Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ 1. Begripsbepalingen
+ 2. SVD controle levende varkens
+ 3. Verboden
+ 4. Administratie
+ 5. Toezicht
+ 6. Handhaving
+ 7. Gegevensbescherming
+ 8. Bijzondere bepalingen
+ 9. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening bestrijding vesiculaire varkensziekte (PVV) 2004

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2010. U leest nu de tekst die gold op -.
Verordening van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 20 oktober 2004 houdende vaststelling van regels ter bestrijding van Vesiculaire varkensziekte (Verordening bestrijding Vesiculaire varkensziekte (PVV) 2004)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op de artikelen 93, 95, 102 en 104, eerste lid, onder a., en derde lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 6 en 7 van het Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees;
Gezien de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2004;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder :
1. productschap : Productschap Vee en Vlees;
2. bestuur : bestuur van het productschap;
3. voorzitter : voorzitter van het productschap;
4. ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;
5. varkenshouder : ondernemer die varkens houdt;
6. slachterij : slachterij waar varkens worden geslacht;
7. bedrijf : locatie van een landbouwbedrijf waar, anders dan voor recreatieve of educatieve doeleinden, varkens zwaarder dan 25 kilogram worden gehouden, dan wel een locatie die voor het zodanig houden bestemd is;
8. varken : dier behorende tot de familie der Suidae Gray 1821;
9. SVD : Vesiculaire varkensziekte (Swine Vesiculair Disease).
1.
De varkenshouder is verplicht:
a. iedere vier maanden op zijn kosten bloedmonsters van op zijn bedrijf aanwezige varkens te laten nemen, volgens het schema in het tweede lid, en deze bloedmonsters te laten onderzoeken op de aanwezigheid van SVD, of;
b. iedere vier maanden op zijn kosten op de slachterij, volgens het schema in het tweede lid, de monsters te laten nemen en deze te laten onderzoeken op de aanwezigheid van SVD.
2.
Het aantal per periode van 4 maanden, te weten januari tot en met april, mei tot en met augustus, en september tot en met december, te bemonsteren varkens is afhankelijk van het per periode totale aantal gehouden varkens zwaarder dan 25 kilogram en wordt als volgt bepaald:
3.
De in het eerste lid bedoelde onderzoeken worden verricht door een laboratorium dat namens het bestuur door de voorzitter is erkend. Het bestuur stelt bij besluit de voorwaarden vast waaraan een laboratorium dient te voldoen om in aanmerking te komen voor een erkenning.
4.
Het bestuur stelt bij besluit regels vast met betrekking tot de serologie en de analysemethode die van toepassing zijn op de onderzoeken bedoeld in het eerste lid. Indien in afwijking van deze door het bestuur vastgestelde regels gebruik wordt gemaakt van een andere testmethode dient hiervoor vooraf toestemming van de voorzitter van het productschap te zijn verkregen.
5.
De varkenshouder draagt er zorg voor dat in het geval er sprake is van een positieve uitslag van het onderzoek naar SVD het betreffende monster ten behoeve van een confirmatietest onverwijld aan het Centraal Instituut voor Dierziekte Controle - Lelystad wordt toegezonden.
6.
De varkenshouder draagt er zorg voor dat de uitslag van het onderzoek door het laboratorium als bedoeld in het derde lid en in voorkomend geval door het laboratorium gevestigd in het buitenland, binnen 20 werkdagen na monstername bij het productschap of een door het productschap aan te wijzen instantie is ontvangen. Het bestuur kan bij besluit regels stellen over de wijze waarop de uitslag van het onderzoek aan het productschap of aan de door het productschap aan te wijzen instantie wordt aangeleverd.
7.
De in het derde, vierde lid en zesde lid bedoelde besluiten worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
1.
Het is verboden varkens afkomstig van een in Nederland gevestigd bedrijf af te leveren, te vervoeren of te ontvangen, tenzij de zending varkens vergezeld gaat van een document waaruit blijkt dat het onderzoek naar SVD als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a. op het bedrijf waar de varkens zich bevinden dan wel zich voor het vervoer laatstelijk bevonden, geen aanwijzing geeft dat er bij de betreffende varkens SVD aanwezig is. Dit document dient voorts te voldoen aan de eisen zoals door het bestuur bij besluit vastgesteld.
2.
Het bestuur stelt bij besluit het model vast van het in het eerste lid bedoelde document. Het besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 4
De varkenshouder dient de monsteruitslagen en de in artikel 3 bedoelde documenten gedurende ten minste twee jaar in zijn administratie te bewaren.
1.
Het toezicht op de naleving van de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften wordt namens het productschap uitgeoefend door een door het bestuur aangewezen dienst of door het bestuur aangewezen personen.
2.
De varkenshouder is verplicht:
a. aan de door het bestuur aangewezen dienst of aan de door het bestuur aangewezen personen al die gegevens te verstrekken of te doen verstrekken, die naar diens/hun oordeel nodig is/zijn voor de vervulling van diens/hun taak;
b. aan de door het bestuur aangewezen dienst of aan de door het bestuur aangewezen personen inzage te geven of te doen geven van die boeken en bescheiden, die naar diens/hun oordeel nodig is voor de vervulling van diens/hun taak;
c. aan de door het bestuur aangewezen dienst of aan de door het bestuur aangewezen personen te allen tijde toegang te geven of te doen geven tot hun bedrijfsruimten en tot die plaatsen of vervoermiddelen, waar c.q. waarin voorraden, tot het bedrijf van de varkenshouder behorende, zijn opgeslagen c.q. worden vervoerd; te gedogen dat controleurs van de door het bestuur aangewezen dienst of de door het bestuur aangewezen personen monsters nemen uit de voorraden (waaronder begrepen verpakkingsmateriaal) van het bedrijf van de varkenshouder, ongeacht de plaats waar of waarin zich die voorraden bevinden en de ondernemer zal alsdan de van hem gevorderde medewerking verlenen overeenkomstig de aanwijzingen en toezicht van die controleurs of aangewezen personen.
3.
De in het eerste lid bedoelde personen zijn bevoegd berechtingsrapporten ten behoeve van tuchtrechtelijke afhandeling op te maken.
Artikel 6
Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld.
1.
De door het productschap uit hoofde van deze verordening verkregen gegevens worden in handen gesteld van de voorzitter. De gegevens worden, behoudens aan personeelsleden van het secretariaat van het productschap, alsmede ten behoeve van de handhaving van het bepaalde in deze verordening, niet verder bekendgemaakt.
2.
De door de voorzitter aangewezen dienst of personen dien(t)(en), vertrouwelijk en op verantwoorde wijze om te gaan met de uit hoofde van het toezicht verkregen gegevens.
3.
De voorzitter kan, in afwijking van het gestelde in het eerste lid, besluiten tot bekendmaking van getotaliseerde gegevens omtrent groepen van ondernemers, doch nimmer op zodanige wijze dat daaruit gegevens omtrent een bepaalde onderneming kunnen worden afgeleid.
Artikel 8
De in deze verordening met betrekking tot varkenshouders gestelde regelen zijn mede bindend voor natuurlijke en rechtspersonen, die éen of meer varkens aanwezig hebben anders dan in een onderneming.
1.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestrijding vesiculaire varkensziekte (PVV) 2004.
2.
Deze verordening wordt geplaatst in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking op een door het bestuur bij besluit nader te bepalen tijdstip.
Zoetermeer, 20 oktober 2004
voorzitter
secretaris