Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 8a
Artikel 8b
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 11a
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2002

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 31 december 2006. U leest nu de tekst die gold op 30 december 2006.
Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2002
Het Bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,
gelet op de artikelen 10, 12, 13 en 14 van de Instellingsverordening Productschap Vee en Vlees 1999-I, en de artikelen 93, 102 en 105 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie;
op 10 juli 2002 vastgesteld de navolgende
VERORDENING
Artikel 1
In deze verordening worden de begripsbepalingen van de Regeling identificatie en registratie van dieren 2002 (Staatscourant 28 december 2001) overgenomen en verstaat daarnaast onder:
1. productschap: het Productschap Vee en Vlees;
     
2. voorzitter: de voorzitter van het productschap;
     
3. vaccinatiebon: een door of namens het Bestuur ter beschikking gesteld document, waarvan het model door het Bestuur is vastgesteld, en dat tenminste betrekking heeft op: – de persoonsgegevens van de betrokken ondernemer; – het UBN van de desbetreffende vestiging; – de datum, alsmede het begin- en eindtijdstip van de vaccinatiewerkzaamheden; – het aantal gevaccineerde dieren per diersoort; – de merknaam en het chargenummer van de gebruikte entstof; – de naam van de betrokken dierenarts.
     
4. varken: dier behorende tot de familie der Suidae Gray 1821;
     
5. onderneming: een onderneming waarin de varkenshouderij wordt uitgeoefend;
     
6. ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft.
1.
Iedere ondernemer is verplicht de op zijn vestiging aanwezige varkens te doen enten tegen de ziekte van Aujeszky overeenkomstig het voor de betrokken diersoorten en de te onderscheiden gebieden door een door het Bestuur vastgesteld entschema.
2.
Iedere ondernemer is verplicht, indien het Bestuur dat in het kader van de controle op het effect van de entingen noodzakelijk acht, de op zijn vestiging aanwezige varkens door middel van een bloedonderzoek door een daartoe door het Bestuur aangewezen dienst te doen onderzoeken op de aanwezigheid van antistoffen tegen de ziekte van Aujeszky.
3.
Onverminderd het in het eerste lid bepaalde, is iedere ondernemer die varkens aanwezig heeft in het door het Bestuur aangewezen gebied, verplicht deze dieren te doen enten volgens het door het Bestuur vastgestelde entschema.
4.
Iedere ondernemer is verplicht, indien het Bestuur dat in het kader van de bestrijding van een (mogelijke) uitbraak van de Ziekte van Aujeszky noodzakelijk acht, de op zijn vestiging aanwezige varkens door middel van bloedmonsters, enlof neusswabs, en/of klinische inspectie te doen onderzoeken. Het Bestuur stelt bij besluit een draaiboek vast waarin bepaald wordt in welke gevallen een of meerdere specifieke onderzoeken dienen te worden verricht.
1.
Iedere ondernemer is verplicht om terstond nadat de entingen verricht zijn, ervoor zorg te dragen dat de op deze entingen betrekking hebbende vaccinatiebonnen door de betrokken dierenarts in drievoud volledig en naar waarheid worden ingevuld en ondertekend, ten blijke waarvan de ondernemer de desbetreffende vaccinatiebonnen mede van zijn handtekening dient te voorzien.
2.
De ondernemer is verplicht het voor hem bestemde exemplaar van de in het eerste lid bedoelde vaccinatiebon gedurende 12 maanden op zijn vestiging te bewaren.
3.
De ondernemer is verplicht, binnen 14 dagen nadat de entingen, bedoeld in artikel 2, verricht zijn, het daartoe bestemde exemplaar van de in het eerste lid bedoelde vaccinatiebon aan de door het Bestuur aangewezen dienst toe te zenden. De ondernemer is gekweten van de in de vorige zin bedoelde verplichting indien de betrokken dierenarts de vaccinatiebon, binnen 14 dagen nadat de entingen, bedoeld in artikel 2, verricht zijn, naar de dienst heeft gezonden.
Artikel 4
Als entingen tegen de ziekte van Aujeszky, bedoeld in deze verordening, gelden slechts die entingen, die verricht zijn met bij of krachtens het Besluit Gebruik Sera en Entstoffen (Stb. 1996, 217, zoals dit laatstelijk is gewijzigd) aangewezen entstoffen.
Artikel 5
Het is de ondernemer verboden de op zijn vestiging aanwezige varkens te doen enten tegen de ziekte van Aujeszky op andere wijze dan overeenkomstig de op grond van artikel 2 vastgestelde entschema's, dan wel overeenkomstig aan een verleende ontheffing, als bedoeld in artikel 10, verbonden voorwaarden.
1.
Onverminderd het bepaalde in artikel 2 is iedere ondernemer verplicht deel te nemen aan een erkend Ziekte van Aujeszky-vrij certificeringssysteem.
2.
De in het eerste lid bedoelde ondernemers dienen gecertificeerd te zijn volgens een door de voorzitter erkend certificeringssysteem, dat voldoet aan de in de Bijlage opgenomen erkenningscriteria.
Artikel 7
Iedere ondernemer is verplicht bij afvoer van een of meer varkens van zijn bedrijf een geldige verklaring van een erkend certificeringssysteem, bedoeld in artikel 6, te hechten aan de in artikel 2 van de Regeling bedrijfscontrole dierziekten 1993 bedoelde verklaring. In de geldige verklaring, bedoeld in de vorige volzin, moet de status van het bedrijf betreffende de Ziekte van Aujeszky worden vermeld en moet worden verklaard dat de varkens afkomstig zijn van een bedrijf van een ondernemer die deelneemt aan een erkend certificeringssysteem, bedoeld in artikel 6.
Artikel 8
De ondernemer is verplicht de daartoe bevoegde ambtenaren alsmede de door of namens de voorzitter aangewezen personen alle medewerking ten behoeve van de uitvoering van deze verordening te verlenen. Deze medewerking kan onder meer beslaan uit het desgevraagd toegang geven tot de vestiging, het ter inzage verstrekken van bescheiden en het verschaffen van inlichtingen.
Artikel 8a
Iedere ondernemer is verplicht bij resultaten van onderzoeken, aanvullende onderzoeken en andere bevindingen die wijzen op een (mogelijke) uitbraak van de Ziekte van Aujeszky, hiervan onverwijld melding te doen aan de door het Bestuur aangewezen dienst. Er rust een zware verantwoordelijkheid op de ondernemers om deze melding goed en tijdig aan deze dienst door te geven.
Artikel 8b
Het Bestuur stelt bij besluit een draaiboek vast waarin de te nemen maatregelen bij een (mogelijke) uitbraak van de Ziekte van Aujeszky zijn vastgelegd. Op grond van dit draaiboek kan de voorzitter de volgende maatregelen nemen:
