Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds schapen en geiten (PVV) 2014

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 30 oktober 2013, houdende de vaststelling van bestemmingsheffingen op schapen en geiten ten behoeve van het Veeziektenfonds PVV voor het jaar 2014 (Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds schapen en geiten (PVV) 2014)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 12 van het Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees;
Gezien de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005;
Besluit:
Artikel 1
artikel 3, eerste lid, van de Regeling identificatie en registratie dieren artikel 2, eerste lid, van de Verordening Veeziektenfonds (PVV) 2012 artikel 21, vierde lid, van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE's
a. UBN : uniek bedrijfsnummer als bedoeld in (Stcrt. 2002, 248);
b. Veeziektenfonds PVV : het fonds als bedoeld in ;
c. peildata : 1 november 2013, 1 februari 2014, 1 mei 2014 en 1 augustus 2014;
d. erkend verzamelcentrum : een door de minister overeenkomstig (Stcrt. 2005, 120), erkend verzamel centrum;
e. erkende slachterij : een door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit erkende slachterij, overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, tweede en derde lid, van Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften van levensmiddelen van dierlijke oorsprong (PB L 139).
1.
Deze verordening neemt de begripsbepalingen over van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 . In afwijking hiervan wordt verstaan onder:
2.
Voorts wordt in deze verordening verstaan onder:
1.
De ondernemer is ten behoeve van het Veeziektenfonds PVV over het jaar 2014 een vaste heffing van € 25,- verschuldigd, voor zover de ondernemer op de peildata gemiddeld meer dan 25 schapen of meer dan 25 geiten houdt.
2.
De ondernemer die op de peildata gemiddeld meer dan 25 schapen én meer dan 25 geiten houdt, is slechts éénmaal de vaste heffing als bedoeld in het eerste lid verschuldigd.
1.
De ondernemer is ten behoeve van het Veeziektenfonds PVV over het jaar 2014 een variabele heffing verschuldigd van € 0,67 per schaap, over het door hem op de peildata gehouden gemiddelde aantal schapen, voor zover de ondernemer op de peildata gemiddeld meer dan 25 schapen houdt.
2.
De ondernemer is ten behoeve van het Veeziektenfonds PVV over het jaar 2014 een variabele heffing verschuldigd van € 0,67 per geit, over het door hem op de peildata gehouden gemiddelde aantal geiten, voor zover de ondernemer op de peildata gemiddeld meer dan 25 geiten houdt.
1.
De heffing als bedoeld in de artikelen 2 en 3, is door de ondernemer verschuldigd per aan hem toegewezen UBN.
2.
Het bepaalde in de artikelen 2 en 3 is niet van toepassing op de ondernemer aan wie een UBN is toegewezen ter zake van een erkend verzamelcentrum en evenmin op de ondernemer die een erkende slachterij drijft.
Artikel 5
Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 .
1.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds schapen en geiten (PVV) 2014.
2.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2014. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2014, dan treedt zij in werking op de tweede dag na publicatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2014.
Zoetermeer, 30 oktober 2013
voorzitter
secretaris