{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ 1. Begripsbepalingen
+ 2. Pluimveevleessector
+ 3. Legsector
+ 4. Loopvogels
+ 5. Vaccinbroedeieren
+ 6. Overige bepalingen
+ 7. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening bestemmingsheffingen Veeziektenfonds (PPE) 2013

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 1 november 2012, houdende de vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE voor het jaar 2013 (Verordening bestemmingsheffingen Veeziektenfonds (PPE) 2013)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 8 van het Instellingsbesluit Productschap Pluimvee en Eieren;
Gezien de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005;
Besluit:
Artikel 1
Deze verordening neemt de begripsbepalingen van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005 over en verstaat daarnaast onder Veeziektenfonds PPE: het fonds als bedoeld in artikel 2 van de Verordening Veeziektenfonds (PPE) 2011.
Artikel 2
a. voor vleesrassen kippen € 0,00019 per ingelegd broedei,
b. voor kalkoenen € 0,00016 per ingelegd broedei,
c. voor eenden € 0,00003 per ingelegd broedei.
1.
De ondernemer die in het kalenderjaar 2013 broedeieren, bestemd om hieruit fok- en vermeerderingspluimvee of gebruikspluimvee te verkrijgen inlegt of pleegt in te leggen, ongeacht of er al dan niet daadwerkelijk eendagskuikens uit worden verkregen, is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd.
2.
Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor broedeieren voor het verkrijgen van fok- en vermeerderingspluimvee:
3.
De tarieven van de in het eerste lid bedoelde heffing bedragen voor broedeieren voor het verkrijgen van gebruikspluimvee:
Artikel 3
a. voor vleesrassen kippen € 0,01009 per eendagskuiken voor opfok moederdieren,
b. voor kalkoenen € 0,01051 per eendagskuiken voor opfok moederdieren.
1.
De ondernemer die eendagskuikens plaatst om deze op te fokken tot grootmoederdieren of moederdieren is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd over de aantallen door hem met dat doel in het kalenderjaar 2013 geplaatste eendagskuikens.
2.
De tarieven van de in het eerste lid bedoelde heffing bedragen ingeval van opfok grootmoederdieren:
3.
De tarieven van de in het eerste lid bedoelde heffing bedragen ingeval van opfok moederdieren:
1.
De ondernemer die grootmoederdieren of moederdieren houdt is aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE over de door hem in het kalenderjaar 2013 gehouden grootmoederdieren en moederdieren.
2.
De tarieven van de in het eerste lid bedoelde heffing bedragen:
3.
De in het eerste lid bedoelde heffing is éénmaal gedurende het leven van een grootmoederdier of moederdier verschuldigd:
a. Indien het grootmoederdieren of moederdieren van kippen betreft:
1. zodra de grootmoederdieren of moederdieren zijn geplaatst, of
2. zodra de moederdieren de leeftijd van 20 weken hebben bereikt, in het geval zij in het bedrijf van oorsprong in productie worden genomen.
b. Indien het moederdieren van kalkoenen betreft:
1. zodra de moederdieren zijn geplaatst, of
2. zodra de moederdieren de leeftijd van 29 weken hebben bereikt, in het geval zij in het bedrijf van oorsprong als zodanig in productie worden genomen.
1.
De ondernemer die eenden houdt is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2013 opgezette eenden.
2.
Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt € 0,00041 per opgezette eend.
1.
De ondernemer die vleeskuikens houdt is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2013 opgezette vleeskuikens.
2.
Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt € 0,00079 per opgezet vleeskuiken.
1.
De ondernemer die vleeskalkoenen houdt is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2013 opgezette vleeskalkoenen.
2.
Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt € 0,0065 per opgezet vleeskalkoen.
1.
De ondernemer die in het kalenderjaar 2013 broedeieren, bestemd om hieruit fok- en vermeerderingspluimvee of gebruikspluimvee te verkrijgen, inlegt of pleegt in te leggen, ongeacht of er al dan niet daadwerkelijk eendagskuikens uit worden verkregen, is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd.