In het geval een (mogelijke) uitbraak op een vestiging is geconstateerd, mogen er gedurende een door het Bestuur bepaalde periode geen varkens aangevoerd dan wel afgevoerd worden van deze vestiging.
In het geval een (mogelijke) uitbraak op een vestiging is geconstateerd, mogen er gedurende een door het Bestuur bepaalde periode geen varkens aangevoerd dan wel afgevoerd worden van de vestigingen in een straal van 5 kilometer rondom de vestiging waar een (mogelijke) uitbraak is gecontateerd.
In het geval dat de uitslag van een onderzoek positief is, maar er nog geen sprake is van een (mogelijke) uitbraak, is er zolang er geen uitslag van aanvullend onderzoek bekend is geen afvoer van varkens vanaf de desbetreffende vestiging toegestaan.
Na een periode waarin geen afvoer is toegestaan is zolang een onderneming niet Aujeszky-vrij is verklaard en Aujeszky-vrij is gecertificeerd van de desbetreffende vestiging(en) van de onderneming uitsluitend afvoer van varkens naar het slachthuis toegestaan.
In het geval van een (mogelijke) uitbraak is de ondernemer verplicht de varkens op diens vestiging(en) waar een (mogelijke) uitbraak is geconstateerd (aanvullend) te doen vaccineren volgens een door het Bestuur vastgesteld schema.
In het geval er een (mogelijke) uitbraak is geconstateerd is de ondernemer verplicht de varkens op diens vestiging(en) binnen het gebied met een straal van 5 kilometer rond een (mogelijke) uitbraak te doen vaccineren volgens een door het Bestuur vastgesteld schema.
1.
De in deze verordening met betrekking tot ondernemers gestelde regelen zijn mede bindend voor natuurlijke en rechtspersonen, die één of meer varkens aanwezig hebben anders dan in een onderneming.
2.
Waar in deze verordening wordt gesproken van ondernemers onderscheidenlijk ondernemingen, worden daaronder mede begrepen de in lid 1 bedoelde personen, onderscheidenlijk de grond, het erf en de gebouwen waarop en waarin de in lid 1 bedoelde varkens aanwezig zijn.
1.
Van de bij of krachtens deze verordening opgelegde verplichtingen kan door de voorzitter op grond van door het Bestuur vastgestelde richtlijnen in bijzondere gevallen ontheffing worden verleend. De ontheffing kan voor bepaalde tijd worden verleend en aan de ontheffing kunnen beperkingen, nadere voorwaarden en/of voorschriften worden verbonden.
2.
Het Bestuur kan vrijstelling verlenen van de bij of krachtens deze verordening opgelegde verplichtingen. Aan een vrijstelling kunnen beperkingen, nadere voorwaarden en/of voorschriften worden verbonden.
1.
Het Bestuur kan een dienst aanwijzen die belast is met de uitvoering van het bij of krachtens deze verordening bepaalde.
2.
Het Bestuur kan de dienst opdragen namens hem besluiten te nemen ter uitvoering van het bij of krachtens deze verordening bepaalde.
3.
Het Bestuur kan personen aanwijzen die belast zijn met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde.
1.
De door het productschap uit hoofde van deze verordening verkregen gegevens omtrent ondernemingen worden in handen gesteld van de voorzitter. Deze gegevens worden, behoudens aan personeelsleden van het secretariaat van het productschap en personen belast met het toezicht en de handhaving van het bepaalde in deze verordening, niet bekendgemaakt.
2.
De dienst of personen als bedoeld in artikel 11, zijn gehouden de uit hoofde van hun wettelijke taak verkregen gegevens vertrouwelijk te behandelen.
1.
Degene, die op het tijdstip van inwerkingtreden van deze verordening in het bezit is van een geldige ontheffing of vrijstelling als bedoeld in de Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 1993 van het Landbouwschap, of als bedoeld in de Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2000, wordt geacht een ontheffing of vrijstelling als bedoeld in artikel 10, te hebben, doch uitsluitend voor datgene waarvoor de ontheffing gold en onder de daaraan verbonden voorwaarden.
2.
Elke verwijzing in de regelgeving van het productschap naar de Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 1993 van het Landbouwschap of naar de Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2000, wordt geacht te verwijzen naar deze verordening.
1.
Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld.
2.
De tuchtrechtelijke maatregelen bedoeld in het eerste lid zijn:
a. een berisping;
b. een geldboete;
c. openbaarmaking van de uitspraak op kosten van de betrokkene;
d. het onder verscherpte controle stellen van het bedrijf van de betrokkene op zijn kosten voor ten hoogste twee jaren.
Artikel 14
De Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2000 wordt ingetrokken.
1.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2002.
2.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van haar afkondiging in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Voor het Bestuur,
voorzitter
secretaris