Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Begripsbepalingen
+ Verboden
+ Basismonitoring
+ Nadere maatregelen in de aandachts- en verdenkingsfase
+ Bestrijdingsmaatregelen
Artikel 6
Artikel 7
+ Bijzondere bepalingen
+ Strafbaarstelling en tuchtrechtelijke handhaving
+ Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 11 juni 2008 houdende regels ter bestrijding van de Ziekte van Aujeszky bij varkens (Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees,
Gelet op de artikelen 108 en 108a van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, de artikelen 101a en 101b van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten, zoönosen en TSE’s, en de artikelen 95, 96 en 104 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Gezien richtlijn 64/432/EEG van de Raad van 26 juni 1964 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens (Pb EG L121);
Gezien beschikking 2008/185/EG van de Commissie van 21 februari 2008 betreffende aanvullende garanties ten aanzien van de Ziekte van Aujeszky voor het intracommunautaire handelsverkeer van varkens, en betreffende criteria voor de over deze ziekte te verstrekken gegevens (Pb EG L59);
Gezien de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2004;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder: Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s
a. productschap : het Productschap Vee en Vlees;
b. bestuur : het bestuur van het productschap;
c. voorzitter : de voorzitter van het productschap;
d. varken : dier behorende tot de familie der Suidae (Gray 1821);
e. onderneming : een onderneming waarin de varkenshouderij, waaronder begrepen een wincentrum voor varkenssperma, wordt uitgeoefend;
f. ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft;
g. bedrijf : bedrijfslocatie van een onderneming;
h. het Aujeszky-virus : het virus dat de Ziekte van Aujeszky kan veroorzaken;
i. gE-test : test door middel van onderzoek van bloedmonsters op antistoffen tegen glycoproteïne E;
j. gB-test : test door middel van onderzoek van bloedmonsters op antistoffen tegen glycoproteïne B;
k. gE-positief : vaststelling van de aanwezigheid van antistoffen tegen het Aujeszky-virus in het van het varken genomen monster door middel van een gE-test;
l. gB-positief : vaststelling van de aanwezigheid van antistoffen tegen het Aujeszky-virusvaccin, dan wel van het Aujeszky-virus in het van het varken genomen monster door middel van een gB-test;
m. PCR : Polymerase Chain Reaction-test op de aanwezighied van het Aujeszky-virus;
n. besmet bedrijf : bedrijf waar ofwel de aanwezigheid van het Aujeszky-virus is vastgesteld, op grond van onderzoek aan de hand van viruskweek of PCR-techniek, ofwel antilichamen zijn aangetoond bij meer dan twee monsters, nadat deze serologisch zijn onderzocht en geconfirmeerd, genomen van meer dan twee varkens, afkomstig van één bedrijf;
o. contactbedrijf : bedrijf dat in de periode van 42 dagen voorafgaand aan de vaststelling van een besmet bedrijf vervoerscontact, dan wel persoonsgebonden contact, heeft gehad met een besmet bedrijf en dat zich niet bevindt binnen een straal van 10 km rondom een besmet bedrijf;
p. varkensproducten : varkensmest, varkenssperma en varkensembryo's;
q. singleton-reactor : elk seropositief varken dat bij serologisch onderzoek naar de Ziekte van Aujeszky positief reageert, maar waar bij vervolgonderzoek aannemelijk is geworden dat het dier niet in aanraking is geweest met het virus van de Ziekte van Aujeszky, aangezien er geen aanwijzingen zijn dat een eventuele infectie zich heeft verspreid naar de varkens die met de singleton-reactor in aanraking zijn geweest;
r. specialistenteam : twee dierenartsen bestaande uit een dierenarts in dienst van de aangewezen uitvoerende dienst en een dierenarts, of zijn vervanger, die regulier werkzaamheden op het bedrijf pleegt te verrichten, die in opdracht van het PVV een bedrijf bezoeken om nader onderzoek te doen;
s. aandachts- en verdenkingsfase : fases voorafgaand aan een uitbraakfase waarbij sprake is van een veterinair verhoogd-risico-situatie ten opzichte van een normaalfase;
t. Regeling : (Stcrt. 120, 2005);
u. slachtvarken : varken zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder b., van Richtlijn nr. 64/432/EEG van de Raad van 26 juni 1964 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens;
v. fok- en gebruiksvarken : varken zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder c., van Richtlijn nr. 64/432/EEG van de Raad van 26 juni 1964 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens, andere dan de onder u. bedoelde varkens.