2.
De tarieven van de in het eerste lid bedoelde heffing bedragen voor broedeieren:
a. voor legrassen kippen voor het verkrijgen van fok- en vermeerderingspluimvee € 0,00233 per ingelegd broedei,
b. voor legrassen kippen voor het verkrijgen van gebruikspluimvee € 0,00005 per ingelegd broedei.
1.
De ondernemer die eendagskuikens plaatst om deze op te fokken tot grootmoederdieren, moederdieren of gebruikspluimvee is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd over de aantallen door hem met dat doel in het kalenderjaar 2013 geplaatste eendagskuikens.
2.
De tarieven van de in het eerste lid bedoelde heffing bedragen:
a. voor legrassen kippen ingeval van opfok gebruikspluimvee € 0,00187 per eendagskuiken,
b. voor legrassen kippen ingeval van opfok grootmoederdieren € 0,06464 per eendagskuiken,
c. voor legrassen kippen ingeval van opfok moederdieren € 0,00761 per eendagskuiken.
1.
De ondernemer die grootmoederdieren of moederdieren voor legrassen kippen houdt is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2013 gehouden grootmoederdieren of moederdieren.
2.
De tarieven van de in het eerste lid bedoelde heffing bedragen:
a. € 0,18661 per grootmoederdier en
b. € 0,02451 per moederdier.
1.
De ondernemer die legkippen houdt is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2013 geplaatste legkippen.
2.
De tarieven van de in het eerste lid bedoelde heffing bedragen:
a. voor legkippen in kooien € 0,01433 per legkip;
b. voor scharrelkippen € 0,01931 per legkip;
c. voor vrije uitloopkippen € 0,0198 per legkip;
d. voor biologische kippen € 0,02676 per legkip.
3.
De heffing als bedoeld in het eerste lid is gedurende de gehele productieperiode van een legkip éénmaal verschuldigd en wel zodra de legkippen de leeftijd van 18 weken hebben bereikt, onderscheidenlijk, indien de legkippen na deze leeftijd als zodanig zijn ontvangen, zodra zij zijn ontvangen.
1.
De ondernemer die loopvogels houdt is aan- het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2013 gehouden loopvogels.
2.
Het tarief van de in het eerste lid genoemde heffing bedraagt:
a. € 0,00 per eendagskuiken;
b. € 0,00 per loopvogel, ouder dan 3 dagen maar niet ouder dan 24 maanden;
c. € 0,00 per loopvogel ouder dan 24 maanden.
3.
De in het tweede lid, onderdeel a. bedoelde heffing is verschuldigd op het moment van het afleveren van het eendagskuiken, dan wel, indien de loopvogel het bedrijf van de ondernemer niet verlaat, op het moment waarop het kuiken 72 uur oud is geworden.
4.
De in het tweede lid, onderdelen b. en c., bedoelde heffing is per kwartaal verschuldigd over het aantal loopvogels dat op 1 januari, 1 april, 1 juli respectievelijk 1 oktober op het bedrijf van de ondernemer aanwezig is.
Artikel 13
De ondernemer die in het kalenderjaar 2013 vaccinbroedeieren inlegt of pleegt in te leggen, is aan het productschap een heffing verschuldigd tegen een tarief van € 0,00005 per ingelegd vaccinbroedei.
Artikel 14
Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005 .
Artikel 15
Het is de voorzitter niet toegestaan de in deze verordening bedoelde heffingen aan de ondernemer op te leggen, indien hieraan niet een door de Europese Commissie goedgekeurde steunmaatregel ten grondslag ligt.
1.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen Veeziektenfonds (PPE) 2013.
2.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2013, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van dat Verordeningen blad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2013.
Zoetermeer, 1 november 2012
voorzitter
secretaris