Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
+ Artikel 4
+ Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
+ Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening bevoegdheden organen en secretariaat Productschap Vis 2006

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 31 mei 2008. U leest nu de tekst die gold op 30 mei 2008.
Verordening van het Productschap Vis van 12 oktober 2006 tot vaststelling van nadere regels betreffende de werkwijze van de organen en het secretariaat van het Productschap Vis alsmede tot intrekking van de Verordening bevoegdheden organen Productschap Vis (Verordening bevoegdheden organen en secretariaat Productschap Vis 2006)
Het bestuur van het Productschap Vis;
Gelet op titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 92 en 95 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 5 en 6 van het Instellingsbesluit Productschap Vis (Stb.2003, 253);
Besluit:
Artikel 1
Voor de toepassing van het bepaalde bij deze verordening wordt verstaan onder: Besluit van 3 juni 2003, houdende instelling van een productschap voor ondernemingen op het gebied van de visserij, de be- en verwerking van vis en de handel in vis en visproducten artikel 3 van het Instellingsbesluit Productschap Vis artikel 88 van de Wet op de bedrijfsorganisatie
a. Instellingsbesluit Productschap Vis : ( Stb. 2003, 253);
b. productschap : het Productschap Vis, als bedoeld in ;
c. bestuur : het bestuur van het productschap;
d. dagelijks bestuur : het dagelijks bestuur van het productschap;
e. voorzitter : de voorzitter van het productschap;
f. secretaris : de secretaris van het productschap;
g. commissie : een commissie welke door het bestuur uit zijn midden is samengesteld als bedoeld in , hetzij een adviescommissie welke door het bestuur niet of niet volledig is samengesteld uit zijn midden, hetzij een werkgroep welke door een commissie niet of niet volledig uit haar midden is samengesteld.
Artikel 2
Behoudens de bijzondere taken welke ingevolge deze verordening zijn opgedragen dan wel zijn overgedragen, dient een commissie het bestuur, het dagelijks bestuur of de voorzitter van advies met betrekking tot de onderwerpen waarvoor zij is ingesteld.
Zij houdt daartoe de ontwikkelingen op het terrein, waarvoor zij is ingesteld, nauwlettend in het oog.
1.
Een bestuursadviescommissie wordt ingesteld bij bestuursbesluit en een werkgroep wordt ingesteld bij besluit van de bestuursadviescommissie.
2.
Het besluit strekkende tot instelling van een commissie bevat een regeling met betrekking tot de volgende punten:
a. het doel van de instelling van de commissie;
b. de naam van de commissie;
c. de taak van de commissie;
d. de verplichting van de leden van de commissie tot geheimhouding van al hetgeen zij in hun hoedanigheid vernemen;
e. de samenstelling van de commissie alsmede de namen van de organisaties die bevoegd zijn om leden en zonodig plaatsvervangende leden ter benoeming door het bestuur voor te dragen;
f. een regeling met betrekking tot de benoeming van een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter van de commissie;
g. een regeling met betrekking tot de verdeling en uitoefening van stemrechten, waarbij expliciet wordt aangegeven of de voorzitter alleen een raadgevende stem heeft of ook zijn stem kan uitbrengen;
h. de regeling van het secretariaat van de desbetreffende commissie;
i. de mogelijkheid om werkgroepen in te stellen;
j. de mogelijkheid om deskundigen uit te nodigen.
3.
Het bestuursbesluit wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
4.
Adviezen en besluiten strekkende tot instelling van een werkgroep van een commissie, voor zover geen betrekking hebbende op individuele verzoeken of aanvragen, worden voorzien van de handtekeningen van de voorzitter en de secretaris van de commissie. Adviezen betrekking hebbende op individuele verzoeken of aanvragen worden voorzien van de handtekening van de secretaris van de commissie.
5.
De secretaris van een commissie doet te allen tijde schriftelijk mededeling aan het bestuur van de uitgebrachte adviezen. Deze mededeling is voorzien van een schriftelijke motivatie over de inhoud van het advies.
6.
Ingeval van ontstentenis van de secretaris van een commissie wijst de secretaris een tijdelijke plaatsvervanger aan.
7.