1.
Het is verboden varkens te houden die drager zijn van het Aujeszky-virus.
2.
Het is verboden varkens te houden die zijn gevaccineerd tegen de Ziekte van Aujeszky.
3.
Het verbod in het tweede lid geldt niet voor varkens die worden gehouden door de door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit erkende instantie belast met onderzoek naar het Aujeszky-virus.
4.
De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing in het geval het aanhouden van deze varkens is gelast, respectievelijk de vaccinatie van deze varkens is gelast, krachtens de artikelen 4, vierde lid, en 5.
1.
De ondernemer is verplicht iedere vier maanden het door het bestuur bij het Besluit monitoring Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008 vast te stellen aantal bloedmonsters van door hem gehouden varkens aan te leveren aan een ingevolge de Regeling erkenning en aanwijzing veterinaire laboratoria inzake de Ziekte van Aujeszky erkend dan wel aangewezen laboratorium.
2.
Op kosten van de ondernemer worden de bloedmonsters bedoeld in het eerste lid door middel van een gB-test onderzocht op de aanwezigheid van antistoffen tegen het Aujeszky-virus en op de aanwezigheid van het Aujeszky-vaccin. Het bloedmonster wordt beschikbaar gehouden voor eventueel nader onderzoek.
3.
Op aanwijzing van de voorzitter kunnen bloedmonsters, naast de reguliere basismonitoringsverplichting, worden onderzocht door middel van een gB-test, dan wel een gE-test of een virus neutralisatie test en kan de voorzitter aanwijzing geven tot het doen van onderzoek naar DNA.
1.
De voorzitter is bevoegd de ondernemer te gelasten in zijn onderneming aanwezige varkens, op de in het Besluit bestrijdingsmaatregelen Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008 bepaalde wijze, door een door het bestuur aangewezen dienst te doen onderzoeken op de aanwezigheid van het Aujeszky-virus, dan wel op de aanwezigheid van antistoffen tegen het Aujeszky-virus.
2.
De ondernemer is verplicht toegang te verlenen tot zijn bedrijf aan het door de voorzitter ingeschakelde specialistenteam, alsmede medewerking te verlenen aan dit specialistenteam ten behoeve van het te verrichten onderzoek.
3.
Het specialistenteam verricht klinisch onderzoek, neemt bloedmonsters voor onderzoek naar de aanwezigheid van antistoffen tegen het Aujeszky-virus en kan keelswabs nemen die aan de hand van de PCR-test worden onderzocht op de aanwezigheid van het Aujeszky-virus.
4.
In geval van een uitbraak, dan wel een verdenking van een uitbraak, van de Ziekte van Aujeszky, in Nederland of in een buurland, kan de voorzitter, in de in het Besluit bestrijdingsmaatregelen Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008 bepaalde gevallen, de ondernemer gelasten:
a. zijn varkens te laten onderzoeken door een dierenarts, door middel van klinische inspectie en het nemen van bloedmonsters en keelswabs;
b. varkens tegen de Ziekte van Aujeszky te doen vaccineren;
c. een verbod tot aan-, af- of vervoer van varkens en varkensproducten in acht te nemen;
d. een singleton-reactor ter destructie af te voeren.
5.
In geval van een uitbraak, dan wel een verdenking van een uitbraak, van de Ziekte van Aujeszky, in Nederland of in een buurland, kan de voorzitter, in de in het Besluit bestrijdingsmaatregelen Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008 bepaalde gevallen, de vervoerder van varkens en varkensproducten gelasten:
a. een verbod tot aan-, af- of vervoer van varkens en varkensproducten in acht te nemen;
b. naast de regulier geldende verplichting een vervoermiddel waarmee varkens zijn vervoerd te reinigen en te ontsmetten, zoals voorgeschreven in de Regeling , de vervoermiddelen waarin varkens en varkensproducten worden vervoerd, die zich bevonden in een gebied waar sprake is van een uitbraak onverwijld na het transport bij binnenkomst in Nederland te reinigen en te ontsmetten bij een op grond van artikel 78 van de Regeling geregistreerde reinigings- en ontsmettingsplaats.
6.
De ondernemer en de vervoerder zijn verplicht de op grond van dit artikel Door de voorzitter opgelegde bestrijdingsmaatregelen in acht te nemen.
1.
