en daaraan voorwaarden te verbinden.
Artikel 8 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
In afwijking van het in het eerste lid van artikel 3 bepaalde is de ondernemer ter bepaling van de heffing over het jaar 2003 verplicht om uiterlijk 10 dagen na het verstrijken van het kalenderjaar door middel van invulling en ondertekening van een hem door het productschap verstrekt opgaveformulier, naar waarheid opgave te doen van die bedrijfsgegevens over het verstreken kalenderjaar waarvan de opgave in dat formulier wordt verlangd.
Artikel 9 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Deze verordening treedt in werking op een nader door het bestuur van het productschap vast te stellen tijdstip.
Artikel 10 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening bijzondere heffing veeziektenfonds loopvogels 2003’.
Voor het bestuur,
voorzitter
secretaris