De commissies adviseren in ieder geval jaarlijks voorafgaande aan de behandeling van de begroting voor het komende jaar door het dagelijks bestuur over de voor de desbetreffende deelsector gewenste heffingsgrondslagen en hoogten van de heffingen in de verordeningen, als bedoeld in artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie. Het bestuur is voor de vaststelling van deze verordeningen gehouden bij afwijking van een advies van een commissie gemotiveerd aan te geven wat de reden van afwijking is.
1.
Een commissie stelt geen adviezen vast, indien blijkens de presentielijst niet meer dan de helft van de leden of plaatsvervangende leden ter vergadering aanwezig is of geen meerderheid van stemmen is verkregen.
2.
Indien ten tweede male tot een vergadering is opgeroepen, zonder dat meer dan de helft van de leden of plaatsvervangende leden is opgekomen:
a. wordt ongeacht het aantal opgekomen (plaatsvervangende) leden een advies uitgebracht;
b. wordt hiervan onverwijld mededeling gedaan aan het bestuur, het dagelijks bestuur of de voorzitter.
3.
In afwijking van het eerste lid kan een commissie door de secretaris van deze commissie middels een schriftelijke ronde onder de leden gevraagd worden omtrent een specifiek onderwerp te adviseren of in te stemmen binnen de door de secretaris van deze commissie gestelde redelijke termijn. Indien geen reactie wordt gegeven voor het verstrijken van de door de secretaris van deze commissie gestelde termijn, wordt het desbetreffende lid geacht instemming of positief advies te hebben verleend.
4.
Een commissie stelt geen adviezen vast conform de schriftelijke procedure, bedoeld in het vorige lid, indien ten minste drie leden daartoe aan de voorzitter van de desbetreffende commissie schriftelijk de wens te kennen hebben gegeven het onderwerp ter vergadering te willen behandelen.
1.
Het dagelijks bestuur is, namens het bestuur, bevoegd om te beslissen over de bestemming van de middelen, bedoeld in:
a. artikel 4 van de Verordening instelling van een fonds voor de aanvoersector 2007;
b. artikel 4 van de Verordening instelling van een fonds voor promotie 2007;
c. artikel 4 van de Verordening instelling van een fonds voor de mosselsector 2007;
d. artikel 4 van de Verordening instelling van een fonds voor de groothandelssector 2007;
e. artikel 4 van de Verordening instelling van een fonds voor de detailhandel 2007.
2.
Bij de bestemming van de middelen, bedoeld in het vorige lid, dient te allen tijde voldaan te worden aan de voorwaarden gesteld in de Europese en nationale regelingen met betrekking tot steun- en subsidieverlening.
3.
In afwijking van artikel 3, vijfde lid, wordt door de secretaris van een commissie de schriftelijke mededeling van adviezen ten aanzien van de besteding van de middelen aan het dagelijks bestuur gedaan. Ook deze mededeling is te allen tijden voorzien van een schriftelijke motivatie.
4.
In afwijking van het eerste lid kan het dagelijks bestuur door de secretaris of door de secretaris van de desbetreffende commissie middels een schriftelijke ronde onder de leden gevraagd worden omtrent een specifiek onderwerp te adviseren of in te stemmen binnen de gestelde redelijke termijn. Indien geen reactie wordt gegeven voor het verstrijken van de gestelde termijn, wordt het desbetreffende lid geacht instemming of positief advies te hebben verleend.
1.
De secretaris heeft tot taak leiding te geven aan en toezicht te houden op de werkzaamheden van het secretariaat van het productschap.
2.
De secretaris ziet toe op de werkzaamheden van de secretarissen van de commissies ter afstemming en om te waarborgen dat een juiste en volledige toepassing van Europese en nationale regelgeving plaatsvindt.
3.
De secretaris valt onder het begrip bestuurder, bedoeld in artikel 1 van de Wet op de ondernemingsraden, als degene die de hoogste zeggenschap uitoefent bij de leiding van de arbeid en is uit dien hoofde bevoegd tot het nemen van beslissingen in het kader van arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, arbeidsplekken, arbeidsaangelegenheden, de fysieke inrichting van werkplekken en hiermee verband houdende benodigde technische verbouwingen, alsmede de verdere invulling en het doen van ter zake van toepassing zijnde uitgaven.
4.
De vergoeding van reis- en verblijfkosten in geval van dienstreizen en de tegemoetkoming in de kosten van woon-werkverkeer vinden plaats volgens bij besluit van de secretaris vast te stellen regelen na instemming van de ondernemingsraad.
1.