In geval uit het onderzoek bedoeld in de artikelen 3 en 4 blijkt dat er sprake is van de aanwezigheid van de Ziekte van Aujeszky, is de voorzitter in de in het Besluit bestrijdingsmaatregelen Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008 en het Besluit opschorting leveringen tussen varkensbedrijven bij uitbraak Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008 beschreven gevallen bevoegd in het kader van een bestrijding van een uitbraak van de Ziekte van Aujeszky:
a. een uitbraak van de Ziekte van Aujeszky vast te stellen en af te kondigen;
b. een verbod tot het vervoeren van varkens en varkensproducten af te kondigen, al dan niet beperkt tot een bepaald gebied voor een bepaalde termijn;
c. de vaccinatie van varkens te gelasten;
d. de afvoer van varkens op een besmet bedrijf naar de slacht te gelasten;
e. nader onderzoek bij varkens en bij andere dieren te gelasten;
f. de beperking van de afzet van gevaccineerde fok- en gebruiksvarkens te gelasten.
2.
In geval de voorzitter, op de in het Besluit bestrijdingsmaatregelen Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008 bepaalde wijze, vaststelt en bekendmaakt dat er in Nederland sprake is van een uitbraak van de Ziekte van Aujeszky:
a. Is de ondernemer verplicht een opgelegde last tot vaccinatie tegen de Ziekte van Aujeszky bij varkens in acht te nemen;
b. Is de ondernemer verplicht mee te werken aan nader onderzoek naar de aanwezigheid van de Ziekte van Aujeszky bij varkens;
c. Is het verboden varkens en varkensproducten te aan-, af-, of vervoeren in door het bestuur bij het Besluit bestrijdingsmaatregelen Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008 nader bepaalde situaties;
d. Is de ondernemer verplicht gevolg te geven aan de last tot afvoer van varkens, die zich bevinden op een besmet bedrijf, naar de slachterij;
e. Is de vervoerder van varkens verplicht de transportmiddelen waarin de varkens zijn vervoerd onverwijld na het transport te reinigen en te ontsmetten;
f. is de ondernemer verplicht gevolg te geven aan de last van de voorzitter met betrekking tot de afzet van gevaccineerde fok- en gebruiksvarkens.
3.
Het bestuur beschrijft de maatregelen ter bestrijding van een uitbraak van de Ziekte van Aujeszky in een door hem vast te stellen bestrijdingsplan.
4.
De voorzitter is belast met het uitvoeren van de bestrijdingstaak van de Ziekte van Aujeszky en wijst een hoofd bestrijding aan die namens hem de uitvoering van de bestrijdingstaak van de Ziekte van Aujeszky ter hand neemt.
5.
Het bestuur stelt bij besluit een commissie van deskundigen in die de voorzitter en de in het vierde lid bedoelde persoon adviseert bij de bestrijding van de Ziekte van Aujeszky.
6.
Het bestuur kan bij besluit een dienst aanwijzen die belast is met de monitoringstaak en met de uitvoering van bestrijdingsmaatregelen.
7.
Bij het niet of onvoldoende opvolgen van de last tot vaccinatie kan op last van de voorzitter bestuursdwang worden toegepast.
8.
Bij constatering door de voorzitter dat varkens- en varkensproducten in strijd met het bij of krachtens artikel 5, tweede lid, onder c., bepaalde verbod worden vervoerd, kan de voorzitter, na afweging van veterinaire, economische en maatschappelijke overwegingen, overgaan tot het opleggen van de volgende bestrijdingsmaatregelen:
a. Het door inschakeling van een dierenarts laten doden van de varkens die in strijd met het in de aanhef van dit artikel bedoelde verbod zijn vervoerd;
b. Het ter destructie laten afvoeren van de varkens en varkensproducten die in strijd met het in de aanhef van dit artikel bedoelde verbod zijn vervoerd;
c. Het, op kortst mogelijke termijn, doen slachten van varkens of verwerken van varkensproducten die in strijd met het in de aanhef van dit artikel bedoelde verbod zijn vervoerd;
d. Het op een nader te bepalen locatie plaatsen van varkens of varkensproducten die in strijd met het in de aanhef van dit artikel bedoelde verbod zijn vervoerd.
1.
Het toezicht op de naleving van de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften wordt namens het productschap uitgeoefend door een door het bestuur bij besluit aangewezen dienst en door het bestuur aangewezen personen.
2.