Aan de secretaris wordt opgedragen het waarborgen en zorgdragen voor een juiste toepassing van Europese en nationale regelgeving en de daaruit voortvloeiende procedurele aspecten, waaronder in ieder geval:
a. het bekendmaken van ontwerpen van verordeningen, welke voor personen, als bedoeld in artikel 102 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, bindende regels inhouden, op de krachtens die wet omschreven wijze;
b. ontwerpen van verordeningen hetzij ter kennis brengen van het bestuur, hetzij aan het bestuur ter vaststelling aanbieden;
c. door het bestuur vastgestelde verordeningen, die goedkeuring behoeven met inachtneming van de te dier zake geldende wettelijke voorschriften, aan de betrokken Minister(s) of aan de Sociaal-Economische Raad te zenden al dan niet met het verzoek om doorgeleiding naar de Commissie van de Europese Gemeenschappen ter notificatie als steun- of technische maatregel;
d. de daarvoor in aanmerking komende verordeningen en besluiten af te kondigen;
e. het bekendmaken van de nederlegging en verkrijgbaarstelling van de begroting der inkomsten en uitgaven en van de rekening en verantwoording van het beheer over het afgelopen kalenderjaar minimaal twee weken voorafgaand aan de behandeling en de beraadslagingen door het bestuur;
f. het jaarlijks aan de Sociaal-Econimische Raad aanbieden van de door het bestuur vastgestelde begroting vóór 15 november;
g. het verzoeken om toestemming voor de oprichting van of deelneming in andere rechtspersonen bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
2.
De secretaris kan de uitvoering van deze taken opdragen aan een door hem aan te wijzen functionaris van het productschap en doet hiervan schriftelijk mededeling aan het bestuur.
Artikel 8
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de secretaris gaan uitsluitend in geval van tijdelijke of langdurige afwezigheid na consultatie van de voorzitter over naar:
a. het hoofd van de afdeling Algemene Zaken, voor zover het betreft de aangelegenheden bedoeld in artikel 6, derde en vierde lid;
b. het hoofd van de afdeling Visserij Zaken, voor zover het betreft de beleidsaangelegenheden op het beleidsterrein visserij;
c. het hoofd van de afdeling Detailhandel, Groothandel en Verwerking voor zover het betreft de beleidsaangelegenheden op het beleidsterrein detailhandel, groothandel, verwerking, markt, kwaliteit, en veterinaire zaken;
d. het hoofd van de afdeling Financiële Zaken, voor zover het betreft financiële aangelegenheden;
e. de Stafmedewerker Juridische Aangelegenheden, voor zover het betreft juridische aangelegenheden;
f. de Stafmedewerker Sociale Arbeidsaangelegenheden, voor zover het betreft de beleidsmatige sociale aangelegenheden.
Artikel 9
De voorzitter is, namens het bestuur, belast met de uitvoering van het bepaalde bij of krachtens de hieronder genoemde regelingen of daarop gebaseerde verordeningen van het bestuur:
(In- en uitvoerwet)
Regeling In- en uitvoer landbouwgoederen ;
(Landbouwwet)
Overdrachtsbeschikking bevoegdheden Landbouwwet 1966 (Algemeen) ;
Beschikking controlevoorschriften inzake het gebruik of de bestemming van bepaalde landbouwprodukten 1979 ;
(Visserijwet)
Regeling contingentering zeevis .
1.
Ingeval van ontstentenis van de bij Koninklijk Besluit benoemde voorzitter treedt de vicevoorzitter in de bevoegdheden van de voorzitter.
2.
Aan het bepaalde in het eerste lid wordt in ieder geval toepassing gegeven indien de voorzitter, namens het bestuur, reeds een besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht of een beslissing op bezwaar, waarbij een nieuw besluit is genomen, heeft genomen en op grond van artikel 10:3, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht mandaat voor de beslissing op het bezwaar, namens het bestuur, aan een ander dient te worden gegeven.
1.
Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening bevoegdheden organen en secretariaat Productschap Vis 2006.
2.
De Verordening bevoegdheden organen Productschap Vis van 27 maart 2003 (gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie van 28 mei 2004, afl. 32, VIS 17) wordt ingetrokken.
3.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2006, treedt deze verordening in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt deze terug tot en met 1 januari 2007.
Rijswijk, 12 oktober 2006
voorzitter
secretaris