In het kader van het tijdig kunnen opsporen van een mogelijke uitbraak van de Ziekte van Aujeszky bij varkens en het adequaat kunnen bestrijden van deze uitbraak zijn ondernemers verplicht:
a. aan de door het bestuur aangewezen dienst en personen al die gegevens te verstrekken of te doen verstrekken, die nodig zijn voor de vervulling van hun taak;
b. aan de door het bestuur aangewezen dienst en personen inzage te geven of te doen geven in die boeken en bescheiden, die nodig zijn voor de vervulling van hun taak;
c. aan de door het bestuur aangewezen dienst en personen te allen tijde toegang te geven of te doen geven tot hun bedrijfsruimten en tot die plaatsen of vervoermiddelen, waar dan wel waarin voorraden (waaronder begrepen varkens, karkassen, monsters en verpakkingsmateriaal), tot het bedrijf van de ondernemer behorende, zijn opgeslagen dan wel worden vervoerd;
d. te gedogen dat de door het bestuur aangewezen dienst en personen monsters nemen uit de voorraden van het bedrijf van de ondernemer (waaronder begrepen varkens, karkassen, monsters en verpakkingsmateriaal), ongeacht de plaats waar of waarin zich die voorraden bevinden en de ondernemer zal alsdan de van hem gevorderde medewerking verlenen overeenkomstig de aanwijzingen van de door het bestuur aangewezen dienst en personen.
3.
De in het eerste lid bedoelde personen zijn bevoegd berechtingsrapporten ten behoeve van tuchtrechtelijke afhandeling van overtredingen op te maken.
4.
De in het eerste lid aangewezen personen houden toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde overeenkomstig het bepaalde in afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht .
1.
De door het productschap uit hoofde van deze verordening verkregen gegevens omtrent ondernemingen worden in handen gesteld van de voorzitter. Deze gegevens worden, behoudens aan personeelsleden van het secretariaat van het productschap en personen belast met het toezicht en de handhaving van het bepaalde in deze verordening, niet bekendgemaakt.
2.
In het geval van een uitbraak van de Ziekte van Aujeszky worden, in afwijking van het eerste lid en voor zo ver noodzakelijk, gegevens bekend gemaakt van besmette bedrijven en bedrijven waarvoor bestrijdingsmaatregelen gelden, dit ter voorkoming van verdere verspreiding van de uitbraak.
3.
De dienst en personen als bedoeld in artikel 5, zesde lid, en 6, eerste lid, zijn gehouden de uit hoofde van hun wettelijke taak verkregen gegevens vertrouwelijk te behandelen.
1.
De voorzitter kan, voor zover het belang van de bestrijding van de Ziekte van Aujeszky zich daartegen niet verzet, in door het bestuur bij besluit bepaalde gevallen van het bepaalde in artikel 2, eerste en tweede lid en 3, eerste lid, 5 eerste lid, onder b., op schriftelijk verzoek van de ondernemer een ontheffing, of een vrijstelling verlenen.
2.
Aan een vrijstelling of ontheffing kunnen beperkingen, nadere voorwaarden en voorschriften worden verbonden. Een verleende vrijstelling of ontheffing kan te allen tijde worden ingetrokken.
1.
De in deze verordening met betrekking tot ondernemers gestelde regelen zijn mede bindend voor natuurlijke en rechtspersonen die varkens aanwezig hebben anders dan in een onderneming.
2.
Waar in deze verordening wordt gesproken van ondernemers onderscheidenlijk ondernemingen, worden daaronder mede begrepen de in het eerste lid bedoelde personen, onderscheidenlijk de grond, het erf en de gebouwen waarop en waarin de in het eerste lid bedoelde varkens aanwezig zijn.
1.
Overtreding van de verboden, het niet opvolgen van een opgelegde last en het niet naleven van de verplichtingen als gesteld bij of krachtens de artikelen 2, eerste lid, 4, eerste, tweede, vierde, vijfde en zesde lid, 5, eerste en tweede lid, 6, tweede lid, alsmede het niet naleven van de voorwaarden verbonden aan een ontheffing als bedoeld bij of krachtens artikel 8, eerste lid, is een strafbaar feit.
2.
Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden, uitgezonderd de in het eerste lid genoemde artikelen, tuchtrechtelijke maatregelen gesteld zoals voorzien in de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2004 .
Artikel 11
De Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2006 wordt ingetrokken.
Artikel 12
De door het bestuur vast te stellen besluiten bedoeld in de artikelen 3, eerste lid, 4, eerste, vierde, vijfde en zevende lid, 5, eerste, tweede lid, onder c., vijfde en zesde lid, 6, eerste lid, en 8, eerste lid, worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
1.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008.
2.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
Zoetermeer, 11 juni 2008
voorzitter
secretaris